Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljödata Klimat

Smartare klimatinformation

Projektet Smartare klimatinformation, SKI, är ett samarbete mellan HaV och Skogsstyrelsen. Målet är att skapa verktyg som gör det lättare att använda öppna data inom klimatanpassning.

Torka. Sprickor i lerig mark.

Det finns i dag stora mängder data som skulle kunna användas i arbetet med klimatanpassning. Samtidigt saknar många användare verktyg för att kunna nyttja dessa data. HaV och Skogsstyrelsen har fått medel från SMHI för att ta fram verktyg som kan hjälpa användarna.

Projektet heter Tvärsektoriell infrastruktur för smartare klimatinformation, kunskap och beslutsstöd inom vatten- och skogsförvaltningen, men kallas för Smartare klimatinformation, SKI.

Samarbete inom skog och vatten

Många klimatanpassningsfrågor berör både skog och vatten. Genom SKI-projektet skapar HaV och Skogsstyrelsen gemensam kunskap inom klimatanpassning. Kunskap som sedan kan komma fler till godo.

Skogsstyrelsen har under många år arbetat med satellitdata. Nya satellitdata sparas regelbundet på en server. På servern kan användare göra beräkningar på dessa data.

Fler kan jobba med stora datamängder

Servern har tidigare använts för övervakning av skog, främst av Skogsstyrelsen. Genom SKI-projektet breddas nyttan med det tidigare arbetet. Syftet är att även användare inom klimatanpassning ska få tillgång till både data och beräkningsmöjligheter.

I projektet bidrar HaV med en QGIS-plugin för servern. QGIS är ett kartverktyg med öppen källkod som nyttjas av många användare i Sverige. Genom HaV:s bidrag kommer många fler kunna använda Skogsstyrelsens server.

Användningsområden

De data som samlas på Skogsstyrelsens server är främst satellitdata. Satellitbilderna kan användas både för att följa skeenden med endast någon dags fördröjning, men också för att se förändringar över längre tid. Till exempel för övervakning av bränder. Data kan också användas för att övervaka vattenförekomster, både under torka och vid översvämningar.

Torr mark, sprickor i lera.

Data kan till exempel användas för att övervaka vattenförekomster under torka.

Referensgrupp

För att få bättre koll på användarnas behov finns i projektet även en extern referensgrupp. Deltagarna i referensgruppen bidrar med idéer, kunskap och testar verktyget under arbetets gång.

I referensgruppen finns:

  • Naturvårdsverket, NV
  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
  • Statens geotekniska institut, SGI
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
  • Statens jordbruksverk, SJV
  • Sveriges geologiska undersökning, SGU
  • Göteborgs stad
  • Länsstyrelsen Jönköping

Kontaktinformation SKI-projektet

Anders Persson, GIS-specialist, Enheten för geografisk information, Skogsstyrelsen.
Tel: 036-35 93 87
E-post: anders.persson@skogsstyrelsen.se

Thomas Klein, Utredare, Enheten för forskning och miljömål, Havs- och vattenmyndigheten.
Tel: 010-6986049
E-post: thomas.klein@havochvatten.se

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljödata Klimat