Sökresultat

 • Bidrag (66)
 • Senaste året (66)
 • Anslag (19)
 • Blanketter (3)
 • Dricksvatten (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Visa fler
 • Fiskevård (6)
 • Forskning (6)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havs- och vattenforum (3)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (16)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Restaurering (9)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Små avlopp (1)
 • Vattenkraft (4)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (4)
 • Övergödning (6)

 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (7)
 • Anslag och bidrag (51)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (4)
 • Havsplanering (1)
 • Konventioner (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (51)
 • Publikation (1)
 • Utlysning (14)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (6)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö

Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö

Förutom havs- och vattenmiljöanslaget finns bidrag från andra finansiärer som syftar till att ge en bättre miljö i hav och vatten. Här har vi sammanställt de bidrag som finns att söka, var man hittar mer detaljerad information om dem.

Faktasida: Anslag och bidrag

Anslag och bidrag

Våra anslag är kraftfulla verktyg för att få veta mer om vår natur och miljöproblem som vi står inför. Anslagen ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag.  Vi testar även nya metoder och verktyg genom att stödja pilotprojekt.

Faktasida: Avrinningsområden på Orust

Avrinningsområden på Orust

Projektet drivs av Orust kommun och omfattar sex mindre avrinningsområden på Orust. Målet är att öka lokalt engagemang för åtgärdsarbete mot övergödning.

Faktasida: BalticSea2020

BalticSea2020

Målet för BalticSea2020 är att förbättra miljön i Östersjön. När stiftelsens pengar förbrukats år 2020, ska stiftelsen ha bidragit till att öka livskvaliteten för de cirka 90 miljoner människor som bor runt Östersjön.

Faktasida: Bidrag till avancerad rening av avloppsvatten

Bidrag till avancerad rening av avloppsvatten

På uppdrag av regeringen har Havs- och vattenmyndigheten delat ut 32 miljoner kronor för att finansiera projekt som syftar till att utveckla teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen.

Faktasida: Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Du kan söka bidrag för åtgärder som främjar fiskevården, exempelvis fisketillsyn eller utsättning av fisk. Ansökan skickas till länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Här hittar du information om fiskevårdsbidrag och om hur du söker medel.

Faktasida: Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Bidrag kan sökas hos länsstyrelsen. Bidrag kan lämnas till åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder som syftar till en bättre vattenhushållning eller bättre tillgång till dricksvatten.

Dokument: Blanketter för anslag 1:11

Blanketter för anslag 1:11

Här hittar du blanketter för redovisning av del- och slutrapporter inom havs- och vattenmiljöanslaget.

Faktasida: Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel är en ersättning som vattenkraftsföretagen måste betala i samband med regleringen av de stora älvarna, för att minska eller gottgöra skador som regleringen orsakat.

Faktasida: EU:s miljöprogram LIFE

EU:s miljöprogram LIFE

LIFE är EU:s finansiella instrument för miljö och klimat.