Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Grundvatten

Vattenbrist hotar stora delar av landet

Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av Sverige är bekymmersam. Nio svenska myndigheter har därför gått ut med en uppmaning om stärkt beredskap.

När vattenbrist uppstår påverkar den både dricksvattenförsörjning och förutsättningar för jord- och skogsbruk, industri och turism. Den påverkar också förutsättningarna för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Bakgrunden till dagens vattensituation är att det kommit för lite nederbörd under de senaste två åren, särskilt under vinterhalvåret.

Om nederbördsmängderna återgår till det normala kan situationen bli bättre, men troligtvis inte förrän i höst-vinter. Situationen ser olika ut i olika delar av landet. På vissa håll är den så allvarlig att man lokalt inför olika regleringar för att spara vatten och reducera förbrukningen.

Särskilt utsatta områden är östra Sverige upp till mellersta Norrland (från Blekinge till Västernorrland) samt de inre delarna av Götaland, men lokala variationer förekommer.

Här kan du se en karta över hur grundvattensituationen är just nu

Uppmaning till stärkt beredskap

Vi uppmanar alla att göra vad de kan för att spara vatten och ber er att följa situationen noga. Det innebär också att förbereda sig inför eventuell vattenbrist under sommar och höst.

Du som är ansluten till kommunal vattenförsörjning bör vara uppmärksam på information från kommunen om läget och eventuella restriktioner i vattenanvändningen. Du som har enskild vattenförsörjning bör kontrollera nivån i vattentäkten och tänka igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Under våren 2017 gick nio myndigheter samman i denna gemensamma uppmaning att vara sparsam med vatten. Vi kommer att fortsätta arbeta tillsammans för att ge så tydlig information som möjligt till kommuner, verksamheter och allmänhet. Kommunikationen kommer vara riktad och omfatta aktuell lägesbild, en bedömning av utvecklingen samt stöd och information när det gäller förberedelser och anpassningsåtgärder.

Bakgrund

Sedan hösten 2015 har stora delar av södra Sverige fått 100-200 mm mindre nederbörd än normalt, det vill säga cirka 20-30 procent mindre vatten.

Nederbördsunderskottet medförde att vi under 2016 upplevde det torraste året på cirka 40 år. Det är framför allt södra halvan av landet som drabbats av torkan, och sydöstra Sverige är mest påverkat. Under 2016 införde flera kommuner begränsningar i den allmänna vattenförsörjningen, och många enskilda fick ta till extraåtgärder för sin vattenförsörjning.

Grundvattenmagasinen, sjöar och vattendrag fylls oftast på under vinterhalvåret och i samband med snösmältningen. Men under vintern och våren har det varit lite regn och snö i de södra och sydöstra delarna av landet. Vattensituationen är därför i vissa områden allvarligare än vad den varit på flera decennier.

De små vattenflödena och låga grundvattennivåerna kan ge effekter på såväl dricksvattenförsörjning, övrigt nyttjande och vattenekosystemen.

Även om nederbörden under sommaren skulle falla som under en normalsommar, kommer vattensituationen i flera områden troligen inte att förbättras. Om det blir en liknande torrsommar som under 2016, riskerar vi att uppleva den allvarligaste vattenbristen som har registrerats under flera decennier.

Myndigheter bakom uppmaningen

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Grundvatten

Publicerad: 2017-06-16

Sidansvarig: Webbredaktionen