Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Välkommen till en forskar- och förvaltningskonferens om åtgärder för havsmiljön

Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Havsmiljöinstitutet bjuder in dig som forskar eller arbetar inom förvaltning till en tvådagarskonferens om åtgärder för havsmiljön.

Under två dagar ges forskare möjlighet att presentera förslag till åtgärder kan förbättra tillståndet för havsmiljön. Syftet med konferensen är dessutom att låta forskning och förvaltning mötas för att diskutera nya åtgärder i samband med att HaV uppdaterar åtgärdsprogrammet för havsmiljön (enligt havsmiljöförordningen och EU:s havsmiljödirektiv).

VAR: Göteborg, Wallenbergs konferenscentrum, Medicinaregatan 20A.

NÄR:
11 – 12 december 2019

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri men anmälan krävs. Vi bjuder på fika och lunch, kostnader för resa och logi bekostas inte av arrangören.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 november. Anmälan för konferensen är nu stängd, för efteranmälningar kontakta helena.strand@havochvatten.se

Det går att följa delar av konferensen via Havsmiljöinstitutets hemsida. Presentationerna hålls på svenska.
Lämna gärna en bekräftelse till helena.strand@havochvatten.se om du tänker följa presentationerna online.

Onsdag 11 december 2019


09.30-10.00 Registrering och kaffe


10.00-10.45 Välkomna och introduktion

Presentationer:
 • Havsmiljödirektivet i Sverige och uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön
 • Styrmedel för teknologisk innovation för minskad övergödning
  Katarina Elofsson, Århus universitet och Södertörns högskola

Lokal: Europa

10.45-11.45 Session 1: Åtgärder för biodiversitet


Presentationer:
 • Tidig upptäckt av marina främmande arter genom utbildning av lärare och elever - Björn Källström, Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium
 • Restaurering av torskbestånd - Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet
 • Fredning av alla arter som är rödlistade enligt kategori CR (akut hotade) - Henrik Svedäng, Stockholms universitet
 • Spatialt skydd av födoresurser för havsfåglar - Jonas Hentati Sundberg, Sveriges lantbruksuniversitet

Lokal: Europa

11.45-12.30 Diskussionssessioner om åtgärdsförslag

Lokaler: Sydamerika, Antarktis

12.30-.13.30 Lunch


13.30-14.30 Session 2: Påverkan i grunda vikar och havsbotten

Återkoppling från diskussionerna från session 1

Presentationer:
 1. Mindre fysisk störning - skydd och anpassningar av bottentrålning med informerade avvägningar
  Mattias Sköld, Sveriges lantbruksuniversitet
 2. Inför generell hastighetsbegränsning inomskärs
 3. Befria vikarna!
  Kjell Nordberg, Göteborgs universitet

Lokal: Europa

14.30-15.00 Fika


15.00-16.00 Diskussionssessioner om åtgärdsförslag

Lokaler: Sydamerika, Antarktis

16.00-16.30 Summering och avslut

 • Återkoppling från diskussionerna från session 2
 • Uppsummering och avslut

Lokal: Europa


Torsdag 12 december 2019


09.00-09.15 Registrering och kaffe


09.15-09.30 Välkommen till dag 2

09.30-10.30 Hälsosam mat från havet med havsmiljön i fokus

 • Ann-Sofie Sandberg, Chalmers
  Kristina Sundell, Göteborgs universitet
  Ingrid Undeland, Chalmers

Sara Hornborg, RISE

Lokal: Europa

10.40-11.45 Session 3: Farliga ämnen


Presentationer: Fritidsbåtar
 1. Miljömärkning av fritidsbåtshamnar
  Bianca Koroschetz, Havsmiljöinstitutet
 2. Hindra spridning farliga ämnen TBT, kopparföreningar med flera genom bidragssystem till spolplattor med rening, sanering av förorenade båtuppställningsplatser samt sanering av förorenade sediment i hamnar
  Per-Olof Samuelsson, Sotenäs kommun
 3. Övervakning av marin påväxt – ett sätt att minska användningen av giftiga båtbottenfärger?
  Anna-Lisa Wrange, IVL Svenska Miljöinstitutet
 4. Minskad belastning av biocider från antifoulingfärger
  Erik Ytreberg, Chalmers,

Lokal: Sydamerika

Presentationer: Sjöfart
 1. Minskad belastning av biocider från antifoulingfärger
  Erik Ytreberg, Chalmers
 2. Förbud mot utsläpp av skrubbervatten
  Ida-Maja Hassellöv, Chalmers
 3. Reduktion av utsläpp av kemikalier från kemikalietankfartyg
  Kjell Larsson, Linnéuniversitetet

Lokal: Antarktis

11.45-12.30 Diskussioner

Diskussion åtgärdsförslag för fritidsbåtar
Lokal: Sydamerika

Diskussionssessioner om åtgärdsförslag för sjöfart
Lokal: Antarktis

12.30-13.15 Lunch

13.15-14.15 Session 4: Övergödning och session 5: Marint skräp och mikroplast

Presentationer: Övergödning
 1. Erfarenheter från Levande kust av att binda fosfor med Al i sedimenten – potential, effekt och kostnader
  Linda Kumblad och Emil Rydin, Stockholms universitet
 2. Syresättning av dåligt syresatta inomskärsbassänger - metoder och effekter
  Anders Stigebrandt, Göteborgs universtitet
 3. Näringsupptag via algodling: potentialen, kostnader, möjligheter och risker
  Fredrik Gröndahl, KTH

Lokal: Sydamerika

Presentationer: Marint skräp och mikroplast
 1. Erfarenheter från mikroplastmätningar på land och i vatten
  Kerstin Magnusson, IVL Svenska miljöinstitutet
 2. Marint skräp på havsbotten: Förlorade fiskeredskap – aktivt spökfiskearbete
  Per-Olof Samuelsson, Sotenäs kommun

Lokal: Antarktis

14.15-15.15 Diskussionssessioner

Diskussionssessioner om åtgärdsförslag mot Övergödning

Lokal: Sydamerika

Diskussionssessioner om åtgärdsförslag för marint skräp och mikroplast

Lokal: Antarktis

15.15-15.45 Fika


15.45-16.15 Summering och avslut

Lokal: Europa


FRÅGOR?

Kontakt på Havs- och vattenmyndigheten

Helena Strand, enheten för havsmiljöförvaltning

helena.strand@havochvatten.se

010-698 63 13

Kontakt på Havsmiljöinstitutet

Lovisa Ganslandt

lovisa.ganslandt@gu.se

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut