Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

FN-konferens för världens hav

Tillsammans med Fiji arrangerar Sverige FN:s havskonferens i New York den 5–9 juni. Det huvudsakliga syftet är att uppmärksamma hållbarhetsmål 14 i Agenda 2030 och skapa engagemang för att genomföra målet.

Agenda 2030 är ett globalt hållbarhetsprogram med 17 mål som ska säkerställa ett varaktigt skydd för jordens naturresurser och ekosystemtjänster, samt verka för ökad jämlikhet och minskad fattigdom.

På havskonferensen fokuserar vi på att lyfta frågor som rör haven på den politiska dagordningen och skapa ett större medvetande om de problem och möjligheter som finns. Konferensen äger rum 5–9 juni i FN-skrapan i New York.

– Konferensen är ett startskott för att förbättra tillstånden i världens hav och uppnå delmålen i hållbarhetsmål 14 om hav och marina resurser, säger Annie Hermansson, handläggare på HaV:s internationella enhet.

Samarbete mellan myndigheter

Vi har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med flera andra myndigheter bistå Regeringskansliet med förberedelser, genomförande och uppföljning av konferensen. Projektet startade i slutet av 2016 och den första delleveransen i form av sju analysunderlag levererades i slutet av januari 2017.

– Ulrika Siira från vår kunskapsavdelning är projektledare för arbetet, och vi har haft ett nära samarbete med flera andra myndigheter som Naturvårdsverket, Sida, Kemikalieinspektionen, SMHI, Jordbruksverket och Transportstyrelsen, säger Annie Hermansson.

Havets utmaningar

Det finns många belastningar som försurning, klimatförändringar, överfiske och miljögifter som drabbar haven och påverkar dess ekosystem negativt.

– Det har varit en svag global styrning när det gäller havsfrågor eftersom ansvaret har varit splittrat mellan olika aktörer och intressenter. Nu behöver vi kraftsamla och organisera för att vända den negativa trenden, säger Annie.

Sju stycken partnerskapsdialoger kommer genomföras under konferensdagarna. Där kommer bland annat skyddade områden och marin nedskräpning diskuteras. Dialogerna ska visa på vilka utmaningar världen har framför sig för att kunna nå målen.

– Det kommer vara fokus på partnerskapsdialogerna under konferensen. De kan leda till fler samarbeten mellan stater, näringsliv och andra intressenter. Samverkan mellan berörda parter är väldigt viktigt för att kunna förbättra situationen i världens hav, säger Annie.

Från källa till hav

Vi planerar för ett sidoevent under konferensen, "Source to Sea", som handlar om kopplingen mellan mål 6 om vatten och sanitet, och mål 14 om hållbara hav.

– De olika hållbarhetsmålen ska inte ses var för sig, utan alla hänger ihop, något vi vill öka medvetenheten om. Det är en viktigt att visa hur aktiviteter på land kan påverka den marina och kustnära miljön, säger Annie.

En annan viktig pusselbit i arbetet inför den stora konferensen är vårt årliga arrangemang Havs- och vattenforum som hålls den 16–17 maj i Göteborg. Årets forum har tema ”från källa till hav” med siktet inställt på FN:s globala hållbarhetsmål. Förhoppningen är att deltagarna kommer bidra med goda exempel på, och idéer om, hur världen kan nå mål 14.

I dagsläget

Vi arbetar redan med många av frågorna inom mål 14. Bland annat i de regionala havsmiljökonventionerna Helcom och Ospar, och hållbarhetsmålen kommer prägla både vårt regionala, nationella och internationella arbete framöver.

– Syftet är ju att vända den negativa trend som drabbat världens hav. Konferensen är förhoppningsvis en början på en starkare global havsförvaltning, avslutar Annie Hermansson.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-03-28

Sidansvarig: Webbredaktionen