Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Sjukskrivning

Ansvar vid rehabilitering

Vid sjukfrånvaro är det viktigt att chefen uppmärksammar det och håller kontakt med medarbetaren under sjukskrivningsperioden. Vid upprepad korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro ska chefen ha samtal med sin medarbetare så snart som möjligt.

Tidiga insatser kan underlätta för medarbetaren att återkomma i arbete, därför är det är viktigt att diskutera igenom vilka möjlighetet till anpassning i arbetet som kan finns för att underlätta återgången i arbete.

Korttidssjukfrånvaro

När en medarbetare har varit sjuk vid tre tillfällen eller fler under en sexmånadersperiod ska rehabiliteringsansvarig chef ha ett samtal med medarbetaren kring frånvaron och hälsan. Syftet med samtalet är att kartlägga/undersöka om frånvaron har någon koppling till arbetet och vilka eventuella åtgärder som kan behövas för att minska sjukfrånvaron framöver.

Även vid andra tecken på ohälsa ska chefen ha samtala med sin medarbetare.

Använd mallen Mall för samtal kring korttidssjukfrånvaro eller annan ohälsaWord vid samtalen.

Långtidssjukfrånvaro

Senast efter tre veckors sjukskrivning ansvarar rehabiliteringsansvarig chef för att kalla medarbetare till ett rehabiliteringssamtal. Vid mötet används Rehabiliteringsplan HaVWord.

Om arbetsgivaren bedömer att rehabiliteringsbehov föreligger bör kontakt tas med den sjukskrivande läkaren för vidare dialog kring rehabiliteringsbehov och anpassning i arbetet.

Från 1 juli 2018 framgår av lagstiftning (socialförsäkringsbalken) att arbetsgivaren ska ha upprättat en plan för återgång i arbete/rehabiliteringsplan senast när medarbetaren har varit sjukskriven i 30 dagar om det kan antas att arbetsförmågan kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar, på hel- eller deltid. Planen ska så långt det är möjligt göras i samråd med medarbetaren. Trots denna lagstiftning kvarstår ovan beskrivna rutin att rehabiliteringsplan ska tas fram senast efter tre veckor.

Medarbetare ska skicka in läkarintyg per post eller från sin HaV-mejladress till sin chef från åttonde sjukdagen. Chefen underrättar i sin tur lönefunktionen. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar läkarintyg.

Dokumentation och stöd vid sjukskrivning

Efter rehabiliteringssamtal lämnas undertecknad rehabiliteringsplan till HR för arkivering. Medarbetaren och chefen ska ha en kopia av dokumentationen.

Medarbetaren har rätt att ha med sig facklig företrädare eller skyddsombud vid rehabiliteringsmöte om detta önskas. Rehabiliteringsansvarig chef ska informera medarbetaren om denna möjlighet och kalla den fackliga företrädaren eller skyddsombud till möten om medarbetaren önskar medverkan.

Personalenheten kan delta vid rehabiliteringssamtal och finns även tillgänglig för stöd inför dessa samtal eller vid frågor kring lagstiftning inom området.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Sjukskrivning