Sökresultat

 • Kalkning (6)
 • Publikation (6)
 • Fiskar (1)
 • Försurning (2)
 • Handbok (1)
 • Publikation (6)
 • Visa fler
 • Rapport (3)

 • Publikationer (6)

 • Senaste året (4)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Handbok för kalkning av sjöar och vattendrag

Handbok för kalkning av sjöar och vattendrag

Målet med kalkning är att upprätthålla vattenkvaliteten i försurade sjöar och vattendrag i väntan på att de ska återhämta sig från försurningen. Syftet med denna handbok är att effektivisera, samordna och öka kvaliteten i kalkningsarbetet.

Publikation: Arbetsfördelning och resursanvändning inom kalkningsverksamheten

Arbetsfördelning och resursanvändning inom kalkningsverksamheten

Rapporten redovisar en kartläggning av kalkningsverksamhetens resurser samt arbetsfördelningen, tidsanvändningen och kostnaderna på länsnivå.

Publikation: Kvalitet och kalkbehov inom kalkningsverksamheten

Kvalitet och kalkbehov inom kalkningsverksamheten

Den svenska kalkningsverksamheten har förbättrats avsevärt under de senaste tio åren. Samtidigt är de regionala skillnaderna stora. I några län behövs ytterligare kvalitetsförbättringar.

Publikation: Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten

Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten

Rapporten beskriver vilka effekter 30 års kalkning av försurade vattendrag har haft på fiskbestånden. De resultat och slutsatser som framförs baseras på fångster vid 17 492 enskilda provfisken från drygt 1 200 olika strömsträckor i landet.

Publikation: Effekter av kalkning på bottenfaunan i rinnande vatten

Effekter av kalkning på bottenfaunan i rinnande vatten

Rapporten beskriver vilka effekter 25 års kalkning av försurade vattendrag har haft på de bottenlevande djuren. De resultat och slutsatser som presenteras baseras på data från 6 936 provtagningstillfällen och 960 lokaler i kalkade vattendrag.

Publikation: Effekter av kalkning på myrvegetation

Effekter av kalkning på myrvegetation

Rapporten beskriver vilka vegetationsförändringar som uppstår i våtmarker efter kalkning. De resultat och slutsatser som presenteras baseras på en långtidsstudie av ett 30-tal kalkade kärr och mader.