Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsplanering Vattenförvaltning

Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor

Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor (SamHav) bildades av regeringen 2006 och består av 21 myndigheter för att förbättra samordningen mellan myndigheter med ansvar för havsmiljön.

Syftet med samordningsgruppen är att skapa ett forum för ökad samordning och samverkan mellan myndigheter med ansvar för havs- och vattenmiljöfrågor för att förstärka arbetet med vattenmiljön och hållbart nyttjande, både det nationella inriktat mot att uppnå miljökvalitetsmålen, och det internationella.

Samordningsgruppens syfte är också att effektivisera genomförandet av åtgärder genom att samordna myndigheternas operativa arbete samt förbättra informationsutbytet mellan myndigheterna. Vid behov ska gruppen lyfta särskilda frågor till regeringen.

Havs- och vattenmyndigheten har det sammankallande ansvaret för samordningsgruppen. Samordningsgruppen möts varje år för information och planering. Myndigheterna representeras av sina generaldirektörer och landshövdingar, eller deras ersättare.                         

Medlemmar i samordningsgruppen

 • Hav- och vattenmyndigheten (sammankallande)
 • Boverket
 • Försvarsmakten 
 • Kemikalieinspektionen
 • Kustbevakningen
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län / Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län / Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt
 • Länsstyrelsen i Västmanlands län / Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt   
 • Länsstyrelsen i Kalmar län / Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län / Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt
 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Sjöfartsverket
 • Skogsstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens geotekniska institut
 • Statens jordbruksverk
 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsplanering Vattenförvaltning