Sökresultat

 • Senaste veckan (54)
 • Anslag (1)
 • Anställning (1)
 • Badvatten (1)
 • Bidrag (4)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (2)
 • Klimat (1)
 • Kvoter (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Organisation (2)
 • Publikation (2)
 • Rapport (6)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Rekrytering (1)
 • Restaurering (1)
 • Rutin (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (3)
 • Styrdokument (2)
 • Tidredovisning (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (2)
 • Vrak (1)
 • Yrkesfiske (7)
 • Årsredovisning (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (2)

 • Yrkesfiske (10)
 • Arter (1)
 • Badvatten (1)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Anslag och bidrag (2)
 • Vägledningar (11)
 • Föreskrifter (2)
 • Lagstiftning (1)
 • Samordningsområden (6)
 • Havsplanering (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Organisation (1)
 • Jobba hos oss (1)
 • Publikationer (5)
 • Medarbetarsidor (6)
 • Kalendarium (2)

 • Dokument (4)
 • Faktasida (35)
 • Kalenderhändelse (2)
 • Nyhet (5)
 • Publikation (5)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Vanlig fråga (2)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste månaden (54)
 • Senaste året (54)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har gemensamt tagit fram ett förslag till den nationella planen i samverkan med andra berörda myndigheter. En nationell plan för omprövning av vattenkraften lämnades till regeringen den 1 oktober.

Faktasida: Finnbirch

Finnbirch

Fartyget Finnbirch sjönk öster om Öland år 2006. Vraket bedöms vara ett av de 30 mest miljöfarliga vraken på svenskt vatten. Under 2019 kommer vraket att undersökas och tömmas på olja och spökgarn. Vraket prioriteras eftersom det läcker olja.

Faktasida: Så mår Östersjön

Så mår Östersjön

Östersjön är ett av världens största brackvattenhav, som präglas av en stark påverkan av omgivande land på flera sätt.

Faktasida: Juridiska enheten

Juridiska enheten

Enheten ansvarar för juridiskt stöd till Havs- och vattenmyndighetens olika sakverksamheter.

Faktasida: Innehåll

Innehåll

Den här sidan hör till avsnittet Övergripande frågor i vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar Vägledningens startsida × Start Vägledningar Små avlopp Prövning av små avlopp Innehåll Innehåll Sida 4 Avgränsningar, begrepp, förkortningar

Faktasida: Kvotändringar

Kvotändringar

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2019 listas här.

Faktasida: Laxens år

Laxens år

International Year of the Salmon 2019 är ett internationellt initiativ för att informera om och öka intresset för åtgärder och forskning för bevarande, restaurering och långsiktigt hållbart nyttjande av laxbestånden och laxens livsmiljöer.

Faktasida: Prövningens omfattning

Prövningens omfattning

Den här sidan hör till avsnittet Övergripande frågor i vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar Vägledningens startsida × Start Vägledningar Små avlopp Prövning av små avlopp Prövningens omfattning Prövningens omfattning Innehåll

Faktasida: Tillstånds- respektive anmälningspliktigt

Tillstånds- respektive anmälningspliktigt

Tillståndsplikt gäller för att inrätta avloppsanordning med vattentoalett eller ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning, eller för att inrätta avloppsanordning utan vattentoalett som omfattas av tillståndskrav i lokala hälsoskyddsföreskrifter. Med ”inrätta avloppsanordning” jämställs åtgärder på befintliga anläggningar som innebär att reningstekniken byts eller lokaliseringen ändras. Anmälningsplikt gäller för att anlägga andra avloppsanläggningar än sådana med vattentoalett, samt för att ändra anläggningar som avses i § 13 FMH om ändringen kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd och sammansättning. Underhåll är vare sig anmälnings- eller tillståndspliktigt. Med underhåll avses bland annat utbyte av förslitningsdelar (t.ex. pumpar och T-rör) samt byte av slamavskiljare eller sluten tank om den placeras på samma plats som enligt tidigare tillstånd.

Faktasida: Handläggarens roll

Handläggarens roll

Handläggarens ansvarar för att se till att utredningen i ärendet blir tillräcklig utifrån vilka frågor som ska prövas ge information till sökanden utifrån serviceskyldigheten Det är däremot inte handläggarens roll att ge specifika råd om vilken produkt eller leverantör den sökande bör välja. Det är alltid den enskilde som ansvarar för val av anläggning och anläggande av denna.