Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Kalendarium

Kommande händelser

Händelser
Datum Händelse
december 2018
31 dec Praktikplatser åt personer med funktionsnedsättning
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 dec Praktikplatser för nyanlända (2016)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
februari 2019
31 jan - 1 feb Nationell yrkesfiskekonferens
6 feb - 7 feb Handläggarträff vattenverksamhet
mars 2019
13 mar - 14 mar Vatten Avlopp Kretslopp
31 mar Medelsanvändning miljöövervakning (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
maj 2019
1 maj Nedskräpning (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
augusti 2019
31 aug Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
oktober 2019
31 okt Uppdrag om att utarbeta vägledande strategier för Havs- och vattenmyndighetens arbete med kulturmiljöfrågor (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)

Tidigare händelser

Händelser
Datum Händelse
december 2018
12 dec Remiss gällande mindre anpassningar inför år 2019 gällande regelverket för de demersala fiskemöjligheterna
(Sista svarsdatum för remiss)
november 2018
29 nov Konferens om västkustlaxen med invigning av Laxens år
27 nov Hydrologidag med expert från SGU – hur gör vi rätt saker inom våtmarkssatsningen?
22 nov Temakonferens GRIP on LIFE
15 nov - 16 nov Konferensen Östersjöfiske 2020
13 nov - 14 nov Nationellt LOVA-möte
12 nov Förstärkning av länsstyrelsernas restaureringsarbete i vattendrag
(Sista ansökningsdag för utlysning)
8 nov Statistikforum 2018 – konferensen om den officiella statistiken
7 nov Gemensam ledningskonferens – Samverkan för anpassning till ett förändrat klimat
oktober 2018
31 okt Uppdrag att bistå Miljömålsrådet (2015)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 okt Marina skyddade områden utan lokal mänsklig påverkan
(Redovisning av regeringsuppdrag)
29 okt Utlysning av medel för aktiviteter under Laxens år 2019
(Sista ansökningsdag för utlysning)
23 okt - 25 okt Clean Nordic Oceans workshop
15 okt - 16 okt Landskapsforum 2018 – Vattnet i det brukade landskapet
11 okt Livsmedelsforum 2018
september 2018
30 sep Skyddade områden inom Helcom och Ospar (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 sep Marin pedagogik (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 sep Återrapporteringen om klimatanpassning enligt HaVs regleringsbrev (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
26 sep - 27 sep Miljöövervakningsdagarna
25 sep - 27 sep VA-mässan
20 sep Workshop om kunskapssatsningar för en ekosystembaserad fiskförvaltning
18 sep Remiss om förbud för visst trålfiske i Skagerrak och Kattegatt
(Sista svarsdatum för remiss)
13 sep Limniskt GI-möte 13 september
13 sep Utlysning av forskningsmedel för Mikroplaster
(Sista ansökningsdag för utlysning)
13 sep Utlysning av forskningsmedel för DNA-metoder inom miljöövervakning
(Sista ansökningsdag för utlysning)
13 sep Utlysning av forskningsmedel inriktade mot Indikatorer för biologisk mångfald på landskapsnivå
(Sista ansökningsdag för utlysning)
10 sep Utlysning av medel till idéförslag inom innovation
(Sista ansökningsdag för utlysning)
7 sep Remiss om ändring av föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön
(Sista svarsdatum för remiss)
6 sep Kunskapsseminarium Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA)
augusti 2018
26 aug - 31 aug Världsvattenveckan
20 aug Utlysning av medel för stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning
(Sista ansökningsdag för utlysning)
16 aug Remiss gällande vägledningar för statusklassificering av ytvatten
(Sista svarsdatum för remiss)
15 aug Remiss om förslag till havsplaner
(Sista svarsdatum för remiss)
4 aug - 12 aug Västerhavsveckan
juli 2018
1 jul - 8 jul Almedalsveckan
juni 2018
30 jun Förslag om enklare regler för utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens
(Sista svarsdatum för remiss)
27 jun Utlysning av bidrag till projekt för vattendragsrestaurering
(Sista ansökningsdag för utlysning)
25 jun Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten
(Sista svarsdatum för remiss)
20 jun Opening conference of the project Pan Baltic Scope
19 jun Samrådsmöte om havsplanering med grannländer
15 jun Informationsmöte om de föreslagna ändringarna i HVMFS 2012:18
8 jun Hearing om ArtDatabankens riskklassificering av främmande arter
8 jun Stöd från Havgruppen
(Sista ansökningsdag för utlysning)
maj 2018
31 maj Uppdrag om bevarandeåtgärder vad avser fiske i marina skyddade områden (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
28 maj Leverantörsdialog inför ramavtal vraksanering
22 maj Nordic Clean Energy Week
18 maj Utlysning av medel till projekt mot övergödning i vattenmiljön
(Sista ansökningsdag för utlysning)
16 maj - 17 maj Havs- och vattenforum 2018
17 maj Utlysning av medel för marin pedagogik
(Sista ansökningsdag för utlysning)
15 maj Samrådsmöte om havsplaner med nationella myndigheter, universitet och högskolor
14 maj - 15 maj Miljömålsdagarna
4 maj Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet
(Sista svarsdatum för remiss)
3 maj Samråd om havsplaner med länsstyrelserna
1 maj Uppdrag att föreslå utformning av rapporteringsskyldighet och fördelning av den tillgängliga fiskeresursen för andra fiskare än yrkesfiskare (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
april 2018
30 apr Underlag till nationella prioriteringar för Helcom och Ospar (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
27 apr Möte för referensgrupp om marint områdesskydd och fiskereglering
27 apr Sjöfartsmötet – möte om förslag till havsplaner med fördjupning i hamn- och sjöfartsfrågor
27 apr Långsiktig strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
27 apr Remiss om befälhavares skyldighet att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet
(Sista svarsdatum för remiss)
24 apr - 25 apr Konferens om miljöåtgärder vid vattenkraft och dammar
25 apr Flora- och faunavårdskonferensen
24 apr Save the date, 24 april – vi snackar fosforförluster!
21 apr World fish migration day
20 apr Samrådsmöte om havsplanerna med yrkesfisket (pelagiskt)
20 apr Samrådsmöte om havsplanerna med yrkesfisket (bentiskt)
18 apr - 19 apr Tankesmedja för friluftsliv 2018
18 apr Energimötet - möte om förslag till havsplaner med fördjupning i energifrågor
13 apr Remiss av rapporten Samråd om inledande bedömning 2018
(Sista svarsdatum för remiss)
12 apr Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta
(Sista svarsdatum för remiss)
11 apr Samrådsmöte om havsplaner med nationella bransch- och intresseorganisationer
9 apr Remiss om redovisning och rapportering av makrill i elektronisk kustfiskejournal
(Sista svarsdatum för remiss)
mars 2018
31 mar China Europe Water Platform (2016)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
28 mar Samråd för havsplanering i Luleå - planområde Bottniska Viken
27 mar Informationsdag om strömmande vatten
26 mar Samråd för havsplanering i Gävle - planområde Bottniska Viken
18 mar - 23 mar World Water Forum (WWF)
23 mar Samråd för havsplanering i Härnösand - planområde Bottniska Viken
23 mar Extern referensgruppsmöte för utveckling om ekosystembaserad fiskförvaltning.
21 mar - 22 mar Vatten avlopp kretslopp
22 mar Världsvattendagen 2018
21 mar Samråd för havsplanering i Umeå - planområde Bottniska Viken
20 mar Samrådsmöte om havsplan Östersjön i Linköping
16 mar - 18 mar Sportfiskemässan 2018
16 mar Remiss om bestämmelser för yrkesfiske efter lax i Östersjön under 2018
(Sista svarsdatum för remiss)
14 mar - 15 mar Restaurering i marin miljö
15 mar Samrådsmöte om havsplan Östersjön i Kristianstad
13 mar Samråd om havsplan Västerhavet
8 mar - 9 mar Baltic Sea Future
4 mar - 8 mar Vietnams internationella vattenvecka
6 mar Helcom Ministermöte
1 mar Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
februari 2018
28 feb Underlag till uppföljning av Agenda 2030 (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
26 feb Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
16 feb Sista dag för ansökan om fiskevårdsmedel
16 feb Utlysning av medel till insatser inom fiskevården
(Sista ansökningsdag för utlysning)
15 feb Remiss om vägledning för beskrivning och dokumentering av mänsklig verksamhets betydande påverkan samt riskbedömning - Vägledning för tillämpning av 8 och 9 §§ HVMFS 2017:20
(Sista svarsdatum för remiss)
3 feb - 11 feb Båtmässan
2 feb Samrådsmöte 2 februari i Göteborg
31 jan - 1 feb Nationella konferensen Avlopp & Miljö 2018
januari 2018
31 jan Offentlig – privat samverkan för en hållbar svensk fisketurism
31 jan Uppdrag att föreslå föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
29 jan Samrådsmöte 29 januari i Stockholm
18 jan Vatten i balans, odling i balans - temadag
11 jan Stallgödsel i en cirkulär ekonomi
december 2017
31 dec FN:s havskonferens (2016)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 dec Ekosystembaserad fiskförvaltning (2016)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
15 dec Information om regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten och inbjudan till att lämna synpunkter
(Sista svarsdatum för remiss)
november 2017
30 nov Värdefulla sjöar och vattendrag (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
22 nov Remiss gällande nya föreskrifter om fisketillsynsmän
(Sista svarsdatum för remiss)
21 nov Slutseminarium för Krafttag ål 2015 - 2017
20 nov Remiss om anpassningar inför år 2018 vad gäller regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske
(Sista svarsdatum för remiss)
14 nov - 17 nov Vattendagarna 2017
14 nov - 15 nov How do we change the story about the Baltic Sea?
