Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft

Dialog om vattenkraft och miljö 2014

Sverige har som mål att hälften av vår energiförbrukning ska vara förnybar år 2020. Samtidigt har vi som mål att skydda vattendrag, biologisk mångfald och hotade arter. Hur uppnår vi båda målen?

Vattenkraften är en förnybar energikälla som är av stor vikt för Sveriges basproduktion av el och också en viktig del i utvecklingen av Sveriges framtida energisystem. Svensk energipolitik bygger på ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Sedan början av 2009 finns ett EU-direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG). I direktivet ställs bland annat bindande krav på att Sverige ska uppnå en andel om minst 49 procent förnybar energi till år 2020.

Uppdrag att samla till dialog

Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att samla berörda intressenter till dialog med syfte att få en ökad samsyn kring de mål som är fastställda om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning.

Uppdraget har inneburit ett steg framåt när det gäller kommunikationen och kunskapsutbyte mellan olika myndigheter. Dialogen har även lagt grund för en mer saklig och kompetensbaserad debatt gällande vattenkraftens för- och nackdelar för miljön.

Redovisning av Dialog Vattenkraft-Miljö 2014

Havs- och vattenmyndigheten har sammanställt ett PM med en redovisning av Dialog Vattenkraft-Miljö 2014. Myndigheten lämnar bland annat följande förslag:

  1. Dialogen bör fortgå men i en annan mer konkret och regional form. Med stöd av strategin för åtgärder i vattenkraften bör några avrinningsområden väljas ut som ”försöksvattendrag” där åtgärdsförslag tas fram genom en arbetsgång som innefattar välgrundade avvägningar mellan behovet av större ekologisk hänsyn, förnybar energi respektive reglerkraft. Regionala dialogmöten bör ingå i detta arbete.
  2. Energimyndigheten och Svenska kraftnät tar tillsammans fram mer forskningsbaserat underlag som visar problem och möjligheter när det gäller en ökad ekologisk hänsyn i vattenkraften, i relation till dagens och framtidens behov av reglerkraft.  Detta underlag tydliggörs och förklaras i de regionala dialogerna. Myndigheterna får i uppdrag att vara expertstöd vid framtagandet av åtgärdsförslag på avrinningsområdesnivå.

PM om Dialog Vattenkraft-Miljö 2014PDF

Bilaga 1 Dialog Vattenkraft Inbjudan med programPDF

Bilaga 2 Dialog Vattenkraft 2014 AnmälningslistaPDF

Bilaga 3 Dialog Vattenkraft 2014 PresentationerPDF

Bilaga 4 Dialog Vattenkraft 2014 MinnesantPDF

Bilaga 5 Dialog Vattenkraft 2014 Uppföljningssvar SamladPDF


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft

Publicerad: 2014-06-13
Uppdaterad: 2014-12-16

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen