Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Möte i New York inför Havskonferensen

Vi är på plats under det förberedande möte där deltagarna kommer med förslag på frågor att ta upp på Havskonferensen.

Under tisdagen deltog Jakob Granit i ett sidoevent med fokus på kopplingarna mellan hav och land. Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, inledningstalade och framförde bland annat marint skräp som en viktig svensk prioritering

I efterföljande paneldiskussion valde Jakob Granit att lyfta fram förslag till ämnen att ta upp på junikonferensen. Förslagen är kopplade till den avsiktsförklaring som antogs på forumet för svenska generaldirektörer den 23 januari och det förberedande arbete som HaV lämnat till regeringskansliet.

De operationella ramverk som Sverige samarbetar med Östersjöländerna kring havsplanering och dess kopplingar till fysisk planering på land kan skänka inspiration och idéer till andra stater som arbetar med liknande frågor. Ramverken lägger grunden för hållbar utveckling och avväger olika intressen som exempelvis försvarsfrågor, sjöfart, marina skyddsområden och energiutvinning.

Det andra förslaget tog upp frågan om de beteendeförändringar som behöver komma till stånd för att vända utvecklingen för världshaven. Det innefattar bland annat hållbar konsumtion och produktion och hur det kan uppmuntras. Ett exempel inom marina näringar är musselodlingar som tar upp näring ur haven och på så sätt begränsar övergödning, samtidigt som det ger energi och livsmedel.

Stöd till förnyelsebar energiproduktion genom att miljöanpassa vattenkraften och utveckla dess nytta som reglerkraft till vind och solkraft är ett klimatsmart sätt att tillgodogöra sig energi som skulle vara möjligt på många håll i världen.

Det sista ämnet handlar om ett holistiskt synsätt kring hållbarhetsmålen. Den svenska modellen med förvaltning ”från källa till hav” (from source-to-sea) är ett starkt koncept som kan utvecklas internationellt och anpassas till olika förutsättningar. Flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 går att koppla till varandra. Mål 15 om god ekosystemsförvaltning, mål 7 om modern energi för alla och mål 6 om vatten och sanitet går enkelt att koppla till mål 14 om hållbara hav.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-03-23

Sidansvarig: Webbredaktionen