1. Publicerad: 9 april 2014 Uppdaterad: 1 april 2019

  Information om kalkning och biologiska effekter av försurning i sjöar och vattendrag.

 2. Publicerad: 9 april 2014 Uppdaterad: 15 mars 2018

  Försurningen har skadat djurlivet i tusentals sjöar och tiotusentals kilometer vattendrag. Låga pH-värden och ökade halter av aluminium ger skador på känsliga arter av fisk och annan fauna.

 3. Publicerad: 9 april 2014 Uppdaterad: 24 april 2020

  Kalkning av sjöar och vattendrag har bedrivits sedan slutet av 1970-talet och finansieras huvudsakligen med statsbidrag. För närvarande satsas cirka 160 miljoner kronor årligen via vårt anslag för åtgärder i havs- och vattenmiljöer. 

 4. Publicerad: 19 november 2013 Uppdaterad: 21 januari 2015

 5. Publicerad: 9 april 2014

  Riktlinjer och rekommendationer för kalkningsverksamheten ges i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och handbok för kalkning av sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att kalkningsverksamheten bedrivs målinriktat och effektivt samt att åtgärdernas effekter följs upp på ett ändamålsenligt sätt. 

 6. Målet med kalkning är att upprätthålla vattenkvaliteten i försurade sjöar och vattendrag i väntan på att de ska återhämta sig från försurningen. Syftet med denna handbok är att effektivisera, samordna och öka kvaliteten i kalkningsarbetet.

 7. Publicerad: 25 februari 2015

  Rapporten redovisar en kartläggning av kalkningsverksamhetens resurser samt arbetsfördelningen, tidsanvändningen och kostnaderna på länsnivå.

 8. Publicerad: 5 november 2013

  Den svenska kalkningsverksamheten har förbättrats avsevärt under de senaste tio åren. Samtidigt är de regionala skillnaderna stora. I några län behövs ytterligare kvalitetsförbättringar.

 9. Publicerad: 5 februari 2018 Uppdaterad: 7 februari 2018

  Rapporten beskriver vilka effekter 25 års kalkning av försurade vattendrag har haft på de bottenlevande djuren. De resultat och slutsatser som presenteras baseras på data från 6 936 provtagningstillfällen och 960 lokaler i kalkade vattendrag.

 10. Publicerad: 17 februari 2016

  Rapporten beskriver vilka effekter 30 års kalkning av försurade vattendrag har haft på fiskbestånden. De resultat och slutsatser som framförs baseras på fångster vid 17 492 enskilda provfisken från drygt 1 200 olika strömsträckor i landet.