Sökresultat

 • Miljöövervakning (11)
 • Senaste månaden (11)
 • Forskning (2)
 • Främmande arter (4)
 • Försurning (1)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Visa fler
 • Programområde Sötvatten (3)
 • Publikation (3)
 • Rapport (1)
 • Sötvatten (1)
 • Undersökningstyper (4)
 • Övergödning (1)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (4)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikationer (3)

 • Faktasida (8)
 • Publikation (3)

 • Senaste veckan (4)
 • Senaste året (11)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: 3R-frågor vid Hav

3R-frågor vid Hav

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.

Dokument: Organiska miljögifter i sediment

Organiska miljögifter i sediment

Sediment utgör en viktig, integrerad och dynamisk del i akvatiska system. Bottnarna i världens oceaner, hav och sjöar byggs upp av sediment som pålagras över tid och spelar en ansenlig roll i varje ekosystem. Det är därför viktigt att sedimentundersökningar integreras i vatten- och havsförvaltningen

Dokument: Övervakning av saltvatteninträngning i brunnar

Övervakning av saltvatteninträngning i brunnar

Syftet med undersökningstypen är att identifiera riskområden för saltvatteninträngning mäta saltvattenpåverkan på dricksvatten i områden som kan befaras vara riskområden för ökande saltvatteninträngning.

Faktasida: Miljö-dna – övervakningsmetoder för främmande arter i vattenmiljöer

Miljö-dna – övervakningsmetoder för främmande arter i vattenmiljöer

Miljö-dna-metoder har en stor potential för att tidigt upptäcka en svag dna-signal som kan ge en varning om en pågående invasion. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har de sista åren jobbat med att utveckla metoder för övervakning i marin miljö.

Publikation: Naturtypsbestämning av utsjöstationer i Bottniska viken

Naturtypsbestämning av utsjöstationer i Bottniska viken

För att kunna nyttja de data som samlas in kontinuerligt inom nationella miljöövervakningen behöver provtagningsstationernas naturtyp klassificeras. 

Faktasida: Övervakning av marin försurning

Övervakning av marin försurning

Den parameter som direkt mäter surhetsgraden i vattnet är pH. Det finns dock svårigheter med de vanliga metoderna som används för att mäta pH.

Dokument: Metaller i sediment

Metaller i sediment

Undersökningstypen används för att dokumentera utbredningen av vatten- eller luftburna metallföroreningar.

Faktasida: Övervakning av främmande arter

Övervakning av främmande arter

Vi arbetar med att övervaka spridning av invasiva främmande arter i både hav och sötvatten. Genom bra övervakningsmetoder kan vi upptäcka spridning tidigt och snabbt vidta åtgärder.

Faktasida: Undersökningstyper och miljöövervakningsmetoder

Undersökningstyper och miljöövervakningsmetoder

En mycket viktig uppgift i samordnings- och kvalitetssäkringsarbetet inom miljöövervakningen är att utarbeta metodhandledningar. Detta görs genom att ta fram och uppdatera så kallade undersökningstyper och miljöövervakningsmetoder.

Publikation: Metoder för övervakning av främmande arter

Metoder för övervakning av främmande arter

Protokoll för provtagning i hamnar och farleder

Sidansvarig: Webbredaktionen