Sökresultat

 • Vägledning (85)
 • Anställning (1)
 • Badvatten (2)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Chef (1)
 • Visa fler
 • Dricksvatten (3)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskevård (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Föreskrift (3)
 • Försurning (1)
 • Handbok (3)
 • Havsförvaltning (1)
 • Kalkning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (8)
 • Miljöövervakning (4)
 • Muddring (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (32)
 • Rapport (16)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (5)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (13)
 • Styrdokument (1)
 • Sötvatten (1)
 • Tillstånd (5)
 • Tillsynsvägledning (5)
 • Undersökningstyper (2)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (37)
 • Vattenkraft (8)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (8)
 • Yrkesfiske (1)
 • Åtgärdsprogram (2)

 • Vägledningar (36)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (43)
 • Medarbetarsidor (2)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (38)
 • Publikation (43)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (6)
 • Senaste året (48)
 • Mer än ett år sedan (37)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Översyn av föreskrifter och vägledning för uppnående av rätt vattenstatus

Översyn av föreskrifter och vägledning för uppnående av rätt vattenstatus

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att se över sina föreskrifter och sin vägledning så att möjligheterna till undantag och förklarande av vatten som kraftigt modifierade används fullt ut.

Faktasida: Vår värdegrund

Vår värdegrund

Vår värdegrund ska vägleda oss på HaV i allt vi gör. Vi har tagit fram den tillsammans och den ska hjälpa oss i bemötande och beslutsfattande och tydliggöra förväntningar på oss.

Faktasida: Rättsfall

Rättsfall

Yttranden och domar i olika ärenden kan vara till vägledning för tillsynen och hur ansökan och tillstånd bör utformas.

Faktasida: Undantag för ny eller ändrad verksamhet

Undantag för ny eller ändrad verksamhet

Myndigheter och kommuner får under vissa förutsättningar tillåta en ny eller ändrad verksamhet eller åtgärd som egentligen strider mot kraven i 5 kap. 4 miljöbalken. Dessa förutsättningar anges i 4 kap. 11-12 §§ vattenförvaltningsförordningen, VFF. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en vägledning som innehåller myndighetens slutsatser och ställnings­taganden samt tolkning av hur regler inom området bör tillämpas.

Faktasida: Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist särskilt om 2 kap 10 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV), även kallad restvattenlagen.

Faktasida: Vattenbruk

Vattenbruk

Vattenbruk innebär odling av vattenlevande djur och växter som exempelvis fiskar, alger, blöt-, mantel- och kräftdjur. Odlingen kan bedrivas i havet, i sjöar och i landbaserade anläggningar. De vanligaste vattenbruken i Sverige är traditionella kassodlingar av fisk och odling av musslor.

Publikation: Vägledning kring EU-bad

Vägledning kring EU-bad

Vägledningen har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten med stöd av Folkhälsomyndigheten.

Faktasida: Rapportering till EU om vattenförvaltning

Rapportering till EU om vattenförvaltning

Arbetet med vattenförvaltningen ska rapporteras till EU Kommissionen. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten som är ansvariga för rapporteringen. Bland annat ska åtgärdsprogram, övervakningsprogram och förvaltningsplaner rapporteras efter vissa bestämda mallar.

Faktasida: Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Faktasida: Tillsynsvägledning inom miljöbalkens område

Tillsynsvägledning inom miljöbalkens område

Tillsynsvägledningen ska bidra till att säkerhetsställa miljöbalkens syfte och främja en hållbar utveckling. Den delas in i stöd, råd, samordning, uppföljning och utvärdering.