Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Sjöfart

Flera aktörer ansvariga för Sveriges sjöfart

Färdsätten på hav och sjöar är mycket viktig för Sverige. Det är Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Trafikverket som ansvarar för olika områden inom sjöfarten. Detta sker i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten som har ett ansvar att vara stödjande, samlande och pådrivande inom våra verksamhetsområden.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Myndigheten ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås och verksamheten ska bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem.

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket är en statlig myndighet med uppdrag att verka för att de transportpolitiska målen inom sjöfartsområdet uppfylls på ett kostnadseffektivt sätt. Sjöfartsverket ska främja en säker, miljöanpassad och effektiv sjöfart.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet och har det övergripande ansvaret för att skapa ett hållbart och effektivt transportsystem. Myndigheten verkar även för ett energieffektivt transportsystem med begränsad klimatpåverkan, minskade luftföroreningar och minskat buller.

Trafikanalys

Trafikanalys har till huvuduppgift att uvärdera och analysera samt redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet. Myndigheten ansvarar även för att samla in, sammanställa och sprida statistik på transportområdet.

International Maritime Organization, IMO

Internationella sjöfartsorganisationen, IMO, är FN:s fackorgan med ansvar för säkerhet och trygghet för sjötransporter och förhindrande av havsföroreningar från fartyg. IMO ska främja säker, trygg, miljövänlig, effektiv och hållbar sjöfart.

Helcom

Helsingforskommissionen, Helcom, arbetar för att skydda den marina miljön i Östersjön från alla föroreningskällor genom mellanstatligt samarbete mellan Danmark, Estland, Europeiska gemenskapen, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Sjöfart

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2016-02-02

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen