Sökresultat

Internationellt arbete (6)
Vattenförvaltning (6)
Forskning (1)
Havsplanering (2)
Regeringsuppdrag (1)
Vattenkraft (1)

Konventioner (6)

Faktasida (6)

Senaste året (4)
Mer än ett år sedan (2)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Sverige och Norge om vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten och Miljödirektoratet har tecknat ett treårigt samarbetsavtal om vattenförvaltning med tre prioriterade områden för åren 2018-2020.

Samarbete med Kina

Sverige deltar i styrgruppsmöten och samordnar svenska aktörer inom ramen för CEWP. Att vi medverkar gör det möjligt för ett ökat svenskt samarbete med Kina i vattenfrågor.

Samarbete med Ryssland

Vi koordinerar det miljöstrategiska samarbetet mellan Sverige och Ryssland om de marina och akvatiska frågorna. Vi har två samarbeten, inom havsplanering och inom flodförvaltning. Verksamheten bedrivs inom ramen för de åtgärder som har beslutats för Rysslands nationella genomförande av HELCOMs Baltic Sea Action Plan.

Pilotprojekt inom WaterCoG

Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheten Västerhavet samarbetar med tre vattenråd som fungerar som pilotprojekt inom WaterCoG: Mölndalsåns, Ätrans och Himleåns vattenråd.

Samarbete med Brasilien

Vi har inlett samarbete med Brasilien inom bland annat havsplanering, havsförvaltning och vattenförvaltning.

WaterCoG - samarbete för lokal vattenförvaltning

Water Co-Governance, WaterCoG, är ett Interreg-projekt med syfte att stärka lokalt engagemang och förbättra samarbete mellan olika aktörer i vattenförvaltningen. Sverige är ett av fem länder som är med.