Internationellt samarbete

Vi deltar på flera sätt i internationellt samarbete på global och regional nivå. Vi stödjer regeringskansliet i olika internationella konventioner, organisationer och processer.

Agenda 2030 - en global hållbarhetsagenda

Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 till år 2030 säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Utöver miljömålen i Agendan ingår också flera mål som rör mänskliga rättigheter.

Konventioner och organisationer

Vi stödjer regeringskansliet i olika regionala och globala konventioner, organisationer och processer, exempelvis:

  1. Arktiska rådet
  2. Konventionen för biologisk mångfald (CBD)
  3. Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)

Utvecklingssamarbete

Vårt engagemang i utvecklingsfrågor bygger på FN:s hållbarhetsmål och regeringens politik för global utveckling. Vi samarbetar med Sida inom ramen för HaV:s globala program för internationellt utvecklingssamarbete (SwAM Ocean 2019-2022).

Bilateralt miljösamarbete

Vi har också bilateralt samarbete med strategiskt viktiga länder inom miljö- och klimatområdet, exempelvis

  1. Brasilien
  2. Kina
  3. Ryssland
  4. Sydafrika

FN:s havskonferens

I juni 2017 ägde FN:s havskonferens rum i New York. Det var ett unikt evenemang som Sverige och Fiji tog initiativ till. Havs- och vattenmyndigheten bidrog med kompetens, analysunderlag och ett eget sidoevenemang.