Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Referat från frukostmötet den 28 november

På frukostmötet hyllades Mårten Åström för lång och trogen tjänst i staten. Vi fick också en genomgång av HaV:s nya verksamhetsstrategi för de kommande tre åren.

Mårten Åström gratuleras av generaldirektör Jakob Granit.

Mårten Åström gratuleras av generaldirektör Jakob Granit.

Generaldirektör Jakob Granit började med att knyta an till den viktiga Metoo-debatten, som berör oss alla. I våra medarbetarundersökningar finns inga indikationer på att HaV skulle ha problem med sexuella trakasserier eller övergrepp. Men, som uppropen visar, så innebär det inga garantier för att det inte förekommer.

Han betonade vikten av att alla ska respekteras på myndigheten och påminde om vår viktiga rutin mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.

  • – Demokrati och öppenhet ska genomsyra oss som statlig myndighet. Personalenheten har legat steget före inom området och vi kommer att jobba vidare med det här, säger Jakob Granit.

Vår verksamhetsstrategi visar vägen till 2020

Under ett halvår har ledningen jobbat med HaV:s verksamhetsstrategi 2018-2020. Där tar vi upp frågor som: vad är helhetsbilden, hur jobbar vi långsiktigt, vilka prioriteringar gör vi?

I strategin beskriver vi alla våra uppdrag, med helhetssynen ”Från källa till hav” som den genomsyrande idén. Vi betonar vikten av följande delar:

  • kunskapsbärande förvaltning
  • cirkulär ekonomi
  • förnyelsebar energi
  • maritim strategi
  • livsmedelsstrategin
  • hållbar produktion och konsumtion
  • Agenda 2030 och miljökvalitetsmålen.

Vår instruktion är under översyn, vilket även påverkar strategin. HaV vill ha in aspekter om forskning, innovation, klimatpåverkan och internationella frågor. I dialogen finns även tankar om att stryka ordet ”hållbart” i portalparagrafen. Vi skulle i så fall benämnas som ”myndighet för bevarande, restaurering och nyttjande”. En anledning är att alla våra frågor inte har den inriktningen. Vi vill dock gärna ha begreppet kvar. Den nya instruktionen kan vara klar redan i början av nästa år.

Digitalt skifte för kunskapsavdelningen

Avdelningschef Anna Jöborn berättade om Kunskapsavdelningens prioriteringar. Kommunikation är en viktig del av myndigheten, och en grund för vår kunskapsuppbyggnad. Alla på myndighet jobbar givetvis med kunskap, men tillståndet i miljön är K-avdelningens fokus.

  • – Vi tänker bli lite mer moderna. Tanken är att vi ska ta nästa steg och bli mer digitala och koppla samman allt vi vet om miljötillståndet, från källa till hav, säger Anna Jöborn.

Avdelningen är framgångsrik i att få forskningsanslag, inte minst på Europeisk nivå med exempelvis forskningsprojekt för plastpartiklar i havet och e-dna, och det arbetet går vidare. Vi ser även att miljöövervakningen är lite omodern, och jobbar för att förändra den.

Miljödata är ett annat viktigt område. Det ska vara öppet och tillgängligt, men också säkert. Vi jobbar även med smartare miljöinformation, där vi bidrar med mer kunskap i exempelvis havsplaneringen. Här finns potential att jobba mer digitalt. År 2019 görs den sista utvärderingen av miljömålssystemet i sin nuvarande form och därför gör vi nu en extra satsning för att samla vår kunskap.

En annan stor kommande händelse är att vi kommer att vara värdar för den stora konferensen ICES 2019, kontraktet är snart påskrivet. Alla medarbetare är välkomna att delta då! Målet är att presentera vårt nya forskningsfartyg.

Stort politiskt intresse för havs- och vattenfrågor

Havs- och vattenförvaltningsavdelningens mål presenterades av dess chef Björn Sjöberg. Målet för avdelningen är att skapa en bättre havsmiljö och styrande av miljömålen. Vårt arbete ska ge samhällsnytta i ett bredare perspektiv, som matproduktion och hållbart nyttjande. Vi ska restaurera utifrån ett helhetsarbete. Vi ska använda vår kunskap globalt och i stor skala, i exempelvis Arktis och Antarktis.

Björn Sjöberg konstaterar att det politiska intresset för vatten och hav ökar. Områdesskydd, vattenskydd och övergödning är exempel på sådana frågor. Vi har stora och viktiga leveranser 2018, så vi har en spännande tid framför oss.

Havsplaneringen pågår för fullt och den är en del av den maritima strategin. Vi går snart in i ett samråd under sex månader, som blir en plattform för samverkan – både nationellt och internationellt. Därefter sammanställer vi och ger förslag. År 2021 ska de politiska besluten tas.

Förändringar och samarbete för fiskerinäringen

I Ingemar Berglunds frånvaro fick Jakob Granit berätta om F-avdelningens mål. Där fortsätter vårt arbete mot att nå över de hållbara avkastningsnivåerna, även om vi inte kan förvänta oss att nå till 2020.

Fisken är ju en del av ekosystemtjänsterna, och här finns starka kopplingar till övriga verksamheter, som restaureringar och klimatinsatser. En viktig aspekt är att gemensamt med näringarna – både fisket och beredningen – jobba med frågorna. Vi måste komma ihåg att de är svårt ansatta, med resurser som både är begränsade och rör sig fritt över nationella gränser. Vi jobbar med att utveckla förvaltningen för att vara så ändamålsenlig som möjlig.

Landningsskyldigheten är en förvaltningsförändring av enorma mått, och utvecklingen inom området fortgår. Kontrollen har nyckelfunktioner här. En annan viktig fråga är spårbarheten, som varit en stor utmaning för våra grossistkedjor. Vi ligger mer rätt i våra dialoger nu, men arbetet kommer att pågå under flera år framöver.

Viktigt att lyfta kvinnors rättigheter

I strategin har vi också formulerat mål för internationellt utvecklingssamarbete, det som tidigare hette bistånd. Anna Jöborn talade om dem och betonade att vi har stora möjligheter att stötta länder med sämre förutsättningar. Vi jobbar därför i linje med FN:s fattigdomsbekämpning, med ett stort fokus på att förstärka kvinnors möjligheter och rättigheter.

Mycket berör FN:s globala mål 17, genomförande och globalt partnerskap – där vi har unika kunskaper att dela. Arbetet, som också är mycket givande och kompetenshöjande för oss, kommer att få en satsning på bred front över hela myndigheten.

God arbetsmiljö i fokus för personalen

Vi ska prioritera en god arbetsmiljö, för minskad stress, berättade sedan personalchefen Stefan Rehnström. Bland annat ska sjukskrivningarna ner till fyra procent. I oktober 2018 låg vi på 5,5 procent, men arbetet pågår för att hitta medel och metoder. HR-enheten ska även stärka cheferna i sitt ledarskap. Ledorden där är ett kommunikativt, ansvarstagande och engagerat ledarskap. Insatser är inplanerade.

Johan Löwenadler Davidsson tog upp den verksamhetsövergripande avdelningens mål. Särskilt två saker, tillitsreformen och digitalisering, ville han lyfta fram som viktiga från regeringen.

Samhället i stort arbetar alltmer med tillit till, och allt mindre med kontroll av, sina verksamheter. Medborgarnas tillit för myndigheterna är avgörande, och det är relativt bra i Sverige. Men vi måste sköta oss för att behålla den. Digitaliseringen gör olika tjänster tillgängliga för fler, men vi måste att vår kommunikation är en angelägenhet för hela myndigheten. Johan Löwenadler Davidsson nämnde också kort om Budgetproposition 2018 – Rent hav, som skulle innebära mer resurser.

Slutligen uppmanade Jakob Granit alla medarbetare att läsa och begrunda verksamhetsstrategin, som kommer ut under den närmaste veckan.

Byt ditt sim-kort i rätt tid

Marcus Olivelund berättade om bytet av teleoperatör, som sker på torsdag kl 08:00. Ni ska ha ett sim-kort i ert postfack. Har ni inte stoppat i ert sim-kort då, kommer inte telefonen att fungera. Det går utmärkt att göra det på resande fot inom EU. Hela torsdag och fredag är du välkommen till möteslokal Kreativiteten på plan 3 för support.

Mårten Åström hyllad för 30 års trogen tjänst

Sedan var det dags för Mårten Åström att få utmärkelsen ”För nit- och redlighet i statens tjänst”. Resan har gått från Umeå via Lund till Skövde, där han fördjupade sig i ekologisk databiologi, eller beräkningsbiologi. Där har Mårten varit pionjär med avgörande insatser för att ha utvecklat ett program.

I staten jobbade han först på Sötvattenslaboratoriet på Drottningholm och blev sedermera enhetschef och biträdande avdelningschef på Fiskeriverket i Göteborg. På HaV är han utredare på enheten för fiskereglering, där han bland annat bidrar med sin djupa kunskap om ekosystemansatsen och skärskådar bland annat torskens roll i ekosystemet.

Vi önskar ett stort grattis till Mårten Åström, och tack för alla insatser nu och framöver!

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-11-29

Sidansvarig: Webbredaktionen