Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Kungörelse

Tillståndsansökan enligt miljö- och vattenlagen för gruvområdet i Hannukainen och Rautuvaara, Kolari, Finland

Det finns möjlighet för personer som bor i Sverige att lämna synpunkter på den komplettering av ansökan som ligger hos domstolen Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Hannukainen Mining Oy ansöker om miljö- och vattenhushållningstillstånd för gruvprojektet i Hannukainen och Rautuvaara. Projektområdet, ca 30 km2, ligger i Hannukainen i Västra Lappland cirka 15 km från gränsen mellan Finland och Sverige. Avrinningsområdet omfattar Torne älvs- Muonio älvs vattensystem och projektets konsekvenser berör sammanlagt fem älvars avrinningsområden, Muonio, Kuerjoki, Äkäsjoki, Valkeajoki och Niesajoki. Den främsta påverkan för Sveriges del gäller vattenutsläpp från brytningen till Muonio älv.

Beskrivning av ansökan

Tillståndet omfattar utnyttjande av en järnoxid-koppar-guldmalmfyndighet i Hannukainen samt anrikningsverk i Rautuvaara och omfattar även efterbehandlingsarbete efter att brytning och anrikning avslutats. Avsikten är att bryta magnetit och som biprodukt fås koppar-guldkoncentrat. Projektet kommer omfatta två dagbrott och tre gråbergsområden samt nödvändig infrastruktur. Årsproduktionen förväntas vara 2 miljoner ton magnetitkoncentrat vid full produktion. Årsproduktionen av koppar- och guldkoncentrat kommer att uppgå till 20 000- 60 000 ton. Hantering av 4,4 miljoner ton anrikningssand kommer ske årligen. Den planerade verksamhetstiden för gruvan är cirka 27 år.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten är så kallad bevakningsmyndighet för Sverige enligt gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. Det betyder att vi ska bevaka allmänna intressen i Sverige vad gäller verksamheter i gränsälvsområdet i Finland som kan påverka människor och miljö även i Sverige.

Handlingar från Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Handlingarna finns även tillgängliga på Gränsälvskommissionen, Strandgatan 22, Haparanda (handlingar på svenska och finska) samt hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, Stationsgatan 5 Luleå, (på svenska).

Ytterligare information kan lämnas av Niklas Edvinsson 010-698 61 89, niklas.edvinsson@havochvatten.se.

Synpunkter

Synpunkter gällande allmänna miljöintressen kan lämnas till Havs- och vattenmyndigheten senast 15 februari 2019 via mejl till havochvatten@havochvatten.se eller via post till Havs- och vattenmyndigheten, Gullbergs Strandgata 15 Göteborg. Ange ärendets diarienummer 3092-18.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut