Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning

Åtgärdsprogram för havsmiljön uppdateras 2019 - 2021

Enligt havsmiljöförordningen ska Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vart sjätte år, i samverkan med berörda myndigheter, utarbeta och besluta ett åtgärdsprogram för de svenska havsområdena. Det första åtgärdsprogrammet fastställdes 2015. Det uppdaterade programmet ska vara klart senast 31 december 2021. 

Vi har påbörjat arbetet för att uppdatera åtgärdsprogrammet

På många områden pågår redan åtgärder för en bättre havsmiljö, men i bedömning av miljötillståndet i svenska havsområden 2018 konstateras att god miljöstatus i de flesta fall inte kommer kunna nås till 2020. Så, vilka ytterligare insatser behövs och hur kan vi hjälpas åt?

Åtgärdsprogrammet ska identifiera åtgärdsbehoven och ger en möjlighet att skapa en samsyn kring vad som behöver göras för att förbättra havsmiljön

Det uppdaterade åtgärdsprogrammet kommer peka ut ytterligare åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt föreskrifterna HVMFS 2012:18 Detta bli det avslutande steget i Sveriges marina strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023.

Vad behöver göras?

Arbetet med att utarbeta åtgärdsprogrammet pågår under 2019-2021 och programmet ska fastställas av HaV senast 31 december 2021.

HaV genomför arbetet i samverkan med berörda myndigheter. Arbetet koordineras med annat pågående åtgärdsarbete och relevant EU-lagstiftning. Vi samarbetar också med våra grannländer, bland annat inom de regionala havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom samt på EU-nivå.

Inom de båda havsmiljökonventionerna pågår nu också arbete med att uppdatera de regionala aktionsplanerna, Helcom:s Baltic Sea Action Plan (BSAP) och Ospar:s North-East Atlantic Environment Strategy (NEAES).

Åtgärdsprogrammet kommer gå ut på remiss hösten 2020. Då ges myndigheter, organisationer och allmänhet möjlighet att komma med synpunkter på programmets innehåll.

Möten och konferenser

Forskar- och förvaltningskonferens om åtgärder för havsmiljön

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning