Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Kungörelse

Tunturi-Lapin Vesi Oy söker miljötillstånd för ett nytt avloppsreningsverk i Kolari och för att leda ut behandlat avloppsvatten till Muonio älv.

Beskrivning av ansökan

Det nuvarande avloppsreningsverket avslutar sin verksamhet efter att det nya avloppsreningsverket tagits i bruk, vilket planeras till 2023. Avloppsvattnet som behandlas vid avloppsreningsverket leds ut till samma ställe i Muonio älv som från det nuvarande avloppsreningsverket. Kolaris nya avloppsreningsverk har dimensionerats för 1 640 personekvivalenten och ett genomsnittligt flöde på 450 m3/dygn. I ansökan uppskattas att det behandlade avloppsvattnet som leds till Muonio älv står för en liten del av totalbelastningen av fosfor, sedimenterat material, BOD och kväve. Det framgår vidare av ansökan att avloppsvattnet inte bedöms påverka Torneå-Muonio älvs vattenstatus vad gäller BOD, totalfosfor, ammoniumkväve och suspenderat material.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten är så kallad bevakningsmyndighet i Sverige för gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. Det betyder att Havs- och vattenmyndigheten ska bevaka allmänna intressen i Sverige vad gäller verksamheter i Finland som kan påverka människor och miljö även i Sverige. Regionförvaltningsverket i Norra Finland har i enlighet med artikel 18 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige översänt Tunturi-Lapin Vesi Oy:s ansökningshandlingar om tillstånd enligt miljölagen för ett nytt avloppsreningsverk i Kolari kommun, Finland.

Handlingar

Handlingar i ärendet finns tillgängligt på Havs- och vattenmyndigheten. Ytterligare information lämnas av Pia Almbring, tel: 010-698 68 57 pia.almbring@havochvatten.se.

Handlingar finns även på:

  • Gränsälvskommissionen, Storgatan 92A, Haparanda tel: 0922-616 80
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län, Stationsgatan 5C, Luleå tel: 010-225 50 00.

Kungörelsen kommer även att införas i Haparandabladet, Norrländska Socialdemokraten, Norrbottens-kuriren och Post- och inrikes tidningar.

Synpunkter

Synpunkter kan lämnas senast den 15 november 2019 till Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se eller Havs- och vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg.

Ange diarienummer 3009-19.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut