Sökresultat

 • Sjöfart (17)
 • Farliga ämnen (9)
 • Främmande arter (3)
 • Försurning (1)
 • Havsmiljödirektivet (2)
 • Havsplanering (6)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (1)
 • Kattegatt (2)
 • Publikation (5)
 • Rapport (6)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vrak (3)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (1)

 • Miljöhot (7)
 • Samordningsområden (1)
 • Havsplanering (1)
 • Konventioner (3)
 • Publikationer (5)

 • Faktasida (12)
 • Publikation (5)

 • Senaste året (16)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vrak

Vrak

Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som riskerar att läcka miljöfarliga ämnen som kan skada växter, djur och människor. Vi ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och sanering av sjunkna vrak i svenska vatten. Först ut att saneras är fiskefartyget Thetis i Skagerrak.

Faktasida: Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Oljeutsläpp

Oljeutsläpp

Oljeutsläpp medför skador som kan ha både kort- och långvarig påverkan på den marina miljön och dess djur- och växtliv. Men större oljeutsläpp har blivit mindre vanligt än tidigare och arbetet för att minska utsläpp har gett resultat.

Faktasida: Stöd, verktyg och ansvar vid ett oljeutsläpp

Stöd, verktyg och ansvar vid ett oljeutsläpp

Ett oljeutsläpp har omfattande miljökonsekvenser och berör flera aktörer. Vem som är ansvarig beror på var olyckan har skett. Digitala miljöatlasen är ett verktyg till din hjälp vid ett oljeutsläpp.

Faktasida: Utvärderingsrapport kring oljepåslaget vid Tjörn

Utvärderingsrapport kring oljepåslaget vid Tjörn

Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans genomfört en utvärdering av hur samhällets aktörer hanterade oljepåslaget vid Tjörn. I utvärderingen har vi försökt bedöma vilka förmågor aktörerna hade, och hur de hade förberett sig vid tillfället.

Faktasida: Sjöfart

Sjöfart

Den internationella sjöfarten ökar snabbt vilket medför att utsläppen av växthusgaser ökar. Viktiga områden att komma till rätta med är hälso- och miljöpåverkande utsläpp av luftföroreningar, men även risken för oljeutsläpp i vatten vid olyckor, utsläpp av olja och andra kemikalier vid drift samt spridning av främmande arter via barlastvatten.

Faktasida: Thetis

Thetis

Under 2017 sanerade HaV ett av Sveriges miljöfarliga vrak, fiskefartyget Thetis. Här har vi samlat frågor och svar om Thetis och om vraksanering.

Faktasida: Måseskärsvraken

Måseskärsvraken

Väster om Måseskär i Skagerrak finns ett område där 28 fartyg sänktes efter andra världskrigets slut. Låga halter av kemiska stridsmedel har uppmätts i sediment och fisk under årens lopp, vilket tyder på att det finns kemiska stridsmedel i fartygens laster.

Faktasida: Sjöfartsfrågor

Sjöfartsfrågor

Färdsätten på hav och sjöar är mycket viktig för Sverige. Det är Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Trafikverket som ansvarar för olika områden inom sjöfarten. Detta sker i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten som har ett ansvar att vara stödjande, samlande och pådrivande inom våra verksamhetsområden.

Sidansvarig: Webbredaktionen