Sidor med den här märkningen tillhör granskningsförslaget till havsplaner
Till förslagets startsida
×
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Redogörelse från samrådet

De svar som har kom in under samråden har vi sammanställt i en samrådsredogörelse och många har lett till förändringar i havsplanen.

Fiskesamhälle på Västkusten

Foto: Natalie Greppi

Havs- och vattenmyndigheten genomförde ett formellt samråd om förslagen till havsplaner mellan 15 februari och 15 augusti 2018. För miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsbedömningar var samrådstiden mellan 10 april och 15 augusti 2018. Samrådet hölls nationellt, regionalt och med grannländer. Vi ordnade ett antal möten med olika grupper.

Samrådsredogörelsen är tänkt som ett stödjande dokument till havsplanerna som är ute på granskning. Här hittar du en sammanfattning av de svar som kommit in kring olika intressen eller områden i planerna. Du hittar också våra ställningstaganden och förslag till ändringar med anledning av svaren vi fått. Vi redovisar inte varje svar för sig, utan har sammanfattat de svar som kommit in kring olika område eller teman i planerna Det är ingen ordagrann återgivning av synpunkterna.

Samrådet i siffror

2500 synpunkter i 162 yttrande.

67 kommuner
21 nationella myndigheter
18 bransch- och intresseorganisationer
14 länsstyrelser
9 regioner
8 företag
7 universitet och högskolor
…med flera, privatpersoner, grannländer.

Tvärsemot om vindkraft

Ett exempel på fråga med återkommande motstående synpunkter är vindkraft. Några vill se mer vindkraft, andra är emot det – på olika platser och av olika skäl.

Myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och energibranschen, alla har skickat synpunkter. Tyngdpunkt ligger på hur havsbaserad vindkraft kan, eller inte kan, samexistera med annat.

Energibranschen pekar på fungerande synergier, medan naturvårdsorganisationer och några myndigheter på nationell och regional nivå har yttrat sig mot etablering i vissa naturområden. Även konflikten mellan totalförsvarets intressen och vindkraftsetablering i flera områden framgår av synpunkterna.

Några kommuner redovisar också tydliga ställningstagande kring olika vindkraftsområden.

Lagom användning av ekosystem?

På liknande sätt är det med skyddad natur. Några anser att det behövs mer för att säkra ekosystemfunktioner, andra betonar att det går att förena dagens områdesskydd med olika maritima aktiviteter.

En central och återkommande fråga är var balansen ska slås mellan å ena sidan uttag från ekosystemtjänster, och å andra sin produktion av ekosystemtjänster. Synpunkterna varierar alltså om hur mycket och på vilket sätt vi kan och bör använda havet, för att ändå behålla ett ekosystem som producerar det vi vill ha.

Här finns även synpunkter på hur naturvärden ska synas i havsplanerna.

Dela upp attraktiv livsmiljö – visa kulturmiljö och friluftsliv

Mer enighet i synpunkterna råder generellt när det gäller attraktiva livsmiljöer. Många samrådsparter menar att både kulturmiljövärden och friluftsliv måste göras tydligare i planen och planeringen. Bland annat föreslås därför att användning attraktiva livsmiljöer delas upp när det gäller friluftsliv och kulturmiljö.

Svar som kom in under samrådet

Här nedan hittar du dokument med svar som kom in under samrådet.

Privatpersoners svar publiceras inte. Svar från företag, branschorganisationer och intresseorganisationer finns bara med här från de som samtyckt till publicering.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering