Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Forskning Havsförvaltning Vattenförvaltning

Forskningsprojekt

Havs- och vattenmyndigheten följer en rad forskningsprojekt som kan ge mer kunskap och nya redskap i förvaltningsarbetet inom hav, vatten och fiske.  

HaV är med och finansierar en rad olika forskningsprogram och forskningsprojekt, dels via Miljöforskningsanslaget, men också genom andra anslag. I flera forskningsprogram sitter representanter från HaV med i styr- och referensgrupper för att bevaka och påverka inriktningen av forskningsprojekten, så att de möter de krav om tillämpbarhet för förvaltningen som är uppsatta. Tillsammans med Naturvårdsverket stödjer HaV också projekt inom Östersjöprogrammet BONUS.

Pågående projekt

Nedan följer information om pågående projekt finanserade av Miljöforskningsanslaget och BONUS, samt av HaV tillsammans med andra medlemsländer i Joint Programming Initiative (JPI) .

Sötvattenslandskapet förvaltning och restaurering i förändrat klimat (2018 - 2019)

Idag används flertalet metoder när det gäller både förebyggande åtgärder samt restaureringsarbete för att motverka effekterna av klimatförändringar men det råder ofta osäkerhet kring dessa metoders effektivitet samt att de i många fall också är platsspecifika.


Förvaltning av limniska ekosystem i ett förändrat klimat (2018 - 2019)

Syftet med detta projekt är att utvärdera hur metoder för restaurering av sjöar och vattendrag och angränsande ekosystem kommer att svara på klimatförändringar och analysera tillgängliga alternativ för att förvalta biologisk mångfald och ekosystemfunktioner i ett nytt klimat.


Projekt inom Östersjöprogrammet BONUS utlysning Miljöforskningsanslaget, Baltic Blue (2015-2017)

Blue Baltic är BONUS största satsning hittills med en budget på drygt 30 miljoner euro och 11 olika tematiska områden. Utlysningen vänder sig både till forskare inom akademi, högskola och forskningsinstitut och till företag – tanken är att nya innovativa lösningar på Östersjöns miljöproblem ska kunna utvecklas och testas.


Forskningsprogram inom Miljöforskningsanslaget (2011-2016)

Forskning om vattendirektivets biologiska bedömningsgrunder, WATERS och forskning om miljökvalitetsnormer och lagstiftning som styrmedel för att komma till rätta med miljöpåverkan, SPEQS.


Projekt inom Miljöforskningsanslagets utlysning God miljöstatus i Sveriges marina vatten (2013- 2015)

Forskningssatsningen ska bidra till Havsmiljödirektivets mål, det vill säga att god miljöstatus ska uppnås eller upprätthållas i den marina miljön senast år 2020. Fyra projekt på sammanlagt 8 miljoner kr har beviljats medel.


Projekt inom Miljöforskningsanslagets utlysning Värdet av ekosystemtjänster (2013- 2016)

Projekten syftar till att påvisa hur betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster bättre kan beaktas i beslutssituationer.


Projekt inom Miljöforskningsanslagets utlysning Styrmedel för miljöarbetet (2013 - 2016)

Projekten syftar till att öka kunskaperna om hur styrmedel fungerar och kan utformas för att fungera i det praktiska miljöarbetet och hur de ska utvärderas.


Projekt inom Östersjöprogrammet BONUS utlysning Livskraftiga ekosystem (2014- 2017)

Projekten syftar till att ta fram kunskap om Östersjön som har hög vetenskaplig klass och är relevant för samhället. BONUS strävar efter stora tvärvetenskapliga projekt där marina, maritima, ekonomisk och samhällsforskning tar helhetsgrepp och adresserar de stora utmaningarna som Östersjöregionen står inför.


Projekt inom JPI Oceans utlysning Ekologiska aspekter av mikroplast i havet

Fyra forskningsprojekt har fått finansiering från tio länder för att undersöka ekologiska aspekter av mikroplast i havet.


Projekt inom Östersjöprogrammet BONUS utlysning Hållbara ekosystem, Sustainable ecosystems (2015-2017)

Projekten syftar till att ta fram kunskap om Östersjön som har hög vetenskaplig klass och är relevant för samhället. BONUS strävar efter stora tvärvetenskapliga projekt där marina, maritima, ekonomisk och samhällsforskning tar helhetsgrepp och adresserar de stora utmaningarna som Östersjöregionen står inför.


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Forskning Havsförvaltning Vattenförvaltning

Publicerad: 2014-04-29
Uppdaterad: 2016-01-25

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen