Sökresultat

 • Havsmiljödirektivet (34)
 • Farliga ämnen (3)
 • Främmande arter (2)
 • Grön infrastruktur (1)
 • Havsförvaltning (13)
 • Havsplanering (3)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (2)
 • Kattegatt (2)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljömål (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (12)
 • Rapport (14)
 • Remiss (2)
 • Restaurering (1)
 • Sjöfart (2)
 • Skagerrak (1)
 • Skräp/marint skräp (4)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattendirektivet (2)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (1)
 • Åtgärdsprogram (3)
 • Östersjön (9)
 • Övergödning (2)

 • Miljöhot (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljömål och direktiv (10)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Remisser (2)
 • Publikationer (15)
 • Medarbetarsidor (2)
 • Kalendarium (2)

 • Faktasida (17)
 • Kalenderhändelse (2)
 • Publikation (13)
 • Remiss (2)

 • Senaste året (31)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havsmiljödirektivet

Havsmiljödirektivet

Den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Havsmiljödirektivet är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik. Det är EU:s gemensamma ramverk för havsmiljön och omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för ekonomisk zon.

Faktasida: Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.  Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

Faktasida: Kartläggning av fysisk påverkan av vattenmiljön

Kartläggning av fysisk påverkan av vattenmiljön

När vi bygger infrastruktur som hamnar och pirar längs våra stränder, eller muddrar och deponerar muddermassor, påverkar vi på olika sätt den fysiska livsmiljön i kusten.

Publikation: Statusklassning inom MSFD i Östersjön – kustfiskexemplet

Statusklassning inom MSFD i Östersjön – kustfiskexemplet

Kustfisk är ett essentiellt element för att bedöma status i kustregionen för att illustrera negativa förändringar i ekosystemet. Rapporten ingår i forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten.

Publikation: En ekonomisk analys av sektorer som är beroende av havet

En ekonomisk analys av sektorer som är beroende av havet

Som en del i den inledande bedömningen enligt havsmiljödirektivet vill vi kartlägga ekonomin inom olika verksamheter som påverkar samt blir påverkade av havsmiljön.

Publikation: God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt.

Publikation: God Havsmiljö 2020 – Del 1

God Havsmiljö 2020 – Del 1

Den första delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. Delrapporten är en inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys.

Publikation: Social Analysis: a Marine Societal Analysis

Social Analysis: a Marine Societal Analysis

Den här rapporten är en förkortad version på engelska av rapporten Social analys – en havsrelaterad samhällsanalys.

Sidansvarig: Webbredaktionen