Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Skrivregler i korthet

Förutom att vi ska skriva begripligt ska vi också skriva vårdat och konsekvent. Det kan vara svårt att hålla alla regler i huvudet. Här följer ett urval av skrivregler som underlättar för både dig och din läsare.

Avstavningar

Generellt sett bör vi inte avstava i våra texter, eftersom en ojämn högermarginal gör texten mer lättläst.

Datum och klockslag

I löpande text skrivs datum alltid med månadens namn och dag: den 24 maj 2015.

I brevhuvuden och liknande skrivs datum med bindestreck: 2009-05-24. Svensk standard för klockslag är kl. 14.35.

De eller dem

Tycker du att det är svårt att veta när du ska använda subjektsformen de eller objektsformen dem? Då kan du pröva att byta ut de/dem mot vi/oss.

Grundregeln är att där du väljer vi ska du också välja de: Vi/de har inte gjort något fel. Och omvänt, där du väljer oss ska du också välja dem: Oss/dem har han aldrig brytt sig om.

Ibland stöter vi på ett de som inte går att byta ut mot vare sig vi eller oss. Det finns i fraser som de arga bina och de svåra fallen och skrivs alltid de. Om du ändå är osäker är det störst chans att det blir rätt om du väljer de.

Du eller ni

 På HaV skrier vi du till fysiska personer och ni till juridiska personer och dödsbon. Undantaget är beslut som berör flera parter, där det inte är möjligt med ett direkt tilltal med du eller ni. Där måste du skriva ut namnen på parterna.

Engelska namn och ord

Använd det svenska namnet på konventioner, förordningar och arbetsgrupper med mera när du skriver en svensk text.

Använd alltid den svenska motsvarigheten till vanliga engelska uttryck, till exempel:

 • assessment – bedömning, utvärdering
 • estimera – uppskatta
 • hearing – utfrågning, möte
 • implementera – genomföra, tillämpa

Förkortningar

Förkortningar ska alltid skrivas ut första gången de nämns i en text, till exempel Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Havsrättskonventionen (Unclos). Först efter det kan förkortningen användas som ett komplement till det fullständiga namnet. Undvik alltid interna förkortningar.

Förkortningar som kan uttalas som ett ord ska skrivas med små bokstäver med inledande stor bokstav, exempelvis Ascobans, Gis och Helcom.

Förkortningar som inte går att uttala ska skrivas med enbart stora bokstäver, exempelvis HVMFS, FMC och CCAMLR.

När vi kommunicerar externt ska vi skriva ut de fullständiga orden i stället för att använda förkortningar.

I kommunikationen med externa mottagare ska vi alltid undvika interna förkortningar som KF, LG och GD.

Havs- och vattenmyndigheten eller HaV?

Skriv ut hela namnet första gången du använder det i en text. Alltid stort H och litet v i hela vårt namn. Skriv aldrig Havochvatten eller Hav.

När du förkortar HaV använder du stort H och stort V (HaV). Skriv HaV:s, inte HaVs.

Hen

Hen är ett könsneutralt pronomen som kan användas i stället för han eller hon, vederbörande eller när könstillhörigheten är okänd eller oväsentlig. Hen används även för att omtala personer som inte vill kategoriseras i grupperna ”man” eller ”kvinna”. Använd gärna hen men bedöm först om det är lämpligt i den texttyp där du ska använda ordet.

Kolon och semikolon

Kolon används före: uppräkningar, exempel, förklaringar, specificeringar och sammanfattningar.

Orden du skriver efter ett kommatecken inleds med liten bokstav.

Kolon används också vid ändelser, exempelvis FN:s och HaV:s .

Kolon används mellan siffror som betecknar:

 • årgång och del av skrift (HVMS 2015:10)
 • talrelationer (skala 1:50 000).

Undvik semikolon, det går lika bra att använda en punkt. 

Korta eller långa streck?

