Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Underlag till havsplaner

Vi använder rapporter, kartor, geografiska underlag och annan information i arbetet med utkast till havsplaner. Här är en översikt.

Dokument och rapporter inom havsplanering

Möten och konferenser

Så har vi tänkt – yta för yta

I vår logg kan du se hur vi har resonerat för de olika ytorna i planskissen, men väldigt sammanfattat.

Varje yta har ett nummer, och för varje nummer finns en rad i loggen.

Logg Bottniska viken – Så har vi tänkt yta för yta

Logg Östersjön – Så har vi tänkt yta för yta

Logg Västerhavet – Så har vi tänkt yta för yta

Geografiskt underlag

Vi har använt olika typer av geografiska underlag när vi tagit fram planskisserna. Både när vi har identifierat olika sektorers behov och för att göra prioriteringar mellan olika användningar i havet.

Här är exempel på underlag vi har använt:

 1. Riksintresseanspråk (3 kap. miljöbalken) sjöfart, energi (vindbruk), yrkesfiske, naturvård, friluftsliv och försvar (centrala myndigheter och länsstyrelser)
 2. Riksintressen enligt 4 kap. 2-4 §§ miljöbalken (länsstyrelser).
 3. Resultat från havsplaneringens tematiska arbete, sjöfart, energi, yrkesfiske, naturvård, regional tillväxt och försvar och säkerhet (HaV)
 4. Marint skyddade områden, både nuvarande och föreslagna områden (HaV, Naturvårdsverket, länsstyrelser)
 5. Översiktlig naturvärdeskartering 2015 (HaV)
 6. Övervintringsplatser för fågel i Östersjön (Helcom)
 7. Lek och uppväxtområden, torsk i Östersjön (Helcom)
 8. Resultat från SAMBAH-projektet (tumlare) 2014
 9. Landningsvärden av fisk, fördelat på arter 2008-2012,( HaV/SLU)
 10. Fiskereglering, till exempel , fredningsområden (HaV)
 11. Ankringsplatser, skydd (Transportstyrelsen)
 12. Potentiella framtida anspråk för sjöfart (Trafikverket)
 13. AIS, total trafikmängd (länsstyrelser, Naturvårdsverkets miljödataportal)
 14. TSS (Trafiksepareringszoner) (Transportstyrelsen)
 15. Sjömätningsplan CAT I 14 jan 13 (Sjöfartsverket)
 16. Areas to be avoided (områden olämpliga för fartygstrafik) (IMO)
 17. Kommunal energiplanering (kommuner/länsstyrelser)
 18. Aktuell havsbaserad vindkraft 2015 (HaV med flera)

Alla kartskikt kan inte laddas ner men en del finns här:

 1. Nationella geodata via Länsstyrelserna
 2. Miljödataportalen från Naturvårdsverket
 3. Skyddad natur från Naturvårdsverket
 4. Kartor över riksintressen från Trafikverket
 5. Data and maps från Helcom
 6. Geodata via karttjänster från Havs- och vattenmyndigheten
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Publicerad: 2016-12-01
Uppdaterad: 2017-02-15

Sidansvarig: Webbredaktionen