Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Får länsstyrelserna ta ut en avgift för handläggningen av ärenden som gäller anmälan till den nationella planen enligt 37 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter?

För att en myndighet ska få ta ut en avgift måste det finnas förordningsstöd. Det finns inte utrymme för länsstyrelserna att ta ut avgift för anmälan till NAP med stöd av 3 kap. 12 § i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Detta eftersom bestämmelsen avser avgift för anmälan om att bedriva anmälningspliktig vattenverksamhet och inte avser att reglera en anmälan för att omfattas av den nationella planen enligt 37 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet. Regeringen har inte avsett att införa en uttrycklig bestämmelse som reglerar länsstyrelsens rätt att ta ut en anmälningsavgift för en anmälan enligt 37 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet.

När det gäller mark- och miljödomstolens möjlighet att ta ut prövningsavgift för omprövningen har en ny bestämmelse, införts i 3 kap. 2 § 7 punkten i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Enligt 3 kap. 11 § i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska avgift för länsstyrelsens tillsyn över vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken tillsyn betalas efter särskilt beslut. Det är dock troligen för långsökt att anse att handläggning av en anmälan till den nationella planen ska anses vara tillsyn enligt 11 kap. miljöbalken. Om tillsynsåtgärder måste vidtas mot en verksamhetsutövare som inte följer tidplanen enligt den nationella planen (se 42 § förordningen om vattenverksamhet) eller en verksamhetsutövare som inte anmäler sig till NAP och inte heller ansöker om omprövning enligt 11 kap. 27 § andra stycket punkt 1 miljöbalken, är Havs- och vattenmyndighetens bedömning att avgift för sådana tillsynsåtgärder kan tas ut med stöd av 3 kap. 11 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut