Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havs- och vattenforum

Workshop 2017

Under passet Workshop samlas vi i mindre grupper för att prata om de uppdrag HaV:s experter arbetar med just nu och där dina idéer kan bidra till ett bra resultat.

Du kan anmäla dig till två Workshops under dagen.

Anmälan är stängd

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till våra workshoppar via hemsidan. Du kan fortfarande anmäla dig på plats den 16 maj.

Workshop 2017

 • 1. Renewed efforts to reduce eutrophication

  Emmelie Johansson, SwAM
  Anders Grimvall and Eva-Lotta Sundblad, Swedish Institute for the Marine Environment (SIME)

  Much has already been done to reduce eutrophication in Sweden’s marine areas, and more measures are in the works. However, these efforts are not enough for us to achieve the Marine Environmental Regulation’s requirements or Sweden’s ”Zero Eutrophication” environmental objective. We need renewed efforts, and climate-related endeavors can show the way. Behavioral changes and societal shifts, in particular, can benefit the climate and even contribute to the minimization of marine eutrophication, such as through the production and consumption of food. How can we identify and utilize such synergies?

  In this workshop, SIME will talk about its analysis on how we as members of society can influence marine eutrophication. SwAM would like to know what you think the government can do to engage more people in its efforts.

  Anmäl dig här!

 • 2. Marine litter – how will we manage it, now and in the future?

  Johanna Eriksson, (SwAM)
  Ulrika Marklund, Ren och Attraktiv Kust

  Martin Hassellöv, Per Nilsson and Florina Lachmann, Swedish Institute for the Marine Environment (SIME)

  Marine litter is one of our most critical problems and one of the largest environmental challenges, both internationally and along the Swedish coastline. For small developing island nations, the problem can have a particularly large impact. In this workshop, we’ll talk about the difficulties of dealing with marine litter, some of which has traveled a long way from its source to countries lacking in national mandates to address the influx. SwAM will discuss the problems and efforts in Sweden, and SIME will present its analysis of the situation for small developing island nations – nations that inevitably become part of the global flow of litter.

  In addition, the presenters would like to hear your thoughts on how current efforts to manage litter can be handled and improved, both in how we can assist small island nations in developing measures and in how we can improve efforts within Sweden.

  Anmäl dig här!

 • 3. Näringslivets arbete för hållbara hav – initiativ och möjligheter!

  Ulrika Siira, HaV Mona Olsson Öberg, IVL

   

  Som en del av förberedelserna inför FN:s havskonferens i New York, har IVL Svenska miljöinstitutet fått i uppdrag av HaV att sammanställa exempel på goda initiativ från svenskt näringsliv, som kan stärka arbetet för en hållbar havsmiljö. Syftet är att exemplen ska fungera som stöd och inspiration för olika länder. De ska också kunna utgöra grogrund för partnerskap, i arbetet med fhållbarhetsmålen, såväl nationellt som i andra delar av världen.

  I den här workshoppen ger IVL en översikt av inspel från svenskt näringsliv, om hur de bidrar idag och vilka möjligheter och hinder de ser för sitt arbete. Förslagen är hämtade från såväl etablerad industri som små innovativa företag. Välkommen att bidra till diskussionen om viktiga initiativ! Hur ser du på näringslivets möjligheter, och hur kan vi underlätta och stärka arbetet?

  Anmäl dig här!

 • 4. Can marine spatial planning help achieve the sustainable development goals?

  Joacim Johannesson and Tomas Andersson, SwAM
  Dr. Marius Claassen, CSIR South Africa
  Mr. Lisolomzi Fikizolo, Environmental Affairs, Oceans and Costs, South Africa
  Mr. Fred van Zyl, Department of Water and Sanitation, South Africa
  Mr. Sidnei da Costa Abrantes, Secretariat of the Interministerial Commission for the Resources of the Sea (SECIRM), Brazil.
  Mr Régis Pinto de Lima; Coastal Management, Department of Territorial Zoning, Ministry of Environment), Brazil

  This workshop is twice as long as the others and will be held only once.

  By 2030, the sustainable development goals (SDGs) regarding oceans are expected to be achieved, and one-third of the world’s Exclusive Economic Zones is to have marine spatial plans. Marine spatial planning (MSP) is increasingly being implemented worldwide to spatially organize marine activities in order to achieve environmental, social, and economic objectives.

  In this workshop, we'll look at how the MSP approach is implemented in various parts of the world. We’ll also learn about the challenges and opportunities of implementing MSP within different administrative, legal, and geographical contexts. We’ll discuss how MSP can support sustainable development and even explore its potential in supporting blue economy and social values while simultaneously safeguarding our marine resources for the future.

  This workshop is twice as long as the others and will be held only once.

  Anmäl dig här!

 • 5. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram

  Marie Berghult, Ann-Karin Thorén, Åsa Gunnarsson HaV
  Hanna Tornevall, Vattenmyndigheten i Västerhavet

  Torsten Kindt, Laholms kommun
  Anna Werner, Villaägarnas Riksförbund

  Åtgärdsprogrammen för vattenförvaltningen beslutades i december 2016. Programmen följer principen från källa till hav, och kopplar till åtgärdsprogrammet för havsmiljön som beslutades 2015. Om Sverige inte når målen för vattenförvaltningen kommer vi inte heller att nå målen för havsmiljön. Men hur långt räcker åtgärderna? Hur får vi fart på åtgärdsarbetet och säkrar att vi har vatten av god kvalitet och kvantitet i framtiden?

  Här har du chansen att få en överblick över de beslutade åtgärdsprogrammen och kopplingen mellan styrmedel, fysiska åtgärder och förväntade effekter. Vi vill belysa olika perspektiv och önskar att få in dina synpunkter. Vi diskuterar utifrån exemplet små avlopp som fått ökad betydelse efter att programmen reviderats. Hur ska åtgärderna för små avlopp genomföras och vem ska bära kostnaderna?

  Anmäl dig här!

 • 6. Hjälp oss förbättra skyddet av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer

  Erik Törnblom, HaV
  Eddie von Wachenfeldt, ArtDatabanken

  Just nu genomför HaV ett regeringsuppdrag i samarbete med andra myndigheter, där vi reviderar den nationella strategin för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer, från 2007. Vi ser även över beskrivningarna för objekt i databasen Värdefulla vatten, som fungerar

  som prioriteringsverktyg i arbetet med att skydda våra mest värdefulla sjöar och vattendrag.

  Nu har du chansen att bidra till regeringsuppdraget med dina tankar och åsikter, och särskilt till den omvärldsanalys som vi avser att genomföra. Vi vill fånga upp relevanta förändringar i internationella och nationella mål, lagar, styrmedel, prioriteringar, arbetssätt, vägledningar med mera. Mycket har sannolikt förändrats när det gäller förutsättningarna för natur-, kultur- och fiskevårdsarbetet de senaste tio åren, så kom och hjälp oss att vidga våra vyer!

  Anmäl dig här!

 • 7. Hållbar vattenkraft – är vi på rätt väg?

  Inger Poveda Björklund och Anders Skarstedt, HaV
  Per Säverot, Länsstyrelsen i Jönköping
  Erik Sparrevik, programgruppen för Kraft och Liv i Vatten (KLIV)

  Dialogen om vattenkraft och miljö, som pågått sedan 2012, har syftat till en ökad samsyn kring de mål som är fastställda om förnybara energikällor, samt miljömål för vatten och vattenförvaltning. Dialogen har bland annat utmynnat i ett strategiskt synsätt som handlar om att prioritera åtgärder på avrinningsnivå, vilket nu testas i fyra vattendrag som utgör pilotprojekt.

  I den här workshoppen berättar vi om HaV:s arbete för att miljöanpassa vattenkraften, och vill veta om du tycker att vi är på rätt väg för att också uppnå hållbar vattenkraft. Vi kommer att diskutera hur vårt arbete i Sverige förhåller sig till hur hållbar vattenkraft definieras i omvärlden, med de globala hållbarhetsmålen som utgångspunkt. Vilka erfarenheter kan vi ta med oss till det internationella samverkansarbetet? Och vad kan vi lära oss av andra länders sätt att arbeta med hållbar vattenkraft?

  Anmäl dig här!

 • 8. Lokalt deltagande gör vattenarbetet roligare och bättre

  Peter Nolbrant och Ylva Engwall, HaV
  Madeleine Prutzer, Göteborgs universitet
  Wanja Wallemyr, projektet Water Co-Governance

  I de lokala vattenråden finns kunskap och engagemang som är avgörande för att EU:s vattendirektiv ska kunna genomföras. Här möts myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare, ideella organisationer och allmänhet, i syfte att gemensamt förvalta regionens vattenresurser på ett hållbart sätt.

  Mölndalsåns, Ätrans och Himleåns vattenråd ingår just nu i det internationella Interreg-projektet Water Co-Gvernance (WaterCoG), som syftar till att stärka det lokala engagemanget och förbättra samarbetet mellan olika aktörer i vattenförvaltningen. Fem länder ingår, och byter erfarenheter med varandra.

  I den här workshoppen berättar vi om WaterCoG, och presenterar en ny rapport om samverkan i vattenråd och vattenförvaltning. Vi vill också gärna veta vad du har för idéer om hur det lokala vattenarbetet kan bli ännu bättre!

  Anmäl dig här!

 • 9. Tidig upptäckt, snabb respons – viktigt i arbetet med främmande arter

  Sofia Brockmark, Erland Lettevall, Ulrika Stensdotter Blomberg HaV

  Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster. Sedan 2016 regleras 37 invasiva främmande arter på EU-nivå, en lista som kommer att utökas efter hand. I år får vi också en nationell förordning, och barlastvattenkonventionen kommer att träda i kraft.

  Vad förväntar vi oss av EU:s nya förordning om invasiva främmande arter och hur kommer barlastkonventionen att göra skillnad i våra vatten? Måste vi utrota signalkräftan och hur stoppar vi spridningen av ullhandskrabbor? Kommer vi snart att ha kabomba i våra sydsvenska vatten? Riskerar den förrädiskt vackra sjögullen att förvandla sjön Åsnen till ett träsk?

  Vi vill diskutera hur vi gemensamt kan hindra att de invasiva främmande arterna hamnar i våra vatten, och hur vi minskar risken för att de sprids. Allas engagemang behövs för att vi ska kunna få reda på var de nya arterna finns!

  Anmäl dig här!

 • 10. Sanning eller konka? Miljöbedömning för hållbar havsplanering

  Jan Schmidtbauer Crona, Linus Hammar och Thomas Johansson HaV

  Sverige tar fram havsplaner över hur haven bäst kan användas för resursutvinning, friluftsliv, kultur, försvar och transport – inom ekosystemens ramar. För det behövs en strategisk miljöbedömning som tar hänsyn till kumulativa effekter och kopplingen mellan land och hav.

  I den här workshoppen presenterar vi vårt MKB-arbete och bedömningsverktyget Symphony med ett 50-tal kartor. Vi har kommit en bit på väg, men nu behöver vi din hjälp. Ser kartorna ut att stämma? Är våra antaganden om påverkan rimliga? Kanske känner du till en ålgräsäng som vi inte hittat? Du får skissa, ifrågasätta och hänvisa efter intresse och förmåga. Dina synpunkter blir en del av vårt valideringsarbete och bidrar till nästa uppdatering av underlag för havsplaneringen.

  Vi behöver veta vad som är sanning, innan det blir konsekvens!

  Anmäl dig här!

 • 11. Hur gör vi ekosystembaserad fiskförvaltning?

  Ulrika Gunnartz och Mårten Åström, HaV

  Under 2016 har HaV påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för hur en ekosystembaserad fiskförvaltning (EBFF) kan utvecklas så att den blir en integrerad del i uppfyllandet av målen i havs- och vattenförvaltningen.

  Vad betyder ekosystembaserad fiskförvaltning i ett svenskt sammanhang? Vad vill vi uppnå? Hur avgränsar vi? Hur genomför vi på lokal, nationell och internationell nivå? Hur kopplar vi ihop olika förvaltningsprocesser? Hur mäter vi och följer upp?

  Vid Havs- och vatten forum 2014 och 2016 fick vi era första idéer. Nu vill vi ha er hjälp att fördjupa analysen. Välkomna att vara med och påverka framtidens fiskförvaltning!

  Anmäl dig här!

 • 12. Var med och planera laxens år 2019!

  Ingemar Berglund och Håkan Carlstrand, HaV

  2019 är International Year of the Salmon – ett globalt samarbetsprojekt som initierats av de mellanstatliga organisationer som ansvarar för konventioner om bevarande av laxbestånden i Atlanten och Stilla havet. Syftet med Laxens år är att öka intresset för laxbestånden, initiera ny forskning som utvecklar laxförvaltning och restaurering av laxälvar, samt öka takten i åtgärdsarbetet.

  Till hösten börjar HaV planera för hur Sverige ska uppmärksamma laxens år i samarbete med EU kommissionen, övriga medlemsländer och de mellanstatliga organisationerna.

  Vad tycker du ska förberedas under 2018 och vad ska genomföras under Laxens år 2019? Vad kan man göra lokalt, vid laxälvarna, på länsnivå, inom forskningen och på HaV.

  Den här workshoppen blir startskottet för planeringen av International Year of the Salmon. Ta chansen att vara med och bidra redan från början!

  Anmäl dig här!

 • 13. Framtidens yt- och grundvattenövervakning – hur klarar vi kraven?

  Kristina Samuelsson och Elisabeth Sahlsten, HaV

  Resultat från övervakningen av miljötillståndet i yt- och grundvatten är ett viktigt underlag som behövs för att vi ska kunna förvalta våra vatten på ett korrekt sätt. Övervakningen ska ge tillförlitlig information om den ekologiska och kemiska statusen, långsiktiga trender i såväl påverkade som opåverkade vatten, bevarandestatus hos skyddsvärda arter och habitat, halterna av näringsämnen, badvattenkvalitet med mera. Kraven är många!

  I den här workshoppen ger HaV sin syn på hur framtidens yt- och grundvattenövervakning ska utformas, för att den ska leva upp till alla krav. Vad ska övervakas? Hur? Vem ska betala? Vem är ansvarig? Hur sprider vi data? Om vi inte lyckas reda ut de här frågorna, får det konsekvenser för såväl miljön som för verksamhetsutövare och allmänhet. Därför vill vi gärna ha din hjälp! Hur tycker du att vi ska göra?

  Anmäl dig här!

 • 14. Hur skapas hållbar utveckling – går det att mäta?

  Linda Lingsten och Maria Samuelsson, HaV

  Miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård innebär att Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och att den biologiska mångfalden ska bevaras. Samtidigt ska vi, enligt regeringens maritima strategi, ha konkurrenskraftiga maritima näringar som bidrar till ökad sysselsättning. Både miljömålet och strategin beskriver att hållbara näringar är en förutsättning för levande kustområden. Dessutom ska kusten erbjuda attraktiva livsmiljöer för människor.

  Men går allt detta ihop? Hur skapar man en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling? Innebär målet samma sak för alla, och hur vet man när man har lyckats? I den här workshoppen har du chansen att bidra med dina erfarenheter, och förhoppningsvis även få nya tankar om hur man kan konkretisera begreppet hållbarhet, i en mer samhällsnära kontext.

  Anmäl dig här!

 • 15. Hur arbetar vi nationellt och regionalt för en bättre havsmiljö?

  Robert Almstrand och Philip Axe, HaV
  Richard Emmerson, HMI

  Inom de regionala havskonventionerna OSPAR och HELCOM arbetar Sverige tillsammans med övriga länder för att skydda havsmiljön i Nordostatlanten respektive Östersjön. En betydande del av arbetet handlar om att minska övergödningen. Genom internationella överenskommelser har de deltagande länderna förbundit sig att minska läckaget av näringsämnen till haven, och utsläppen har blivit mycket mindre de senaste 30 åren. Men det återstår mycket arbete innan man når slutmålet som är välmående hav.

  I den här workshoppen har du chansen att få veta hur de regionala konventionerna arbetar, med övergödningsfrågan som övergripande exempel. Vi vill att du bidrar med dina tankar och åsikter kring hur det nationella och internationella åtgärdsarbetet bör fortsätta. Var ser du förbättringsmöjligheter och vilka områden tycker du ska prioriteras för att vi ska nå miljömålen?

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havs- och vattenforum

Publicerad: 2017-04-27
Uppdaterad: 2017-05-15

Sidansvarig: Webbredaktionen