Sökresultat

 • Sjöfart (16)
 • Farliga ämnen (9)
 • Främmande arter (3)
 • Försurning (1)
 • Havsmiljödirektivet (2)
 • Havsplanering (5)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (1)
 • Kattegatt (2)
 • Publikation (4)
 • Rapport (5)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vrak (3)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (1)

 • Miljöhot (7)
 • Samordningsområden (1)
 • Havsplanering (1)
 • Konventioner (3)
 • Publikationer (4)

 • Faktasida (12)
 • Publikation (4)

 • Senaste månaden (9)
 • Senaste året (13)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vrak

Vrak

Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som riskerar att läcka miljöfarliga ämnen som kan skada växter, djur och människor. Vi ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och sanering av sjunkna vrak i svenska vatten. Först ut att saneras är fiskefartyget Thetis i Skagerrak.

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Faktasida: Sjöfartsfrågor

Sjöfartsfrågor

Färdsätten på hav och sjöar är mycket viktig för Sverige. Det är Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Trafikverket som ansvarar för olika områden inom sjöfarten. Detta sker i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten som har ett ansvar att vara stödjande, samlande och pådrivande inom våra verksamhetsområden.

Publikation: Sjötrafikbelastning på Salvorev, norr om Gotland

Sjötrafikbelastning på Salvorev, norr om Gotland

I rapporten utreds de prognosticerade trafikförändringarna i Salvorevsområdet, samt sjöfartens konsekvenser för naturvärdena vid Salvorev, norr om Gotland. Utredningen avser specifikt de förändringar som förväntas då rutten mellan Hoburgs bank och Gotland inte längre används.

Publikation: Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering

Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering

HaV:s föreslagna, förhållandevis rumsligt breda, användningsområde för sjöfart i Kattegatt utvärderas i den här rapporten utifrån både sjöfartens behov och utifrån naturhänsyn.

Publikation: Omdirigeringsanalys av sjöfart kring Hoburgs bank och Midsjöbankarna

Omdirigeringsanalys av sjöfart kring Hoburgs bank och Midsjöbankarna

Denna rapport analyserar konsekvenserna av en omdirigering av fartygstrafik kring de känsliga Midsjöbankarna och Hoburgs bank. Bland annat undersöks om en omdirigering kan minska oljeskador på alfågeln.

Publikation: Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala Östersjön

Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala Östersjön

Rapporten beskriver effekter av sjöfart på naturvärden i havsområdet vid de tre stora utsjöbankarna Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och Södra Midsjöbanken. I rapporten diskuteras hur konflikter mellan sjöfart och naturvärden kan reduceras, bland annat genom ändring av fartygsrutter.

Faktasida: Barlastvattenkonventionen

Barlastvattenkonventionen

För att förhindra att organismer sprids med barlastvattnet har FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO) tagit fram den så kallade barlastvattenkonventionen. Havs- och vattenmyndigheten lämnar yttranden när någon söker dispens från konventionen.

Faktasida: Thetis

Thetis

Under 2017 sanerade HaV ett av Sveriges miljöfarliga vrak, fiskefartyget Thetis. Här har vi samlat frågor och svar om Thetis och om vraksanering.

Sidansvarig: Webbredaktionen