Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ska länsstyrelsen informera verksamhetsutövarna om skyldigheten att ha moderna miljövillkor och anmälningsförfarandet till nationella planen? Ska länsstyrelsen göra utskick till alla vattenverksamheter eller ett urval?

Från och med den 1 januari 2019 är alla verksamhetsutövare som bedriver tillståndspliktig vattenverksamhet för elproduktion (se 11 kap 6 § miljöbalken) skyldiga att ha moderna miljövillkor. För att efterleva detta krav kan verksamhetsutövaren antingen ansöka om omprövning eller ny tillståndsprövning hos mark- och miljödomstolen så snart som möjligt eller anmäla sig till den nationella planen. En anmälan till nationella planen innebär att verksamhetsutövarna kan avvakta med prövningen till den tidpunkt som följer av nationella planen.

Nationella planen är alltså bland annat en tidtabell för uppdateringarna till moderna miljövillkor och ger vägledning till de myndigheter som har till uppgift att bevaka att verksamhetsutövarna uppfyller kravet på att ha moderna miljövillkor (se prop. s. 93).

Länsstyrelsen bör skicka information till alla verksamhetsutövare man känner till som kan vara berörda av dessa förändringar i miljöbalken. Det avser dels pågående vattenkraftverk och regleringsdammar till dessa, dels nedlagda vattenkraftverk och regleringsdammar till dessa. Informationen bör innehålla kravet på att tillståndspliktiga vattenverksamheter ska ha moderna miljövillkor, antingen genom att ansöka om miljöprövning snarast efter den 1 jan 2019, alternativt att de anmäler sig till den nationella planen som kommer att ge dem ett senare miljöprövningsdatum.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut