Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Vattenkraft

Dialog om vattenkraft och miljö 2013

Sverige har som mål att hälften av vår energiförbrukning ska vara förnybar år 2020. Samtidigt har vi som mål att skydda vattendrag, biologisk mångfald och hotade arter. Hur uppnår vi båda målen?

Den 4 och 5 september 2013 samlades myndigheter, branchorganisationer, kraftproducenter och miljöorganisationer för att fortsätta diskussionen om hur avvägningarna ska göras för att nå det fastställda målet för förnyelsebar energi och miljömålen.

Dokumentationen från 2013

Havs- och vattenmyndigheten har sammanfattat resultaten i "Dialog om vattenkraft och miljö - En redovisning av utfört dialogarbete år 2013" Dokumentationen ger en översiktlig bild av verksamheten och vilka frågor som diskuterats under 2013. Den innefattar en beskrivning av arbetet, vilka slutsatser som Havs- och vattenmyndigheten dragit, minnesanteckningar och anföranden.

En pågående process

Dialogen om vattenkraft och miljö har sitt ursprung i en regeringsskrivelse från 2011, och Havs- och vattenmyndigheten fick ett regeringsuppdrag i 2012 års regleringsbrev. Uppdraget har varit att samla berörda intressenter i en dialog med syfte att få ökad samsyn kring vattenkraften och fastställda mål.

Dialogen har fortsatt under år 2013. Den kan ses som en process som möjliggör för olika intressenter inom vattenkraften att lyfta in värdefull kunskap, information och synpunkter när det gäller vattenkraftens möjliga utveckling i Sverige.

Dialogen bedöms ha givit en förhöjd kunskapsnivå och ökad förståelse i frågor gällande bland annat vattenkraftens miljöeffekter, möjliga åtgärder för en mer ekologiskt anpassad vattenkraft och på vilket sätt vattenkraften är och kan vara en viktig del i ett svenskt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart energisystem. 

Vattenkraften är en förnybar energikälla

Vattenkraften är av stor vikt för Sveriges basproduktion av el och också en viktig del i utvecklingen av Sveriges framtida energisystem. Svensk energipolitik bygger på ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Sedan början av 2009 finns ett EU-direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG). I direktivet ställs bland annat bindande krav på att Sverige ska uppnå en andel om minst 49 procent förnybar energi till år 2020.

Miljömål

Sveriges riksdag har även fattat beslut om 16 miljömål. De handlar om att värna den biologiska mångfalden, att rädda hotade arter, att skydda sjöar och vattendrag och mycket mer. Du kan läsa mer om miljömålen på Miljömålsportalen. Havs- och vattenmyndigheten deltar i arbetet med miljömålen och ansvarar för tre av dem. Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljömålen.

Dialogen började 2012

Förra året fick vi ett regeringsuppdrag att samla berörda intressenter till dialog. Syftet var att få en ökad samsyn kring de mål som är fastställda om förnybara energikällor, miljömål för vatten och vattenförvaltning. Läs mer om 2012 års regeringsuppdrag och dialogmöte

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Vattenkraft

Publicerad: 2014-02-12

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen