Sökresultat

 • Miljöövervakning (79)
 • Mer än ett år sedan (79)
 • Badvatten (1)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Fiskar (19)
 • Forskning (3)
 • Visa fler
 • Försurning (6)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (3)
 • Havsmiljödirektivet (3)
 • Havsplanering (1)
 • Kalkning (5)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljödata (7)
 • Miljömål (1)
 • Programområde Kust och Hav (18)
 • Programområde Sötvatten (28)
 • Publikation (29)
 • Rapport (6)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Remiss (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Statistik (1)
 • Sötvatten (14)
 • Undersökningstyper (24)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (4)
 • Övergödning (3)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (24)
 • Miljöövervakning (16)
 • Data och statistik (6)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (29)

 • Faktasida (47)
 • Publikation (29)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Dokument: Inventeringsmetod för sjöhjortron och näcköra

Inventeringsmetod för sjöhjortron och näcköra

Sjöhjortron är rödlistad som en missgynnad art, och dess livsmiljöer är därför viktiga att bevara.

Dokument: Malövervakning

Malövervakning

Syftet med undersökningstypen Malövervakning är att den ska användas för kvalitativt provfiske av den utrotningshotade fisken mal.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i fisk

Metaller och organiska miljögifter i fisk

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter i fisk varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla

Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla

Syftet är att följa hur halterna av metaller och organiska miljögifter varierar med tiden i lokalerna Egentliga Östersjön och Bottniska Viken.

Dokument: Missbildade embryon av vitmärla

Missbildade embryon av vitmärla

Avsikten är att registrera effekter av långsiktiga förändringar i Bottniska vikens och Egentliga Östersjöns miljö på embryon av två arter av vitmärla.

Dokument: Reproduktionskontroll - tånglake

Reproduktionskontroll - tånglake

Tånglake är en bottenlevande fiskart som på grund av artens levnadssätt, dess känslighet för miljögifter och unika reproduktionsstrategi rekommenderas som indikatorart för uppskattning av effekter av miljögifter och annan förorening på kustekosystemet.

Dokument: Sedimentation

Sedimentation

Undersökningstypen används för att kartera sedimentation i olika vattenområden samt följa långtidsförändringar i mängd och sammansättning hos sedimenterande partikulärt material.

Dokument: Siktdjup

Siktdjup

Siktdjup används vanligen som ett mått på näringstillståndet eftersom det vanligtvis finns en god relation till mängden växtplankton i vattenmassan.

Sidansvarig: Webbredaktionen