Sökresultat

 • Faktasida (33)
 • Senaste veckan (33)
 • Anslag (1)
 • Badvatten (3)
 • Bidrag (3)
 • Blanketter (1)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Fredade arter (1)
 • Främmande arter (3)
 • Föreskrift (3)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (2)
 • Klimat (1)
 • Kvoter (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Organisation (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (1)
 • Restaurering (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenkraft (2)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (3)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (1)

 • Yrkesfiske (3)
 • Arter (2)
 • Badvatten (2)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Vägledningar (8)
 • Föreskrifter (2)
 • Samordningsområden (3)
 • Havsplanering (1)
 • Data och statistik (1)
 • Konventioner (1)
 • Organisation (1)
 • Bibliotek (2)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Senaste dagen (10)
 • Senaste månaden (33)
 • Senaste året (33)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Föreskrifter

Föreskrifter

På den här sidan hittar du Havs- och vattenmyndighetens grundföreskrifter i pdf-format. Klicka på respektive föreskrift för att få den senast uppdaterade (konsoliderade) versionen och för att se alla ändringar av föreskriften eller på länken nedan för att endast se våra nya föreskrifter.

Faktasida: Fångstområden

Fångstområden

Världens alla vatten delas in i olika områden. Det är FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), FN:s livsmedelsorganisation, som har gjort indelningen och Sverige ingår i område 27.

Faktasida: Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har gemensamt tagit fram ett förslag till den nationella planen i samverkan med andra berörda myndigheter. En nationell plan för omprövning av vattenkraften lämnades till regeringen den 1 oktober.

Faktasida: Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Faktasida: Nya föreskrifter

Nya föreskrifter

Start Föreskrifter Nya föreskrifter Nya föreskrifter 2019 Register 2019 Register över HVMFS beslutade under år 2019 18 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:18) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:1) om

Faktasida: Lista över främmande arter med EU-förbud

Lista över främmande arter med EU-förbud

Det är för närvarande förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 49 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse, enligt EU-förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Faktasida: Fornlämningar och kulturmiljöer

Fornlämningar och kulturmiljöer

Sammanfattning - fornlämningar och kulturmiljöer Tillståndsprövningen av en avloppsanläggning ska innefatta även risk för påverkan på en fornlämning. Förekomst av en känd fornlämning på platsen för den planerade avloppsanläggningen kan medföra avslag på en tillståndsansökan enligt lokaliseringsprincipen i 2 kap MB. Däremot sker ingen direkt prövning utifrån Kulturmiljölagen i avloppsprövningen eftersom det är länsstyrelsen som är prövningsmyndighet. Miljöförvaltningen bör upplysa den som avser anmäla eller söka om tillstånd till en avloppsanläggning, om att kontroll behöver göras med länsstyrelsen om fornlämning eller kulturmiljö kan komma att påverkas. Det är också rimligt att miljöförvaltningen själv gör en kontroll av om en fornlämning eller kulturmiljö kan komma att beröras. Om det finns en känd fornlämning eller kulturmiljö på platsen för den aktuella avloppsanläggningen så ska ansökan/anmälan remitteras till länsstyrelsen. Utifrån remissvaret kan miljöförvaltningen avgöra om ansökan/anmälan kan beviljas/accepteras eller inte.

Faktasida: Nytt om fiskereglering i skyddade områden

Nytt om fiskereglering i skyddade områden

Följ arbetet med fiskereglering i marina skyddade område.