Sökresultat

 • Små avlopp (23)
 • Senaste månaden (23)
 • Rapport (3)
 • Tillstånd (1)
 • Yttrande (2)

 • Vägledningar (20)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Yttranden (1)

 • Dokument (5)
 • Faktasida (3)
 • Vanlig fråga (14)
 • Yttrande (1)

 • Senaste veckan (5)
 • Senaste året (23)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Ej snålspolande toalett ansågs inte långsiktigt hållbar på en plats med begränsad tillgång på grundvatten

Ej snålspolande toalett ansågs inte långsiktigt hållbar på en plats med begränsad tillgång på grundvatten

Referat av dom den 28 mars 2019 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 3682-18.

Dokument: CE-märkning - svensk miljölagstiftning

CE-märkning - svensk miljölagstiftning

Eftersom CE-märkning ska vara den enda märkning som styrker byggproduktens överensstämmelse med angiven prestanda, utgör prestandadeklarationen ett viktigt underlag vid tillståndsprövning.

Vanlig fråga: Klarar markbäddar med moduler hög skyddsnivå?

Klarar markbäddar med moduler hög skyddsnivå?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Klarar markbäddar med moduler hög skyddsnivå? Det går inte att ge ett generellt svar på frågan utan det är upp till tillverkaren att genom tillförlitliga testresultat visa att de

Vanlig fråga: Varför finns det ingen nationell lista som visar på vilka skyddsnivåer olika minireningsverk klarar?

Varför finns det ingen nationell lista som visar på vilka skyddsnivåer olika minireningsverk klarar?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Varför finns det ingen nationell lista som visar på vilka skyddsnivåer olika minireningsverk klarar? HaV har inte för avsikt att utfärda och uppdatera en lista över vilka

Vanlig fråga: Är det anmälningsplikt för torra toalettlösningar, enligt 13 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd?

Är det anmälningsplikt för torra toalettlösningar, enligt 13 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Är det anmälningsplikt för torra toalettlösningar, enligt 13 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd? Nej, inte enligt 13 § FMH men det kan vara anmälnings- eller

Vanlig fråga: Hur ska man ställa sig till BDT-avloppsanläggningar som inte kan redovisa några resultat från längre testserier?

Hur ska man ställa sig till BDT-avloppsanläggningar som inte kan redovisa några resultat från längre testserier?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Hur ska man ställa sig till BDT-avloppsanläggningar som inte kan redovisa några resultat från längre testserier? Den som ansöker eller anmäler anläggningen måste visa vilka förhållanden

Vanlig fråga: När krävs efterpolering?

När krävs efterpolering?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp När krävs efterpolering? HaV anser att det i normalfallet krävs efterpolering när avloppsanläggningen i sig inte reducerar smittämnen i någon högre grad. När prövningsmyndigheten ska ta

Vanlig fråga: Har BDT-avloppsanläggningar som är dimensionerade för 500 liter/dygn tillräcklig kapacitet för ett hushåll?

Har BDT-avloppsanläggningar som är dimensionerade för 500 liter/dygn tillräcklig kapacitet för ett hushåll?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Har BDT-avloppsanläggningar som är dimensionerade för 500 liter/dygn tillräcklig kapacitet för ett hushåll? En bedömning av vilken avloppsanläggning som är lämplig måste alltid göras i

Vanlig fråga: Vilken typ av anmälningsplikt gäller för en BDT-avloppsanläggning som ska betjäna 75 fritidshus?

Vilken typ av anmälningsplikt gäller för en BDT-avloppsanläggning som ska betjäna 75 fritidshus?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Vilken typ av anmälningsplikt gäller för en BDT-avloppsanläggning som ska betjäna 75 fritidshus? Alternativen är en anmälan enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet (avlopp

Vanlig fråga: Vilka krav på rening av duschvatten bör ställas vid större arrangemang typ orienteringstävlingar?

Vilka krav på rening av duschvatten bör ställas vid större arrangemang typ orienteringstävlingar?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Vilka krav på rening av duschvatten bör ställas vid större arrangemang typ orienteringstävlingar? Arrangören bör i en anmälan till den kommunala nämnden redogöra för hur man avser att