Sökresultat

 • Styrdokument (17)
 • Mer än ett år sedan (17)
 • Anställning (3)
 • Arbetstid (1)
 • Chef (7)
 • Intern service (1)
 • Visa fler
 • Klimat (1)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Rekrytering (1)
 • Rutin (9)
 • Säkerhet (3)

 • Medarbetarsidor (17)

 • Dokument (17)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Chefspolicy

Chefspolicy

Chefskapet innefattar flera olika roller som innebär att man ska vara arbetsgivare och verksamhetsutvecklare men även en lagbyggare och kommunikatör.

Dokument: Intressekonflikter

Intressekonflikter

Det övergripande syftet med policyn är att stärka allmänhetens förtroende för HaV och därmed även den statliga förvaltningen samt att öka effektiviteten och rättssäkerheten. Målet är att stärka en god förvaltningskultur på myndigheten.

Dokument: Klimatstrategi

Klimatstrategi

Klimatstrategi tar avstamp i myndighetens uppdrag och verksamhetsstrategi. Vår vision är levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Vi vill lyckas nå denna vision, även när klimatet förändras.

Dokument: Kommunikationsarbete

Kommunikationsarbete

Vårt mål är att alla ska engagera sig i arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag.

Dokument: Kvalitetssäkring av månadsavstämningar och bokslut

Kvalitetssäkring av månadsavstämningar och bokslut

Rutinen beskriver på vilket sätt vi kvalitetssäkrar de ekonomiska månadsavstämningarna och boksluten.

Dokument: Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi ska bidra till en hållbar utveckling och arbeta för att Sverige når de nationella miljökvalitetsmålen. Vi pekar ut riktningen för en bättre miljö i hav, sjöar och vattendrag.

Dokument: Regelförenkling

Regelförenkling

Regelförenkling är en prioriterad fråga inom alla delar av vår verksamhet.

Dokument: Remisshantering

Remisshantering

Syftet med den här rutinen är att HaV ska lämna enhetliga och samordnade remissvar till regeringen och andra myndigheter.

Dokument: Rutin för arbetet med risker och riskhantering

Rutin för arbetet med risker och riskhantering

Rutinen utgör en del av vårt arbete med intern styrning och kontroll. Varje år ska vi uppskatta vilka risker som finns för att vi inte ska nå målen som vi har satt upp för vår verksamhet.

Dokument: Rutin för facklig förtroendeman

Rutin för facklig förtroendeman

Den här rutinen beskriver förutsättningarna för det fackliga arbetet på HaV. Den ger också förtroendevalda goda förutsättningar att planera och följa upp den fackliga verksamheten.