13 nov Seminarium - undervattensbuller
8 nov - 9 nov Studentmässan GADDEN
8 nov Microplastics
7 nov Konferens med Maritima klustret i Västsverige
oktober 2017
31 okt Förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö – Mosaic
(Sista svarsdatum för remiss)
24 okt - 25 okt Tillsynvägledningsträff om små avloppsanläggningar
11 okt - 13 okt Life Below Water -local implementation of SDG 14
11 okt Gemensam ledningskonferens – Hållbar samhällsplanering för land och Hav
10 okt - 11 okt Konferens om sjörestaurering
11 okt Bonus soils2sea
september 2017
30 sep Klimatpåverkan (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
27 sep - 28 sep Miljöövervakningsdagarna 2017 i Tranås
21 sep - 22 sep Workshop om marint områdesskydd, i ett klimat och försurningssammanhang
12 sep Utbildning om lagen om allmänna vattentjänster
12 sep Workshop – Särskilda åtgärdsprojekt
4 sep Remiss om landningsskyldigheten i pelagiskt fiske
(Sista svarsdatum för remiss)
27 aug - 1 sep Världsvattenveckan
augusti 2017
1 aug Moderna beredskapsjobb (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
juli 2017
15 jul Remiss gällande föreskrift om kartläggning och analys av ytvatten
(Sista svarsdatum för remiss)
14 jul Förslag till fiskereglering i de marina skyddade områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen
(Sista svarsdatum för remiss)
2 jul - 9 jul Almedalsveckan
7 jul Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske efter hummer
(Sista svarsdatum för remiss)
juni 2017
7 jun - 10 jun Elmia Wood
5 jun - 9 jun FN:s havskonferens om hållbarhetsmålet SDG 14
5 jun Remiss gällande föreskrifter om fiskefartygs tillträde till hamnar
(Sista svarsdatum för remiss)
maj 2017
30 maj - 31 maj Miljömålsdagarna
30 maj Hur uppfylls de Globala målen? - Sveriges roll inför havskonferensen och FN:s politiska högnivåforum
23 maj Remiss gällande ändrade regler om fångstbegränsningar för makrill på kustkvoten
(Sista svarsdatum för remiss)
18 maj Tillståndet i miljön 2017
10 maj - 11 maj Copernicus: Med blicken mot jorden
2 maj Remiss gällande förordnande av ledamot i fiskeskyddsnämnd
(Sista svarsdatum för remiss)
april 2017
25 apr - 26 apr Fåglarnas och människans våtmarker
20 apr Nationellt båtmiljöseminarium västkusten
5 apr - 6 apr Tankesmedja för friluftsliv
5 apr - 6 apr Flora & faunavård 2017
4 apr - 5 apr Miljöövervakning Bottenhavet-Bottenviken
mars 2017
28 mar - 30 mar Kartdagar 2017
29 mar Miljöövervakning Norra Östersjön
28 mar Miljöövervakning Södra Östersjön
23 mar Miljöövervakning Västerhavet
21 mar Slutkonferens - Värdet av ekosystemtjänster
21 mar Näringslivets insatser för hållbara hav – initiativ, hinder och möjligheter
17 mar - 19 mar Sportfiskemässan 2017
16 mar - 18 mar Vatten Avlopp Kretslopp
17 mar Uppdrag om indikatorer för miljökvalitetsmålen och generationsmålet (2016)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
15 mar Save our ocean
6 mar - 7 mar Baltic Sea Future Congress
1 mar Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2016)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
februari 2017
15 feb Uppföljning av den maritima strategin (2016)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
7 feb - 8 feb Seminarium om bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden
1 feb - 2 feb Levande laxälvar 2.0
januari 2017
25 jan - 26 jan Nationella konferensen Avlopp och Miljö 2017 #NAM17
19 jan Informationsmöte om genomförandet av EU:s förordning över invasiva främmande arter
18 jan - 19 jan Workshop om God Hydrografi och Fysiska karakteriseringsdatabasen
december 2016
31 dec Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi (2016)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 dec Fiskefria områden (2005)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut