Sökresultat

Miljöövervakning (14)
Senaste månaden (14)
Anslag (1)
Fiskar (1)
Fritidsfiske (1)
Föreskrift (1)
Havsförvaltning (1)
Havsmiljödirektivet (1)
Havsplanering (1)
Marin kartering (1)
Programområde Kust och Hav (5)
Programområde Sötvatten (3)
Publikation (5)
Regeringsuppdrag (1)
Ryggradslösa djur (1)
Skyddade områden (1)
Undersökningstyper (6)
Vattendirektivet (1)
Vattenförvaltning (1)
Yrkesfiske (1)

Vägledningar (6)
Föreskrifter (1)
Miljöövervakning (1)
Vårt uppdrag (1)
Regeringsuppdrag (1)
Publikationer (5)

Faktasida (12)
Regeringsuppdrag (1)
Återrapportering (1)

Senaste veckan (13)
Senaste året (14)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning.

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Resursöversikt över tillståndet för de viktigaste fisk- och skaldjursbestånden i svenska vatten.

Havet

Publikationen Havet samlar resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten Ursprunglig utgåva Konsoliderad version Registret senast uppdaterat: 2016-01-27 Bemyndigande : 7 kap. 2 och 3 §§ och 9 kap. 3 § förordningen (2004:660) om

Undersökningstyper för miljöövervakning

Här kan du hitta undersökningstyper för de programområden som HaV ansvarar för.

Djurplankton, trend- och områdesövervakning

Övervakning av djurplankton visar på övergödning och andra miljöförändringar.

Djurplankton i sjöar

Djurplanktonsamhällen förändras vid många olika miljöförändringar, till exempel övergödning, försurning, kontaminering med metaller och förändringar av fiskfaunans sammansättning. En analys av djurplanktonsamhällen ger därför information om effekter av olika typer av miljöstörningar.

Pelagial fisk och stora djurplankton

Syftet med denna undersökningstyp är att med hjälp av ekolodningar längs förutbestämda linjer beräkna mängden fisk i den fria vattenmassan i havsfjärdar och sjöar.

Provfiske i sjöar

Genom att fisk ofta återfinns överst i sjöarnas födoväv ger fiskfaunan en integrerad bild av den akvatiska miljön.

Växtplankton

Undersökningstypen används för att i ett längre tidsperspektiv (mellan år)kunna påvisa förändringar i havsmiljön. Den ska främst bidra till att följa upp de biologiska effekterna av åtgärder för att reducera närsaltsbelastningen till havet.