Sökresultat

 • Miljöövervakning (28)
 • Senaste månaden (28)
 • Badvatten (2)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Fiskar (12)
 • Forskning (3)
 • Visa fler
 • Gis (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Havsplanering (1)
 • Kalkning (1)
 • Kattegatt (1)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljödata (2)
 • Programområde Kust och Hav (3)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (19)
 • Rapport (4)
 • Skagerrak (1)
 • Sötvatten (1)
 • Östersjön (4)

 • Miljöövervakning (7)
 • Data och statistik (1)
 • Publikationer (19)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Faktasida (8)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (19)

 • Senaste året (28)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Variability and Trends of Phytoplankton in the Baltic Sea and Kattegat-Skagerrak

Variability and Trends of Phytoplankton in the Baltic Sea and Kattegat-Skagerrak

Rapporten syftar till att beskriva resultat från analys av tidsserier från marina miljöövervakningsprogram i Sverige med avseende på växtplankton.

Faktasida: Samordning av miljöövervakning

Samordning av miljöövervakning

God samordning av miljöövervakning är nödvändig för att få en heltäckande bild av miljösituationen.

Faktasida: Kvalitetssystem för miljöövervakning

Kvalitetssystem för miljöövervakning

Resultaten från miljöövervakningen ska vara relevanta, tillförlitliga och tillgängliga. För att kunna tillgodose dessa krav har ett kvalitetssystem utvecklats för den samordnade miljöövervakningen.

Faktasida: Miljöövervakning

Miljöövervakning

Tillståndet och förändringar i miljön dokumenteras av den svenska miljöövervakningen. Sverige har ett väl utbyggt system för att övervaka landets miljötillstånd. De svenska mätseriernas längd är i många fall unika i världen.

Faktasida: Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöforskning och miljöövervakning måste samverka för att identifiera nya problem och utveckla bättre mätsystem.

Faktasida: Handledning för miljöövervakning

Handledning för miljöövervakning

Handledning för miljöövervakningen har en central roll för kvalitetssäkringen av miljöövervakningen. Den är ett styrinstrument för att skapa enhetlighet och effektivitet i strategier och metoder och ska ge samordning och jämförbarhet av miljöövervakning på nationell och regional nivå.

Publikation: Faktablad för integrerad kustfiskövervakning i Fjällbacka

Faktablad för integrerad kustfiskövervakning i Fjällbacka

Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning i referensområdet Fjällbacka har nu rapporterats för åren 1989-2015.

Publikation: Förslag till samordnat mjukbottenfaunaprogram i marin miljö

Förslag till samordnat mjukbottenfaunaprogram i marin miljö

Syftet med rapporten är att beskriva ett övervakningsprogram baserat på representativa provtagningar för att analysera bottenfaunans status och förändringar i Sveriges kust- och havsområden.

Nyhet: Besök hos våra datavärdar

Besök hos våra datavärdar

Svensk akvatisk miljöövervakning resulterar varje år i miljontals mätvärden som beskriver tillståndet i miljön vid mättillfället. Mätvärdena utgör efter förädling beslutsunderlag för åtgärder.

Publikation: God havsmiljö 2020 – Del 3

God havsmiljö 2020 – Del 3

Den tredje delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. I delrapporten har vi tagit fram övervakningsprogram som ska ge underlag för bedömning av miljöstatus.

Sidansvarig: Webbredaktionen