Sökresultat

 • Havsmiljödirektivet (38)
 • Algblomning (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (3)
 • Visa fler
 • Försurning (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (16)
 • Havsplanering (4)
 • Internationellt arbete (2)
 • Kattegatt (2)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljömål (4)
 • Miljöövervakning (4)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (12)
 • Rapport (12)
 • Remiss (5)
 • Restaurering (1)
 • Sjöfart (2)
 • Skagerrak (1)
 • Skräp/marint skräp (5)
 • Skyddade områden (2)
 • Vattendirektivet (3)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vägledning (1)
 • Åtgärdsprogram (5)
 • Östersjön (9)
 • Övergödning (4)

 • Samordningsområden (1)
 • Miljömål och direktiv (15)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Remisser (4)
 • Publikationer (13)
 • Medarbetarsidor (2)
 • Kalendarium (2)

 • Faktasida (19)
 • Kalenderhändelse (2)
 • Publikation (13)
 • Remiss (4)

 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (26)
 • Mer än ett år sedan (12)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havsmiljödirektivet

Havsmiljödirektivet

Den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Havsmiljödirektivet är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik. Det är EU:s gemensamma ramverk för havsmiljön och omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för ekonomisk zon.

Faktasida: Ingen övergödning

Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."

Faktasida: Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.  Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

Remiss: Information om regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten och inbjudan till att lämna synpunkter

Information om regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten och inbjudan till att lämna synpunkter

Vi vill informera om att Helcoms och Ospars bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten nu finns tillgängliga och att ni som är intresserade kan lämna synpunkter till Havs- och vattenmyndigheten.

Faktasida: Ospar - Skydd av den marina miljön i Nordostatlanten

Ospar - Skydd av den marina miljön i Nordostatlanten

Konventionens mål är att begränsa havsföroreningar från såväl landbaserade källor som fartyg och luftfartyg samt vidta andra nödvändiga åtgärer för att skydda den marina miljön i Nordostatlanten.

Faktasida: Inledande bedömningen 2018 - underlagsrapporter

Inledande bedömningen 2018 - underlagsrapporter

Här hittar du definitioner av god miljöstatus, faktablad, bedömningsstrategier och underlagsrapporter för inledande bedömningen 2018.

Faktasida: God miljöstatus - det önskade tillståndet i havsmiljön

God miljöstatus - det önskade tillståndet i havsmiljön

Havsmiljödirektivet definierar god miljöstatus som ett tillstånd där haven är friska och produktiva och där användningen av den marina miljön är hållbar. Det marina ekosystemets arter, samhällen, livsmiljöer och funktioner ska skyddas och bevaras, samtidigt som människans behov av resurser tillgodoses.

Faktasida: Miljökvalitetsnormer och indikatorer i havsmiljödirektivet

Miljökvalitetsnormer och indikatorer i havsmiljödirektivet

För att nå god miljöstatus har elva svenska miljökvalitetsnormer (MKN) för havsmiljön fastställts. Miljökvalitetsnormer är styrmedel som ska se till att god miljöstatus upprätthålls eller uppnås. Till miljökvalitetsnormerna kopplas indikatorer som visar aktuell status.

Sidansvarig: Webbredaktionen