Det korta bindestrecket används mellan ord och orddelar, medan det längre tankstrecket används mellan satser och delar av meningar. Bindestrecket binder samman ord medan tankstrecket står för en paus i läsandet.

Exempel när bindestreck används:

 • Havs- och vattenförvaltning
 • 25-årskalas
 • FN-delegation
 • gör-det-själv.

Exempel när tankstreck används:

 • Nu är det höst – åtminstone känns det så
 • receptionen har öppet 8–16
 • år 2015–2020
 • sträckan Visby–Oskarshamn.

Skriv isär eller ihop?

Skriv ihop uttryck som utläses som ett ord. Är du ändå osäker? Läs texten högt för dig själv i långsam takt för att höra om ditt valda ord får den betydelse du tänkt dig.

Tänk på att inte skriva isär ord bara för att de är långa, eftersom betydelsen kan ändras. Kassaterminalsystem bör till exempel inte skrivas kassa terminalsystem. Om ett ord är så långt att det blir svårläst kan du i stället använda bindestreck eller formulera om.

I dessa fall skriver du ihop

 • alltsedan
 • dessemellan
 • ifrån
 • iväg
 • tvärtemot
 • överallt

I dessa fall skriver du isär

 • efter hand
 • framför allt
 • i dag
 • mitt emellan
 • tills vidare
 • var sin

Paragraftecken

Om du behöver hänvisa till författningstext ska siffran stå före paragraftecknet: 4 §.

Hänvisar du till flera paragrafer skriver du: i 2–7 §§, i 2, 4 och 11 §§.

Vill du hänvisa till alternativa författningsparagrafer skriver du bara ett paragraftecken: i 5, 7, 12 eller 23 §.

I till exempel protokoll skriver man numera ofta bara siffran och utelämnar paragraftecknet.

Procenttecken

Använd ett mellanslag mellan siffran och procenttecknet: 12 %.

I löptext bör du skriva ut ordet procent.

Samt eller och?

Skriv inte samt när det fungerar lika bra med och.

Skriv inte:

 • Det händer mycket inom våra områden fisk-, havs- samt vattenförvaltning.

Skriv hellre:

 • Det händer mycket inom våra verksamhetsområden fisk-, havs- och vattenförvaltning.

Samt passar bra att använda i meningar där du redan har ordet och med:

 • Viktiga områden för oss är havs- och vattenförvaltning samt miljömålsuppföljning.

Siffror i text

Talen noll till tolv skriver vi med bokstäver i löptext. Från och med 13 skriver vi siffror.

I tabeller och diagram använder du enbart siffror.

Undvik att blanda siffror och bokstäver när de står i samma stycke eller sammanhang. Välj ett sätt och var konsekvent.

Ska eller skall

Vi skriver ska.

Hösten 2007 beslutade Regeringskansliet att skriva ska i alla texter, även författningstexter.  

Stavning

Svenska Akademiens ordlista är den bästa hjälpen för stavning. Även stavningskontrollen i Word är en bra hjälp. Men kom ihåg att alltid läsa igenom din text. Datorn upptäcker inte allt.

Stor och liten bokstav

Grundregeln är att egennamn skrivs med stor begynnelsebokstav och beteckningar med liten.

Namn på myndigheter börjar med stor bokstav, medan namn på avdelningar och enheter inom en myndighet börjar med liten bokstav.

Vi skriver alltså Havs- och vattenmyndigheten, men kommunikationsenheten.

Styckeindelning

Ett stycke ska bestå av en tankegång. Du markerar nytt stycke med en blankrad.

Telefonnummer

Telefonnummer grupperas på följande sätt:

 • 010-123 45
 • 010-12 34 56
 • 010-123 45 67.

Mobiltelefonnummer grupperas: 070-123 45 67.

Var eller vart?

Du använder var för att uttrycka befintlighet och vart för att uttrycka riktning. Var ligger boken? Vart ska du åka på semestern?

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut