Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Intern service

Referat från frukostmötet den 27 februari

På dagens frukostmöte blev vi inbjudna till festligheter i dataskyddets tecken. Vi fick också poetiska inblickar i den nya kommunikationsstrategin och en översikt av Arktisarbetet.

Generaldirektör Jakob Granit inledde med några aktuella frågor:

 • Valet till våra politiska församlingar i höst ger goda möjligheter att diskutera vattenfrågan som resurs. Att få ut våra budskap på rätt sätt blir betydelsefullt.
 • Vi har nu en ram för vårt arbete, samlad i vår verksamhetsstrategi. Det bygger på myndighetens grundarbete från början, där vi ser till helheten med avrinningsområden, vägen till havet och fisken. Vi jobbar på djupet och över alla gränser, från källa till hav. Strategin är långsiktig inriktning på tre år, oavsett politisk inriktning.
 • Vår justerade organisation tar form. Tvärgående frågor har en viktig roll, med våra fyra råd. Stärkta staber på avdelningar och enheter och omstrukturerade avdelningar ska möta våra behov.
 • Stor rekrytering pågår, vi har 28 nya och ett 30-tal vakanta tjänster som ska tillsättas. En ny avdelningschef för IT-frågor (IT-direktör) tas in, som ett led inför en ny IT-avdelning. Sprid gärna informationen om alla tjänster i era nätverk, det är avgörande!
 • Våra nya lokaler i annexet till Pagoden är välkommet av IT-enheten. Övriga platser kan bli tillsätta utifrån behov, snarare än enhet. År 2020 beslutar vi om våra lokaler räcker till.
 • En ny arbetsordning är färdig. Den kommer att få en mer läsvänlig form framöver.
 • Våra anslag och resurser är fördelade, nu har vi kvartalsuppföljning. Vi har en bra ekonomienhet som är till stort stöd. Vi har nu redovisat föregående år i vår Årsredovisning 2017, som är väl värd att titta på.
 • I frågan kränkande särbehandling har vi legat i framkant. Inget visar att sexuella trakasserier är utbredda, men vi måste vara observanta.
 • Vi har gått ut framgångsrikt med arbetet kring vraksaneringen, vilket visat vinsten av god kommunikation. Likaså havsplaneringen, med alla dess gränsöverskridande frågor.
 • Vi har många olika uppdrag som framöver ska kopplas mer till varandra. Det är viktigt med en stringent och sammanhållen linje – vilket kommer att synas vårt budgetunderlag, som ska in 1 mars. Där vill vi bland annat växla upp arbetet med forskningsresurser och få en stärkt finansiering för omställning av vattenkraft.

Strategi för kommunikation i tre spår

Kommunikationschef Monica Forsell pratade om vår nya policy och strategi för kommunikation, och om det nya kommunikationsrådet. Sedan slutet av förra året har vi de tre här bitarna på plats.

Med inspiration av HaV:s kulturella profil, som märks i diverse sånger, använde hon poetiska formen hexameter för att berätta om strategin.

Strategin ska användas för att myndigheten ska nå rätt och nå fram. En viktig utgångspunkt är att alla medarbetare och chef har ansvar för kommunikationen. Ansvaret är inte främst kommunikationsenheten, men kom gärna dit när ni behöver stöd!

Vår nya kommunikationsstrategi gäller i tre år och rör omvärldens bild av HaV. Vi behöver bli bättre på att kommunicera de stora sammanhangen – att beskriva vad vi gör i alla steg. Vi prioriterar digitalt arbete tydligt.

Kommunikationsstrategin är uppdelad i tre spår:

 1. Myndighetskommunikationen. Sker med de vi påverkar direkt, (exempelvis fiskare och tjänstemän på länsstyrelser). Vår kommunikationen här ska vara begriplig, meningsfull och användbar. Vi ska nå rätt och arbeta med rätt kanaler.
 2. Upplysning och påverkan. Här vill vi sprida kunskap till en bredare allmänhet och skapa en grund för påverkan. Det berör både våra egna och andras kommunikationskanaler. Målgruppen är bred, men kommer ibland bli riktad till utvalda grupper. Ämnesvalet ska vara brett och vi ska använda digitala medier, som vi gjorde med filmen om vraket Thetis.
 3. Den interna kommunikationen. Den ska både vara både en praktisk nytta, vad vi behöver, och en social utgångspunkt för att bygga vår samhörighet. Den ska ge oss stöd och våga lyfta framgångar. Den här punkten är ett viktigt ansvar för både chefer och medarbetare, och öppenhet är vägledande.

Nytt kommunikationsråd igång

Vårt nya kommunikationsrådet har haft tre möten. Det ska ge råd kring hur HaV ska jobba med kommunikationsfrågor, med tidsperspektiv på sex månader till ett år. I rådet ingår förutom Monica Forsell cheferna Sara Grahn, Fredrik Nordwall, Anna Söderblom och Mats Svensson. Anteckningar finns på vår gemensamma katalog, under Tvärarbetsgrupper.

På frågestunden bekräftade Monica Forsell att även frågor om hur vi ska bedriva samråd kan ingå i rådets arbete, liksom frågor om hur vi ska få igång fler interna samtal.

Utbildning och partaj för dataskyddsförordningen

Därefter presenterades Dataskyddsförordningens (GDPR) arbete av Caterina Franceschi, som hon kallar ”världens bästa och roligaste lag”.

Som följd av förordningen införs nya rutiner. ”Borttaget”-mappen i Outlook kommer framöver att tömmas kontinuerligt, så spara inget där! Inte heller samtalshistoriken på Skype kommer att ligga kvar framöver, utan rensas med jämna mellanrum. Hur ofta är ännu inte bestämt.

Hela myndigheten kommer att bjudas in till ett ”rensningsparty”, där fika ingår. Mer information om vilka datum det blir kommer via mejl. Alla medarbetare och konsulter blir inbjudna. Planen är att alla samlas kl 13.00 den aktuella dagen, med gemensam presentation och tillgång till en manual. Därefter kommer arbetsgruppen finnas tillgänglig för frågor.

Utbildning till dataskyddsförordningen är obligatorisk, så se till att anmäla er! Två nya eftermiddagar har tillkommit.

HaV gör insatser i Arktiska rådet

Jessica Nilsson presenterade sedan arbetet i Arktiska rådet. Åtta medlemmar och sex ursprungsbefolkningar i Arktisregionen ingår, inklusive Sverige. Rådet består av sex arbetsgrupper. HaV leder den svenska delegationen i PAME-gruppen (Protection of Arctic Marine Environment), men vi är även stöd i andra.

Åtta så kallade stora marina ekosystem (LME) ingår i Arktis. Sverige saknar ju kuststad mot själva havet, men även Bottenviken har inkluderats i rådets arbetssfär. Fyra ämnesområden ingår i rådets arbete: marint områdesskydd, ekosystembaserad förvaltning, marint skräp och sjöfart. Inom kort kommer en rapport för arbetet.

Rådet använder experter inom de områden där det behövs. Även interna resurser på HaV är inblandade, som vårt FN-relaterade arbete i hav utanför nationell jurisdiktion. Några av våra partner är Naturvårdsverket, SGU, Transportstyrelsen, universiteten och regeringskansliet.

Arktis är ett av de områden som värms snabbast, utsläpp och försurning ökar. Här skapas även ekonomiska möjligheter och intressen för olja, gas och fiske.

Presentation av nyanställda

H-avdelningen:

 • Per Olsson, ny biträdande avdelningschef på H. Sitter på nya H-staben.
 • Erik Årnfelt, utredare, enheten för biologisk mångfald.
K-avdelningen:
 • Frank Zhang, utredare, internationella enheten

F-avdelningen:

 • Linus Vedung, utredare, uppföljningsenheten
 • Karl-Johan (Kalle) Petersson, handläggare, Östersjöenheten för fältkontroll
 • Helén Lundin, fiskerikontrollant, Västerhavsenheten för fältkontroll
 • Jacob Lindgren, fiskerikontrollant, Västerhavsenheten för fältkontroll

V-avdelningen:

 • Petra Jörstun, sektionschef systemutveckling, IT-enheten
 • Jesper Karlheden, redovisningsekonom, ekonomienheten
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Intern service

Publicerad: 2018-02-27

Sidansvarig: Webbredaktionen