Sökresultat

Miljöövervakning (32)
Miljöövervakning (32)
Badvatten (1)
Blanketter (1)
Forskning (2)
Främmande arter (1)
Gis (1)
Grundvatten (1)
Havsmiljödirektivet (1)
Havsplanering (1)
Klimat (1)
Marin kartering (1)
Miljödata (1)
Programområde Kust och Hav (9)
Programområde Sötvatten (12)
Rapport (1)
Regeringsuppdrag (1)
Skyddade områden (2)
Sötvatten (8)
Undersökningstyper (1)
Vattendirektivet (1)
Övergödning (1)

Faktasida (32)

Senaste veckan (1)
Senaste månaden (1)
Senaste året (31)
Mer än ett år sedan (1)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Miljöövervakningens programområde Kust och hav

Miljöövervakningsprogrammet för Kust och hav ger underlag för beskrivningar av storskalig påverkan, främst med avseende på övergödning, metaller och miljögifter och biologisk mångfald.

Delprogram fria vattenmassan

Målet med delprogrammet är att med hydrografiska, kemiska och biologiska mätningar påvisa effekter av främst övergödning. Syreförhållanden och förekomst av svavelväte kartläggs också.

Delprogram integrerad kustfiskövervakning

Syftet med den integrerade kustfiskövervakningen är att kartlägga fiskens beståndsstatus, hälsotillstånd och miljögiftsbelastning för att upptäcka förändringar som indikerar storskalig påverkan av miljöfaktorer.

Delprogram makrofauna mjukbotten

Syftet med delprogrammet är att redovisa om och på vilket sätt strukturen hos den bottenlevande makrofaunan förändras. Det ger signaler om långsiktiga förändringar uppstått på grund av övergödning och syrgasstagnation.

Delprogram säl och havsörn

Delprogrammet Säl och havsörn redovisar förändringar av bestånd och hälsotillstånd hos toppkonsumenterna säl och havsörn som ett mått på långsiktiga effekter av miljögifter.

Delprogram vegetationsklädda bottnar

De vegetationsklädda bottnarna som även kallas fytalen, fytobentalen eller den fotiska zonen, är mycket artrik med både växter och djur som är lätta att observera.

Miljöövervakningens programområde Sötvatten

Målet med programmet är att ge en bild av situationen i svenska sötvatten.

Delprogram flodmynningar

Delprogramet flodmynningar mäter och beräknar transporter av näringsämnen och andra substanser ut till Östersjön och Västerhavet. Beräkningarna har pågått sedan slutet av 1960-talet.

Delprogram omdrevsstationer sjöar

Delprogrammet ska ge en tillståndsbeskrivning av alla Sveriges sjöar och ge underlag för kartor som beskriver överskridandet av kritisk belastning.

Delprogram stora sjöarna

Delprogrammet Stora sjöarna omfattar programmen för tre regionala vattenvårdsförbund: Vänerns vattenvårdsförbund, Vätternvårdsförbundet och Mälarens vattenvårdsförbund.