Sökresultat

 • Miljömål (25)
 • Bidrag (1)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Grundvatten (1)
 • Handbok (1)
 • Visa fler
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Jordbruk (2)
 • Klimat (1)
 • Lokaler (1)
 • Miljödata (3)
 • Miljöövervakning (3)
 • Programområde Kust och Hav (3)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (7)
 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (6)
 • Restaurering (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (1)
 • Sötvatten (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Yttrande (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Övergödning (5)

 • Anslag och bidrag (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Data och statistik (2)
 • Miljömål och direktiv (8)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Yttranden (1)
 • Publikationer (7)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (13)
 • Publikation (7)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Yttrande (1)

 • Senaste månaden (7)
 • Senaste året (16)
 • Mer än ett år sedan (9)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Det svenska miljömålssystemet

Det svenska miljömålssystemet

Miljömålssystemet ger en samlad bild av det svenska miljöarbetet. Riksdagen och regeringen beslutar om målsättningar och styrmedel, samhället och myndigheter genomför arbetet, myndigheterna följer upp och utvärderar samt föreslår ytterligare insatser och en parlamentarisk beredning tar fram strategier med förslag till etappmål och styrmedel för att utveckla arbetet.

Faktasida: Ingen övergödning

Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."

Faktasida: Prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Vi arbetar tillsammans med Jordbruksverket för att ta fram underlag till prioritering av vattenåtgärder som minskar jordbrukets fysiska påverkan på vatten.

Publikation: Nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har tagit fram en strategi, som ett första steg i arbetet med att prioritera vattenåtgärder för att minska jordbrukets fysiska påverkan.

Publikation: Fiske 2020

Fiske 2020

På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning. Med rapporten Fiske 2020 vill Fiskeriverket ge ett underlag för debatten om ett hållbart fiske. Vi vill visa på en väg som är långt ifrån enkel, men inte omöjlig, och som på tio års sikt kan leda till ett fiske som bedrivs ramarna för ett hållbart ekosystem.

Publikation: Ekologisk restaurering av vattendrag

Ekologisk restaurering av vattendrag

Ekologisk restaurering av vattendrag ska fungera som idébank under arbetet med att restaurera Sveriges vatten. Fokus ligger på praktiska åtgärder som strävar efter att återställa naturliga processer, flöden och strukturer som på sikt medför en naturlig flora och fauna.

Faktasida: Miljömål & direktiv

Miljömål & direktiv

Sveriges riksdag har beslutat om miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen ger en samlad bild av den svenska politikens målsättningar inom miljöområdet och inkluderar de miljökrav Sverige har att följa i form av EU-lagstiftning och internationella överenskommelser.

Faktasida: Uppdrag att bistå Miljömålsrådet (2015)

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet (2015)

Myndigheten ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom vårt verksamhetsområde för att nå miljömålen.

Faktasida: Tillförsel av fosfor till kusten

Tillförsel av fosfor till kusten

Statistikområdet Tillförsel av fosfor till kusten beskriver mängden vattenburen fosfor som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från punktkällor, avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

Dokument: Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi ska bidra till en hållbar utveckling och arbeta för att Sverige når de nationella miljökvalitetsmålen. Vi pekar ut riktningen för en bättre miljö i hav, sjöar och vattendrag.

Sidansvarig: Webbredaktionen