Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Vattenförvaltning Vattenkraft Internationellt arbete

Samarbete med Brasilien

Vi har inlett samarbete med Brasilien inom bland annat havsplanering, havsförvaltning och vattenförvaltning.

Vad är på gång just nu?

World Water Forum i Brasilia 18-23 mars i Brasilia

HaV ingår i den svenska delegationen till World Water Forum (WWF) som sker i Brasilia 18-23 mars. WWF är det största globala forumet om hållbar vattenförvaltning med syfte att öka kunskapen om vattenfrågorna, påverka policyutformningen samt driva på genomförandet av åtgärder på området. Under forumet antas en ministerdeklaration.

HaV ansvarar för att arrangera en tematisk session på temat "Emerging Policy Solutions to Manage Water Quality from Ridge to Reef".

Utformningen av sessionen sker i samarbete med fem globala aktörer:

  • UN Caribbean Environment Programme / Secretariat to the Cartagena Convention
  • Medium Paraiba do Sul River Basin Committe – CBH-MPS (Brazil)
  • Rio de Janeiro State University - UERJ (Brazil)
  • Office of the Great Barrier Reef (Australia)
  • Source to Sea Platform
  • Global Environment Facility (GEF) International Waters (IW)

Utöver detta kommer HaV:s GD att vara en av huvudtalarna i en Högnivåpanel om Source to Sea.

I samband med forumet kommer HaV att träffa brasilianska myndigheter och departement som arbetar med havs- och vattenfrågor. Forumet är också viktigt för kontakt- och nätverksskapande i vårt internationella utvecklingssamarbete som vi utvecklar ytterligare efter bland annat FN:s havskonferens där kopplingar till förvaltning på land ses som viktigt för att nå hållbara hav (Source-to Sea).

Vi hoppas uppnå:

  • Kontakter och partnerskap med globala vattenorganisationer som är en viktig del inför det nya globala program vi ska ta fram.
  • Stärka våra kontakter och samarbeten med Brasiliens och Vietnams vattenförvaltande myndigheter.
  • Ökad kunskap och kompetens inom området koordinerad förvaltning från källa till hav med fokus på vattenkvalitet i ett utvecklingssammanhang.

Aktiviteterna sker inom ramen för HaV:s Globala program och bilaterala anslag där en viktig utgångspunkt är att visa på de möjligheter som finns, samt lära av varandra, för att nå en mer integrerad och holistisk förvaltning av vatten- och havsresurserna. Genom det Globala programmet och de bilaterala anslaget kan HaV utveckla samarbeten och partnerskap med andra aktörer och organisationer och gemensamt öka medvetenhet och kompetens.

Samarbetsområden med Brasilien

Havsplanering

Vi har inlett ett samarbete med Brasiliens miljöministerium inom områdena kust- och havsförvaltning. Havsplanering har särskilt pekats ut som ett viktigt samarbetsområde och framöver planeras workshops på området tillsammans med Departamento de Zonamento Terrotorial (DZT) som ligger under miljöministeriet. Våra övriga aktiviteter i Brasilien kommer att inriktas på miljöövervakning, datainsamling och marint skräp.

Vattenförvaltning

Vi har tagit en inledande kontakt med ANA, som är Brasiliens vattenmyndighet. Bland annat har vatteninformationssystem och samordning med miljödata med fokus på vatten identifierats som möjliga samarbetsområden. Vi kommer att utveckla samarbetet med ANA under året.

Biologisk mångfald i rinnande vatten

I Brasilien har vi sedan tidigare etablerat samarbeten med representanter på större vattenkraftsföretag. Vi har bland annat haft kontakt med Brasiliens största vattenkraftsföretag ITAIPU Binacional. Sveriges arbete med dialogen om vattenkraften, den nationella strategin för vattenkraftsutvecklingen och arbetet med bästa möjliga teknik har lyfts i dialoger med företrädare för de stora bolagen.

Vad är effekterna av samarbetet?

Samarbetet inom flodförvaltning och hållbar vattenkraft har utvecklats väl och genererat fördjupade kunskaper särskilt gällande ekologiska flöden, sedimenttransport, fiskpassager samt uppföljning av vattenkvalitet och fiskvandring. Vi har också skapat bättre förutsättningar för att stärka forskningssamverkan mellan Brasilien och Sverige med avseende på ekologiska anpassningar av vattenkraften.

Vad händer framöver?

Fokus de närmaste åren kommer vara på att inleda dialog och samarbete med relevanta aktörer på myndighets- och departementsnivå inom området.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Vattenförvaltning Vattenkraft Internationellt arbete

Publicerad: 2016-05-17
Uppdaterad: 2018-03-05

Sidansvarig: Webbredaktionen