Sökresultat

 • Miljömål (25)
 • Algblomning (1)
 • Bidrag (1)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (4)
 • Visa fler
 • Främmande arter (3)
 • Försurning (2)
 • Grundvatten (1)
 • Handbok (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsmiljödirektivet (4)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Jordbruk (2)
 • Klimat (1)
 • Lokaler (1)
 • Miljödata (3)
 • Miljöövervakning (4)
 • Programområde Kust och Hav (3)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (7)
 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (6)
 • Restaurering (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (3)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (1)
 • Sötvatten (1)
 • Vattendirektivet (3)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Yrkesfiske (1)
 • Yttrande (1)
 • Åtgärdsprogram (4)
 • Övergödning (8)

 • Anslag och bidrag (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Data och statistik (2)
 • Miljömål och direktiv (8)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Yttranden (1)
 • Publikationer (7)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (13)
 • Publikation (7)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Yttrande (1)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (17)
 • Mer än ett år sedan (8)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Det svenska miljömålssystemet

Det svenska miljömålssystemet

Miljömålssystemet ger en samlad bild av det svenska miljöarbetet. Riksdagen och regeringen beslutar om målsättningar och styrmedel, samhället och myndigheter genomför arbetet, myndigheterna följer upp och utvärderar samt föreslår ytterligare insatser och en parlamentarisk beredning tar fram strategier med förslag till etappmål och styrmedel för att utveckla arbetet.

Faktasida: Ingen övergödning

Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."

Faktasida: Miljömål & direktiv

Miljömål & direktiv

Sveriges riksdag har beslutat om miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen ger en samlad bild av den svenska politikens målsättningar inom miljöområdet och inkluderar de miljökrav Sverige har att följa i form av EU-lagstiftning och internationella överenskommelser.

Faktasida: Levande sjöar och vattendrag

Levande sjöar och vattendrag

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas."

Faktasida: Hav i balans samt levande kust och skärgård

Hav i balans samt levande kust och skärgård

"Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras och hänsyn tas till kulturarvet. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar."

Faktasida: Uppdrag att bistå Miljömålsrådet (2015)

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet (2015)

Myndigheten ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom vårt verksamhetsområde för att nå miljömålen.

Faktasida: Uppdrag om indikatorer för miljökvalitetsmålen och generationsmålet (2016)

Uppdrag om indikatorer för miljökvalitetsmålen och generationsmålet (2016)

Vi, och övriga målansvariga myndigheter inom miljömålssystemet, ska inom ramen för våra ansvarsområden göra en översyn av befintliga indikatorer för miljökvalitetsmålen och Generationsmålet.

Publikation: Nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har tagit fram en strategi, som ett första steg i arbetet med att prioritera vattenåtgärder för att minska jordbrukets fysiska påverkan.

Publikation: Ökad tillgänglighet för data från vattenanknuten recipientkontroll

Ökad tillgänglighet för data från vattenanknuten recipientkontroll

Redovisning av regeringsuppdrag gällande data från verksamheternas recipientkontroll.

Faktasida: Prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Vi arbetar tillsammans med Jordbruksverket för att ta fram underlag till prioritering av vattenåtgärder som minskar jordbrukets fysiska påverkan på vatten.

Sidansvarig: Webbredaktionen