Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskevård Forskning Vattenkraft Vattenverksamhet

Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

För att bättre anpassa vattenkraften till ekosystemens behov, samverkar Havs- och vattenmyndigheten med Energiforsk i två forskningsprogram för att utveckla funktionella åtgärder.

Vi samverkar med Energiforsk inom två forskningsprogram för att utveckla miljöanpassningsåtgärder inom vattenkraften. Programmen har stark koppling till vårt ansvar för miljömålen, nämligen programmet Krafttag ål och programmet Kraft och liv i vatten.

I båda programmen är målet att på ett bättre sätt anpassa vattenkraften till ekosystemens behov. Medverkande i forskningsprogrammen är flera av de större vattenkraftbolagen samt Energimyndigheten och vattenmyndigheterna.

Krafttag ål

Det europeiska ålbeståndet befinner sig i allvarlig kris eftersom invandringen av ålyngel till de svenska vattendragen och sjöarna har minskat kraftigt. Detta orsakas av flera faktorer som fiske, vandringshinder (dammar och vattenkraftverk), utdikningar och utfyllnader av uppväxtområden, storskaliga förändringar i havsströmmar och miljögifter.

I mars 2010 tecknades en frivillig avsiktsförklaringPDF mellan sex vattenkraftföretag och Fiskeriverket. Avsikten är att på fem års sikt nå målet 40 procent överlevnad för ålar som vandrar ut från vattendrag och sjöar till havet, i enlighet med den nationella ålförvaltningsplanens ikraftträdande år 2009.

För att gå från ord till handling initierades programmet Krafttag ål. Havs- och vattenmyndigheten och vattenkraftföretagen finansierar forskningsprogrammet och nuvarande programperiod sträcker sig mellan 2015-2017. Sammanlagt 10 miljoner kronor är avsatta för forsknings- och utvecklingsprojekt i programmet.

Kraft och liv i vatten (KLIV)

Syftet med forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten är att ta fram kunskap och metoder som krävs för att få en bättre miljöanpassning av vattenkraften vid drift och ombyggnationer.

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och vattenmyndigheterna samverkar med vattenkraftföretagen om finansiering och inriktning av programmet. 

Programmet har en budgetram på 17,1 miljoner kronor och löper under tiden 2014-06-03 till 2017-05-31.

Forskningsprojekten genomförs av svenska högskolor, konsulter och institut. Programmet utvecklar bedömningssystem som ger möjligheter till en god avvägning mellan behovet av förnybar energi och behovet av en mer miljöanpassad vattenkraft.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskevård Forskning Vattenkraft Vattenverksamhet