Sökresultat

 • Vägledningar (6)
 • Senaste veckan (6)
 • Rapport (1)
 • Små avlopp (3)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (3)
 • Vanlig fråga (2)

 • Senaste månaden (6)
 • Senaste året (6)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Vanlig fråga: Frågor och svar om små avlopp

Frågor och svar om små avlopp

Vi har samlat vanliga frågor och svar inom området små avlopp. För mer information se vägledning om prövning av små avlopp, vägledning för prövning och tillsyn av små avlopp , samt  allmänna råden om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) .

Vanlig fråga: Varför behöver avloppsvatten renas och vilka huvudregler finns om rening?

Varför behöver avloppsvatten renas och vilka huvudregler finns om rening?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Varför behöver avloppsvatten renas och vilka huvudregler finns om rening? Orenat avloppsvatten riskerar att sprida smittämnen, miljö- och hälsofarliga ämnen som t.ex. läkemedelsrester samt bidra till

Faktasida: Fornlämningar och kulturmiljöer

Fornlämningar och kulturmiljöer

Sammanfattning - fornlämningar och kulturmiljöer Tillståndsprövningen av en avloppsanläggning ska innefatta även risk för påverkan på en fornlämning. Förekomst av en känd fornlämning på platsen för den planerade avloppsanläggningen kan medföra avslag på en tillståndsansökan enligt lokaliseringsprincipen i 2 kap MB. Däremot sker ingen direkt prövning utifrån Kulturmiljölagen i avloppsprövningen eftersom det är länsstyrelsen som är prövningsmyndighet. Miljöförvaltningen bör upplysa den som avser anmäla eller söka om tillstånd till en avloppsanläggning, om att kontroll behöver göras med länsstyrelsen om fornlämning eller kulturmiljö kan komma att påverkas. Det är också rimligt att miljöförvaltningen själv gör en kontroll av om en fornlämning eller kulturmiljö kan komma att beröras. Om det finns en känd fornlämning eller kulturmiljö på platsen för den aktuella avloppsanläggningen så ska ansökan/anmälan remitteras till länsstyrelsen. Utifrån remissvaret kan miljöförvaltningen avgöra om ansökan/anmälan kan beviljas/accepteras eller inte.

Dokument: Gemensamhetsanläggningar för va - en del i genomförandet av kommuners va-planer

Gemensamhetsanläggningar för va - en del i genomförandet av kommuners va-planer

Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp kan skapa fördelar både för fastighetsägare, kommuner och miljön samtidigt som det bidrar till samhällsnytta.

Faktasida: Innehåll

Innehåll

Den här sidan hör till avsnittet Övergripande frågor i vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar Vägledningens startsida × Start Vägledningar Små avlopp Prövning av små avlopp Innehåll Innehåll Sida 3 Avgränsningar, begrepp, förkortningar

Faktasida: Dokumentation från seminarier och temadagar om små avlopp

Dokumentation från seminarier och temadagar om små avlopp

Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om små avloppsanläggningar.