Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Sjukskrivning

Ansvar vid rehabilitering

Vid sjukfrånvaro är det viktigt att chefen agerar och håller kontakt med medarbetaren under sjukskrivningsperioden. Vid upprepad korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro ska chefen ha samtal med sin medarbetare så snart som möjligt.

Tidiga insatser kan underlätta för medarbetaren att återkomma i arbete, därför är det är viktigt att diskutera igenom vilka möjlighetet till anpassning i arbetet som kan finns för att underlätta återgången i arbete.

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska göras både till växeln och genom ett telefonsamtal till närmsta chef.

Lagstiftning

Från 1 juli 2018 framgår av lagstiftning (socialförsäkringsbalken) att arbetsgivaren ska ha upprättat en plan för återgång i arbete/rehabiliteringsplan senast när medarbetaren har varit sjukskriven i 30 dagar om det kan antas att arbetsförmågan kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar, på hel- eller deltid. Planen ska så långt det är möjligt göras i samråd med medarbetaren. Trots denna lagstiftning kvarstår HaV:s rutin att rehabiliteringsplan ska tas fram senast efter tre veckor.

Långtidssjukfrånvaro

Chefens ansvar

Det är närmsta chef som är rehabiliteringsansvarig och senast efter tre veckors sjukskrivning ansvarar chefen för att kalla medarbetare till ett rehabiliteringssamtal för att tillsammans med medarbetaren ta fram en rehabplan. Vid mötet används Rehabiliteringsplan HaVWord. Eventuellt ställningstagande om att det inte är möjligt att ta fram en rehabiliteringsplan för tillfället dokumenteras också i rehabiliteringsplanen

Chefen har ansvaret för att initiera, driva och genomföra rehabiliteringsprocessen tillsammans med medarbetaren. Chefen ansvarar också för att upprätthålla kontakt med den sjukskrivna medarbetaren, ta de kontakter som behövs med övriga involverade parter och att dokumentera det som händer i ärendet.

Medarbetarens ansvar

Medarbetaren ansvarar för att läkarintyg från sjukdag åtta inkommer omgående per post eller överlämnas personligen till chefen. Chefen underrättar i sin tur lönefunktionen. Medarbetaren ska hålla kontakt med arbetsplatsen och är skyldig att efter bästa förmåga aktivt delta i sin egen rehabilitering t.ex. genom att delta i planeringen av rehabiliteringen, delta på rehabiliteringsmöte och genomföra de överenskomna åtgärderna.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar läkarintyg.

För mer information om hantering av sjukskrivning, ansvar och processen så finner du här HaVs Rutin för sjukskrivning och rehabilitering.

Dokumentation och HRs roll vid sjukskrivning

Mallen Rehabiliteringsplan HaVWord ska användas för att samla all dokumentation som rör rehabiliterings-ärendet och den ska uppdateras löpande. Efter rehabiliteringssamtal lämnas undertecknad rehabiliteringsplan till HR för arkivering. Medarbetaren och chefen ska behålla en kopia av dokumentationen.

Chef ska boka in ett planeringsmöte tillsammans med HR innan första rehabmötet genomförs. HR medverkar alltid vid det första rehabmötet tillsammans med medarbetar och chef. HR kan även medverka vid kommande rehabmöten om chef eller medarbetare önskar detta. HR inns även tillgänglig för stöd inför dessa samtal eller vid frågor kring lagstiftning inom området.

Medarbetaren har rätt att ha med sig facklig företrädare eller skyddsombud vid rehabiliteringsmöte om detta önskas. Rehabiliteringsansvarig chef ska informera medarbetaren om denna möjlighet och kalla den fackliga företrädaren eller skyddsombud till möten om medarbetaren önskar medverkan.

Korttidssjukfrånvaro

När en medarbetare har varit sjuk vid tre tillfällen eller fler under en sexmånadersperiod ska rehabiliteringsansvarig chef ha ett samtal med medarbetaren kring frånvaron och hälsan. Syftet med samtalet är att kartlägga/undersöka om frånvaron har någon koppling till arbetet och vilka eventuella åtgärder som kan behövas för att minska sjukfrånvaron framöver.

Även vid andra tecken på ohälsa ska chefen ha samtala med sin medarbetare.

Använd mallen Mall för samtal kring korttidssjukfrånvaro eller annan ohälsaWord vid samtalen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Sjukskrivning