Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

SamHatt – samverkansformer för genomförande av havs- och vattenförvaltningen

Vattenmyndigheterna, länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning och Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för genomförande av vattenförvaltningen. Flera andra myndigheter har en viktig roll i samverkansarbetet.

Myndigheterna behöver utbyta information om hur det går med genomförande av vatten- och havsförvaltningens åtgärdsprogram samt diskussion om förbättring av åtgärdsarbetet. En integrering av havs- och vattenförvaltning med miljömålsarbetet och dess uppföljningar och utvärderingar är viktigt för svenskt åtgärdsarbete.

Samverkan för havs- och vattenförvaltning

Syftet med samverkansarbetet är att:

  • åstadkomma en gemensam strategisk planering och uppföljning av verksamhet mellan olika myndigheter
  • underlätta flödet av information och utbyte mellan europisk, nationell och regional nivå
  • skapa förståelse för de verktyg och metoder som tagits fram på europeisk, nationell och regional nivå samt utveckla och likforma användningen av dem
  • identifiera behov av vägledning och utveckla interaktiva arbetsformer så att den vägledning som tas fram är väl förankrad
  • säkerställa löpande vägledning i god dialog (skriftlig eller muntlig)
  • säkra direktkontakt mellan medarbetare inom specifika arbetsområden på de olika myndigheterna
  • ta ytterligare steg mot att integrera vattenförvaltningsarbetet med havsmiljöarbetet och arbetet med miljömålen.

Samverkande myndigheter

Deltar i samverkansarbetet gör Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, vattenmyndigheter och länsstyrelser.

Andra myndigheter kan bjudas in till möten beroende på agendan.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2014-07-10
Uppdaterad: 2016-02-02

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen