Sökresultat

 • Faktasida (599)
 • Mer än ett år sedan (599)
 • Anslag (6)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (184)
 • Visa fler
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Bidrag (14)
 • Blanketter (2)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Dricksvatten (3)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (4)
 • Fiskar (8)
 • Fiskevård (12)
 • Forskning (11)
 • Fredade arter (2)
 • Fritidsbåt (3)
 • Fritidsfiske (19)
 • Främmande arter (1)
 • Fångstmottagare (3)
 • Föreskrift (20)
 • Försurning (6)
 • Gis (2)
 • Grundvatten (4)
 • Handel (6)
 • Havs- och vattenforum (3)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (42)
 • Havsplanering (5)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (10)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (5)
 • Karpfiskar (1)
 • Kattegatt (4)
 • Klimat (4)
 • Kvoter (7)
 • Lagstiftning (4)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljödata (6)
 • Miljökvalitetsnormer (7)
 • Miljöövervakning (71)
 • Muddring (2)
 • Organisation (15)
 • Programområde Kust och Hav (35)
 • Programområde Sötvatten (28)
 • Publikation (16)
 • Rapport (20)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Regler (17)
 • Restaurering (9)
 • Riksintresse (1)
 • Rutin (2)
 • Ryggradslösa djur (8)
 • Skagerrak (5)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (15)
 • Små avlopp (9)
 • Spårbarhet (1)
 • Statistik (6)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (4)
 • Sötvatten (6)
 • Tillstånd (4)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Undersökningstyper (50)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattenförvaltning (18)
 • Vattenkraft (10)
 • Vattenverksamhet (3)
 • Vägledning (13)
 • Yrkesfiske (48)
 • Yttrande (2)
 • Åtgärdsprogram (6)
 • Östersjön (6)
 • Övergödning (2)

 • Yrkesfiske (34)
 • Sport- och fritidsfiske (13)
 • Arter (11)
 • Badvatten (181)
 • Fritidsbåtar (2)
 • Miljöhot (23)
 • Skyddade områden (8)
 • Anslag och bidrag (6)
 • Vägledningar (87)
 • Föreskrifter (18)
 • Lagstiftning (2)
 • Samordningsområden (8)
 • Havsplanering (4)
 • Miljöövervakning (16)
 • Data och statistik (5)
 • Kartor och Gis (4)
 • Miljömål och direktiv (43)
 • Konventioner (14)
 • Vårt uppdrag (12)
 • Yttranden (1)
 • Pressrum (6)
 • Organisation (14)
 • Kontakta oss (3)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (22)
 • Bibliotek (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: 1.2 A Abundans av häckande havsfåglar

1.2 A Abundans av häckande havsfåglar

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 B Abundans av övervintrande havsfåglar

1.2 B Abundans av övervintrande havsfåglar

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 C Abundans och trender för gråsäl

1.2 C Abundans och trender för gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 D Abundans och trender för knubbsäl

1.2 D Abundans och trender för knubbsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 E Abundans och trender för vikaresäl

1.2 E Abundans och trender för vikaresäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 F Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten - aborre och skrubbskädda

1.2 F Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten - aborre och skrubbskädda

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 H Lekbiomassa (SSB) för alla pelagiska och demersala fiskar, 3.1 A Fiskeridödlighet (F), 3.2 A Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade populationer

1.2 H Lekbiomassa (SSB) för alla pelagiska och demersala fiskar, 3.1 A Fiskeridödlighet (F), 3.2 A Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade populationer

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2, D3C1, D3C2.

Faktasida: 1.3 A Dräktighetsfrekvens hos gråsäl

1.3 A Dräktighetsfrekvens hos gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C3.

Faktasida: 1.3 B Späcktjocklek hos gråsäl

1.3 B Späcktjocklek hos gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C3.