Sökresultat

 • Vindkraft (10)
 • Fiskar (3)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Publikation (3)
 • Visa fler
 • Restaurering (1)
 • Tillstånd (4)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Yttrande (4)

 • Miljöhot (1)
 • Vårt uppdrag (5)
 • Yttranden (5)
 • Publikationer (4)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (4)
 • Yttrande (5)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (8)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttrande angående tillstånd till vindkraftverk i Kattegatt, Falkenbergs kommun

Yttrande angående tillstånd till vindkraftverk i Kattegatt, Falkenbergs kommun

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen i ärende M 6960-14 som gäller ett överklagat tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Faktasida: Yttrande över remisser angående vindkraft och undervattenskablar på Södra Midsjöbanken

Yttrande över remisser angående vindkraft och undervattenskablar på Södra Midsjöbanken

Havs- och vattenmyndigheten svarar samlat på remiss om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för uppförande och drift av vindkraftspark på Södra Midsjöbanken och remiss om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln att lägga ut undervattenskablar i samma område.

Publikation: Revidering av kunskapsläget för vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden

Revidering av kunskapsläget för vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden

Fiskeriverkets revidering av kunskapsläget för vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden.

Faktasida: Fysisk påverkan

Fysisk påverkan

När vi bygger infrastruktur som vatten- och vindkraftverk, bygger längs våra stränder och muddrar påverkar vi på olika sätt miljön. Genom att ta hänsyn till höga naturvärden och använda bästa tillgängliga teknik kan negativ påverkan på miljön minskas.

Publikation: Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark

Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark

Lillgrunds vindkraftpark togs i drift under år 2008, och är den idag största fullföljda satsningen på havsbaserad vindkraft i Sverige.

Faktasida: Yttrande över ansökan från Kattegatt Offshore AB om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftpark i Kattegatt, Falkenbergs kommun

Yttrande över ansökan från Kattegatt Offshore AB om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftpark i Kattegatt, Falkenbergs kommun

Havs- och vattenmyndigheten har skrivit ett yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt med anledning av bolagets ansökan om tillstånd.

Publikation: FINFO 2007:6 Revidering av kunskapsläget för vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden

FINFO 2007:6 Revidering av kunskapsläget för vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden

I rapporten sammanfattas vilken påverkan havsbaserad vindkraft förväntas ha på det allmänna fiskeintresset. Kunskapen om vindkraftens effekter på fisk är i dagsläget låg, och de aktuella miljöernas betydelse för fisk är otillräckligt kartlagd.

Faktasida: Ansökan om förlängning av arbetstid för uppförande och drift av gruppstation för vindkraft m.m. vid Stora Middelgrund samt ändring av villkor

Ansökan om förlängning av arbetstid för uppförande och drift av gruppstation för vindkraft m.m. vid Stora Middelgrund samt ändring av villkor

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att det i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon inte finns motsvarande bestämmelse om förlängning som i 24 kap. 2 § miljöbalken. Havs- och vattenmyndigheten ifrågasätter därför om det finns rättslig grund till förlängning enligt ansökan.

Faktasida: Yttrande över Göteborg Energi AB:s ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft i Hake fjord, Göteborgs och Öckerö kommuner (Vindplats Göteborg)

Yttrande över Göteborg Energi AB:s ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft i Hake fjord, Göteborgs och Öckerö kommuner (Vindplats Göteborg)

Havs- och vattenmyndigheten anser att tillstånd kan medges till ansökt vindkraftpark under förutsättning att kompletterande villkor fastställs som säkerställer att anläggning och drift inte orsakar en betydande negativ miljöpåverkan.

Publikation: FINFO 2003:2 Kunskapsläget vad gäller den havsbaserade vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden

FINFO 2003:2 Kunskapsläget vad gäller den havsbaserade vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden

Denna rapport baseras på en redovisning av ett uppdrag i regleringsbrev för Fiskeriverket avseende budgetåret 2002 att redovisa kunskapsläget vad gäller den havsbaserade vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden.

Sidansvarig: Webbredaktionen