Sökresultat

 • Vägledning (92)
 • Badvatten (2)
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Dricksvatten (5)
 • Dumpning (1)
 • Visa fler
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Föreskrift (3)
 • Försurning (1)
 • Grundvatten (1)
 • Handbok (2)
 • Havsförvaltning (1)
 • Kalkning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (8)
 • Miljöövervakning (4)
 • Muddring (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (34)
 • Rapport (17)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Remiss (2)
 • Restaurering (5)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (15)
 • Sötvatten (1)
 • Tillstånd (4)
 • Tillsynsvägledning (5)
 • Undersökningstyper (2)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (43)
 • Vattenkraft (6)
 • Vattenskyddsområde (2)
 • Vattenverksamhet (7)
 • Yrkesfiske (1)
 • Åtgärdsprogram (2)

 • Vägledningar (42)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (2)
 • Publikationer (45)

 • Faktasida (43)
 • Publikation (45)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste året (47)
 • Mer än ett år sedan (45)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vattenuttag

Vattenuttag

Att leda bort vatten är en vattenverksamhet enligt miljöbalken. Även om bortledandet inte ändrar vattnets djup eller läge är det ändå en vattenverksamhet. At leda bort vatten påverkar ekosystemen i vattnet och kan leda till mindre vatten, sämre vattenkvalitet, ändrade temperaturförhållanden och minskad livsmiljö.

Publikation: Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

En sammanställning och funktionsbedömning har gjorts av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Flödet som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för en god funktion hos fiskvägen.

Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många vattenfåror är torrlagda på̊ grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet avleds via vattenkraftverken i stället för i de ursprungliga vattenfårorna. Rapporten är en kunskapssammanställning om vilka värden som är möjliga att återskapa om vattenflöden säkerställs i de ursprungliga fårorna.

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Faktasida: Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Publikation: Rening av hushållsspillvatten

Rening av hushållsspillvatten

Gäller infiltrationsanläggningar och markbäddar för fler än 25 personer. Allmänna råden är ett kunskapunderlag till stöd vid utformning av sådana anläggningar.

Faktasida: Frågor och svar om miljökvalitetsnormer för ytvatten

Frågor och svar om miljökvalitetsnormer för ytvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om att bestämma miljökvalitetsnormer för ytvatten.

Faktasida: Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster

Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster

Den här vägledningen beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid vattenmyndigheternas klassificering av ytvattenstatus enligt vår föreskrift HVMFS 2019:25 om klassificering och miljökvalitets­normer avseende ytvatten.

Faktasida: Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon

Bedömningsgrunder för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 5).

Faktasida: Biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon

Biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon

Bedömningsgrunder för biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 4).