Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation Systemförvaltning

Administrativ kontroll av fiske

Förvaltningsobjektet Administrativ kontroll av fiske syftar till att stödja den administrativa fiskerikontrollen och uppföljningen av inrapporterade fiskedata.

Målet är att se till att nationella regler och EU:s gemensamma fiskeripolitik följs, och att få en effektiv tillsyn av fisket som bidrar till hållbart fiske.

Beskrivning

Inom objektet finns stöd för aktiviteter som omfattar

 • yrkesfiskets rapportering i alla led från fångst till försäljning
 • spårbarhet av fiskprodukter
 • administrativ kontroll av fiskets fångster och landningar
 • kvotuppföljning (inklusive dagavräkning)
 • stöd för mottagning och kontroll av fångstintyg i samband med import och export av fiskeriprodukter
 • hantering av överträdelseärenden
 • utbyte av fiskedata med andra länder via ERS (Electronic Reporting System)
 • inrapportering av data till EU.

Huvudaktör inom objektverksamheten är avdelningen för fiskförvaltning och dess tillhörande enheter, samt den juridiska enheten.  

Externa aktörer/användare som använder systemen är yrkesfiskare, fångstmottagare samt importörer av fiskprodukter och deras ombud.

Ingående IT-komponenter

Loggbas

Den databas där uppgifter från och om fisket lagras.

Loggdrift

IT-system som används av interna användare för

 • registrering av loggboksblad, kustfiskejournaler, sötvattenjournaler, avräkningsnotor och övertagandedeklarationer
 • validering av data
 • korskontroll/verifiering av kvantiteter och geografi
 • kvotavräkning av tilldelade fiskekvoter
 • uppföljning av infiskade dagar (effortdagar), kopplat med data från Fartyg2 och Landbas
 • hantering av viss underhållsdata samt behörighetsadministration
 • VMS-övervakning (förvaltas av objektet Fältkontroll och fartygsövervakning).

vCatch (e-loggboken)

Ett system för elektronisk inrapportering av loggboksdata och anmälningar från yrkesfisket. Fiskaren rapporterar via en klient ombord på fartyget till en server på myndigheten och vidare in i HaV:s databaser. Systemet tillhandahålls av extern leverantör, VISMA.

Läs mer om vCatch

E-journal

Webbaserat gränssnitt för fiskare för att registrera kustfiskejournaler elektroniskt.

E-notor, fisk från havet

Webbaserat system för förstahandsmottagare att ladda upp avräkningsnotor i XML-format till myndigheten.

E-notor, sötvattenfisk

Webbaserat system för förstahandsmottagare att registrera årlig statistik från försäljning av sötvattenfisk (infiskat i de fem största insjöarna).

Fångstintyg

Ett webbaserat system för registrering, kontroll och hantering av fångstintyg från tredjeland vid import av fiskprodukter. Webbapplikationen används av importörer och deras ombud för registrering av fångstintyg, samt av interna handläggare för kontroll och uppföljning.  

Läs mer om Fångstintyg

Sankbas

Ett administrativt ärendehanterings- och diariesystem för handläggning av överträdelser som upptäcks i kontrollverksamheten. Är en del av systemet Loggdrift.

Fartyg2 (delar av)

Data i Fartyg2 används bland annat för avräkning av fartygens fiskedagar och för uppföljning av individuella pelagiska kvoter.

Landbas (delar av)

Anmälningar i Landbas används för bl a avräkning av fiskedagar. Systemet förvaltas huvudsakligen inom objektet Fältkontroll och fartygsövervakning.

Havsbanken (delar av)

Havsbanken är myndighetens gemensamma datalager. Inom objektet ingår fördefinierade rapporter från datalagret för att göra dataanalyser och uppföljning av bl a fångster, landningar och försåld fångst. Viss rapportering till EU baseras på Havsbanken.

Mina sidor

För yrkesfiskare att kunna se sin egen inrapporterade data inklusive uppgifter om hur mycket som är infiskat och avräknade effortdagar. Är en del av Havsbanken.

Scanning

System för skanning av pappersdokument (loggblad, kustfiskejournaler och avräkningsnoter). Bilderna lagras som dokument­filer.

OSB inkl BAM (delar av)

Integrationsmotor för elektronisk rapportering (ingående och utgående kommunikation). OSB står för Oracle Service Bus och är myndighetens ESB-plattform. I BAM (Business Activity Monitoring) görs övervakning av dataflöden.

Kontaktpersoner

Förvaltningsledare i verksamheten (FLIV): David Dalliah.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation Systemförvaltning

Publicerad: 2014-08-19
Granskad: 2017-11-14

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen