Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef

Riskbedömningar görs regelbundet och vid förändringar

Riskbedömningar är ett verktyg för att hitta risker i vår arbetsmiljö. Det kan handla om både fysiska och psykosociala faktorer. Bedömningarna ska göras både löpande och om verksamheten står inför förändring. 

Det finns två olika förhållanden då riskbedömningar ska göras: den regelbundna undersökningen av arbetsförhållandena och vid en planerad förändring i verksamheten. Man undersöker både fysiska och psykosociala faktorer.

Bedömningen ska göras skriftligt och till hjälp finns två olika mallar, beroende på vilken typ av bedömning det gäller.

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete är chanserna goda att man kan fånga upp risker innan de utgör något hot mot personers hälsa.

Regelbunden undersökning 

Arbetsgivaren är skyldig att regelbundet undersöka arbetsförhållandena för att bedöma om det finns risk att medarbetare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Det finns ingen lagstiftning som reglerar hur ofta riskbedömning ska göras, men det ska vara så ofta att arbetsgivaren har klart för sig vilka risker som finns och vad som behöver åtgärdas.

De regelbundna undersökningarna kan till exempel ske genom skyddsrond.

Förändringar ska riskbedömas

När man planerar ändringar i verksamheten ska arbetsgivaren, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), bedöma om ändringarna kan medföra risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.

Exempel på förändringar som kräver en riskbedömning är

  • personalförändringar
  • nya arbetstider
  • övertalighet
  • ombyggnad
  • organisationsförändringar.

Särskilt ansvar för dig som är chef

Tänk på att skyddsombud och medarbetare ska ges en möjlighet att medverka både när riskbedömningen görs och när handlingsplanen tas fram. Ett bra forum för detta kan vara era arbetsplatsträffar.

Gör en handlingsplan för det som inte kan åtgärdas direkt

Om ni hittar risker som inte går att åtgärda omedelbart, måste du göra en handlingsplan. Använd samma mall som vid riskbedömningen.

Handlingsplanen ska innehålla uppgifter om

  • vilka problem som identifierats
  • hur de ska åtgärdas
  • vem som är ansvarig
  • när det ska vara klart.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef