Sökresultat

 • Vägledning (92)
 • Badvatten (2)
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Dricksvatten (5)
 • Dumpning (1)
 • Visa fler
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Föreskrift (3)
 • Försurning (1)
 • Grundvatten (1)
 • Handbok (2)
 • Havsförvaltning (1)
 • Kalkning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (8)
 • Miljöövervakning (4)
 • Muddring (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (34)
 • Rapport (17)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Remiss (2)
 • Restaurering (5)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (15)
 • Sötvatten (1)
 • Tillstånd (4)
 • Tillsynsvägledning (5)
 • Undersökningstyper (2)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (43)
 • Vattenkraft (6)
 • Vattenskyddsområde (2)
 • Vattenverksamhet (7)
 • Yrkesfiske (1)
 • Åtgärdsprogram (2)

 • Vägledningar (42)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (2)
 • Publikationer (45)

 • Faktasida (43)
 • Publikation (45)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (43)
 • Mer än ett år sedan (49)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vattenuttag

Vattenuttag

Att leda bort vatten är en vattenverksamhet enligt miljöbalken. Även om bortledandet inte ändrar vattnets djup eller läge är det ändå en vattenverksamhet. Att leda bort vatten påverkar ekosystemen i vattnet och kan leda till mindre vatten, sämre vattenkvalitet, ändrade temperaturförhållanden och minskad livsmiljö.

Faktasida: Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist särskilt om 2 kap 10 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV), även kallad restvattenlagen.

Faktasida: Grön infrastruktur för biologisk mångfald

Grön infrastruktur för biologisk mångfald

Genom att arbeta med grön infrastruktur kan vi skapa långsiktigt hållbara landskap och vända den negativa trenden med en minskad biologisk mångfald i Sverige.

Faktasida: Goda exempel på arbete med kretslopp

Goda exempel på arbete med kretslopp

Ett flertal kommuner har banat väg för teknikutveckling och lokala samarbeten inom kretsloppsarbete. Här hittar du goda exempel från kommunerna.

Faktasida: Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster

Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster

Den här vägledningen beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid vattenmyndigheternas klassificering av ytvattenstatus enligt vår föreskrift HVMFS 2019:25 om klassificering och miljökvalitets­normer avseende ytvatten.

Publikation: Vägledning kring EU-bad

Vägledning kring EU-bad

Vägledningen har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten med stöd av Folkhälsomyndigheten.

Publikation: Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

En sammanställning och funktionsbedömning har gjorts av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Flödet som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för en god funktion hos fiskvägen.

Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många vattenfåror är torrlagda på̊ grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet avleds via vattenkraftverken i stället för i de ursprungliga vattenfårorna. Rapporten är en kunskapssammanställning om vilka värden som är möjliga att återskapa om vattenflöden säkerställs i de ursprungliga fårorna.

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Faktasida: Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.