1. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 25 februari 2019

    Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige. Undersökningar bedrivs i olika naturtyper. Prover av många slag ingår.

  2. Statistikområdet Tillförsel av fosfor till kusten beskriver mängden vattenburen fosfor som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från punktkällor, avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

  3. Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från punktkällor; avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.