1. Publicerad: 20 november 2020

  I Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi finns övergripande mål för vår verksamhet. Målen är baserade på vårt uppdrag och ansvar utifrån myndighetsinstruktionen, andra författningar och politiken. Verksamhetsstrategin utgör ramen i vår planerings- och uppföljningsprocess.

 2. Publicerad: 4 mars 2016 Uppdaterad: 3 januari 2019

  Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi enligt kommissionens handlingsplan.

 3. Publicerad: 25 september 2014 Uppdaterad: 30 januari 2018

  Regeringen inrättar en analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft åren 2014-2020. Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att delta i gruppen.

 4. Publicerad: 13 februari 2020

  I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

 5. Publicerad: 20 november 2020

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till vägledning. Förslaget gäller vägledning om åtgärder mot intern näringsbelastning i insjöar och kustvatten.

 6. Publicerad: 20 november 2020

  Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen tagit fram ett förslag till nationell strategi för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden. Remissen har skickats ut i enlighet med särskild sändlista men vi välkomnar även synpunkter från andra.

 7. Publicerad: 2 november 2017 Uppdaterad: 27 augusti 2019

  Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur HaV hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

 8. Publicerad: 20 september 2019 Uppdaterad: 23 januari 2020

  Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda och föreslå hur ett försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras.

 9. Publicerad: 27 augusti 2013 Uppdaterad: 5 februari 2020

  I vårt diarium kan du söka ärenden från den 1 januari 2013 och framåt. För varje ärende visas ärendemening, handläggande enhet, handläggare samt händelser i ärendet. Om du vill få tillgång till hela ärendet eller äldre ärenden kontaktar du våra registratorer.

 10. Publicerad: 18 november 2020

  Nu kan du tycka till kring en remiss om ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet.