Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Marint områdesskydd i Östersjön och Bottniska viken

I slutet på november träffades länsstyrelserna och HaV i Stockholm för att dra upp grova riktlinjer för det fortsatta arbetet med marint områdesskydd i Östersjön och Bottniska viken.

Bjurö klubb.

Ute på Bjurö klubb. Foto: Rita B Jönsson

Mötet kan ses som en uppstart på ett ökat regionalt samarbete för att åstadkomma ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av marina skyddade områden. För att intensifiera arbetet med att stärka det marina skyddet de närmaste åren ger Havs- och vattenmyndigheten under 2017-2019 extra ekonomiskt stöd till kustlänsstyrelserna.

Under workshopen deltog representanter för länsstyrelsernas marina reservatsarbete, Havs- och vattenmyndigheten, samt från Naturvårdsverket och Artdatabanken. Arbetet med det marina områdesskyddet sker genom Open Standards for Conservation, och ett av syftena med workshopen var att påbörja denna process för havsområdena Egentliga Östersjön och Bottniska viken. Open Standards är en internationellt meriterad metod som ger en bra målstyrning till arbetet. ”Jag tycker att det blev en mycket lyckad workshop. Vi kom väldigt långt och alla bidrog stort under dessa dagar. Det märks att det finns en stor vilja att driva detta arbete framåt”, säger Lena Tingström, koordinator för arbetet på HaV.

I Havs- och vattenmyndighetens nationella handlingsplan för marint områdesskydd framgår bland annat att Sverige behöver stärka skyddet i marina miljöer i Östersjön och Bottniska viken. Målet är att nätverket av marina skyddade miljöer ska vara ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt. I handlingsplanen för marint områdesskydd påtalas behovet av att ramverket för det marina områdesskyddet behöver kopplas ihop med arbetet med grön infrastruktur. Det marina skyddet behöver ingå som en naturlig del i att uppnå mål för grön infrastruktur. ”För att nå dit behöver vi hjälpas åt och det finns ett behov av ökad samverkan över länsgränserna, vi ser också att vi behöver etablera ett tätare utbyte med forskare och andra myndigheter med kunskap om vår havsmiljö”, säger Lena Tingström. Budgetförslaget för de kommande åren innebär också extra fokus och mer resurser till detta arbete.

I den nationella handlingsplanen har HaV identifierat tre havsområden där nätverk av marina skyddade områden kan avgränsas; Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottniska viken. Västerhavet har sedan tidigare i ett särskilt åtgärdsprojekt arbetat med Västerhavet som en pilot för arbetssättet, med goda resultat.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut